22.06.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.10)

41.§ Par neapbūvēta zemesgabala „Pie Saulaines”, Saulaines, Priekules pag., Priekules nov. nodošanu privatizācijai.

 

Ar Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 27.aprīļa spriedumu (spriedums stājies spēkā 2011.gada 28.maijā) administratīvajā Lietā Nr.A4245 6607, AA43-0090-1116, nospriests uzlikt par pienākumu Priekules novada pašvaldībai mēneša laikā no sprieduma stāšanās spēka dienas izdot administratīvo aktu sakarā ar A[:] A[:] un V[:] Š[:] privatizācijas ierosinājumu, nododot privatizācijas nepabūvētu zemesgabala (kadastra apzīmējums Nr.6482 006 0201) daļu 2,8 ha platībā.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemes gabalu „Pie Saulaines”, 2,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 006 0201, nav reģistrētas zemesgrāmatā uz Priekules pašvaldības vārda.

Likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” (Turpmāk -Privatizācijas likums) 70.panta 1.punktā noteikts, ka privatizēt var tikai to zemesgabalu, uz kuru īpašuma tiesības valstij vai pašvaldībai ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

Saskaņā ar Privatizācijas likuma 70.panta 2.punktu, ja zemesgabala īpašuma tiesības pirms nodošanas privatizācijai nav nostiprinātas zemesgrāmatā, privatizāciju veicošā institūcija pirms privatizācijas to ieraksta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta otro daļu, 12, 13.pantu, 35.pantu, likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 65.panta otro daļu, 66.panta 2.daļu un 87.panta otro daļu, V[:] Š[:], dzīvojošas [:] un A[:] A[:], dzīvojoša [:], 10.07.2006. iesniegumu, 2011.gada 9.jūnija Tautsaimniecības  un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.  Nodot privatizācijai Priekules novada pašvaldībai piekrītošu, nebūvētu zemesgabalu „Pie Saulaines”, kadastra Nr.6482 006 0201; 2,8 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā), piemērojot pārdošanas metodi un piemērojot privatizācijas paņēmienu — pārdošana izsolē.

2. Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicēt oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājas lapā (www.priekulesnovads.lv) paziņojumu par zemesgabala nodošanu privatizācijai.

Paziņojumā jānorāda: 1) zemesgabala adresi un kadastra numuru; 2) termiņu, līdz kuram piesakāmi prasījumi, kas attiecas uz privatizējamo zemesgabalu 3) vietu, kur iesniedzami 1.punktā minētie prasījumus apliecinošie dokumenti; 4) vietu, kur ieinteresētās personas var iepazīties ar zemesgabala dokumentāciju, tai skaitā ar zemesgabala robežu plānu.

3. Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objekta privatizāciju” 70.panta otrai daļai,  privatizācijai nodotā, neapbūvēta zemesgabala „Pie Saulaines”, apzīmējums kadastrā 6482 006 0201; 2,8 ha platībā (pirms uzmērīšanas) privatizācijas uzsākšanas process tiek uzsākts pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā.

4. Ierakstīt zemesgrāmatā neapbūvētu zemes gabalu „Pie Saulaines”, apzīmējums kadastrā 6482 006 0201, uz Priekules novada pašvaldības vārda.

5. Izdevumus, kas saistīti ar īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības līdzekļiem.

6. Uzdot Priekules novada pašvaldības atsavināšanas komisijai veikt visas nepieciešamās darbības lēmumā  minētā nekustamā īpašuma privatizācijas procesa nodrošināšanai, t.sk. izstrādāt neapbūvēta zemesgabala privatizācijas noteikumus.

 

7. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.un 79.pantu lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

 

42.§ Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Pie Saules ielas 10”, Bunkas pag., Priekules nov., pēc atlases no Kadastra informācijas sistēmas.

 

Priekules novada dome izskatījusi no VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta 2011.gada 15.martā elektroniski saņemtos sarakstus pārraudzības veikšanai par pašvaldībās noteiktajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem.

Caurskatot saņemtos sarakstus konstatēts, ka objektu pašreizējā izmantošana neatbilst noteiktajiem zemes lietošanas mērķiem, tāpēc, ka dabā uz minētās zemes vienības atrodas piemājas dārzi. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7 punktu, ir noteikts, ka lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

Zemes vienībai bija noteikts zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods NĪLM 0601.

           

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.,18., 36.punktu, Bunkas pagasta padomes 2006.gada 16.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Bunkas pagasta teritorijas plānojums 2006.- 2018.g. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.                  Mainīt zemes lietošanas mērķi Priekules novada domei  reģ. Nr.90000031601, tiesiskā valdījumā esošai zemes vienībai „Pie Saules ielas 10”, 1.53 ha platībā, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64460030168, uz – zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

43.§ Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Kultūras nams”, Bunkas pag., Priekules nov., pēc atlases no Kadastra informācijas sistēmas.

 

Priekules novada dome izskatījusi no VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta 2011.gada 15.martā elektroniski saņemtos sarakstus pārraudzības veikšanai par pašvaldībās noteiktajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem.

Caurskatot saņemtos sarakstus, konstatēts, ka objektu pašreizējā izmantošana neatbilst noteiktajiem zemes lietošanas mērķiem, tāpēc, ka nekustamā īpašuma „Kultūras nams” minētajai zemes vienībai Zemes robežu plānā fiksētais zemes lietojuma veids – tīrumi un atmatas (1,5 ha).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7 punktu, ir noteikts, ka lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

Zemes vienībai bija noteikts zemes lietošanas mērķis – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, kods NĪLM 0908.

           

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7., 18., 36.punktu, Bunkas pagasta padomes 2006.gada 16.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Bunkas pagasta teritorijas plānojums 2006.- 2018.g. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt zemes lietošanas mērķi Starptautiskās Dieva draudzes Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības, reģ. Nr.90000081655, piederošai zemes vienībai „Kultūras nams”, Bunkas pag., Priekules nov.,  1.5 ha platībā, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64460030130, uz – zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

44.§ Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai [:],pēc atlases no Kadastra informācijas sistēmas.

 

Priekules novada dome izskatījusi no VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta 2011.gada 15.martā elektroniski saņemtos sarakstus pārraudzības veikšanai par pašvaldībās noteiktajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem.

Caurskatot saņemtos sarakstus, redzams, ka objektu pašreizējā izmantošana neatbilst noteiktajiem zemes lietošanas mērķiem, tāpēc ka saskaņā ar Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas (NINO) datiem, minētajam zemes gabalam noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme zem ēkām (0,2 ha).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7 punktu, ir noteikts, ka lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

Zemes vienībai bija noteikts zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101.

           

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.,18., 36.punktu, Bunkas pagasta padomes 2006.gada 16.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Bunkas pagasta teritorijas plānojums 2006.- 2018.g. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Mainīt zemes lietošanas mērķi A[:] F[:], personas kods [:] un O[:] F[:] personas kods [:], piederošai zemes vienībai [:],  0.2 ha platībā, apzīmējums kadastrā [:], uz – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

45.§ Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai [:], pēc atlases no Kadastra informācijas sistēmas.

 

Priekules novada dome izskatījusi no VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta 2011.gada 15.martā elektroniski saņemtos sarakstus pārraudzības veikšanai par pašvaldībās noteiktajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem.

Caurskatot saņemtos sarakstus, konstatēts, ka objektu pašreizējā izmantošana neatbilst noteiktajiem zemes lietošanas mērķiem, tāpēc, ka pēc Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas (NINO) datiem, uz šīs zemes vienības atrodas individuālā apbūvē.

Nekustamā īpašuma [:] minētajai zemes vienībai zemes robežu plānā fiksētie zemes lietojuma veidi – zeme zem ēkām un pagalmiem (0,1355 ha).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7 punktu, ir noteikts, ka lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

Zemes vienībai bija noteikts zemes lietošanas mērķis – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, kods NĪLM 0101.

            Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.,18., 36.punktu, Bunkas pagasta padomes 2006.gada 16.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Bunkas pagasta teritorijas plānojums 2006.- 2018.g. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt zemes lietošanas mērķi V[:] Ķ[:]  personas kods Nr.[:], piederošai zemes vienībai [:]  0,1355 ha platībā, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā [:], uz – individuālo  dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

46.§ Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Ziņģenieki”, Bunkas pag., Priekules nov., pēc atlases no Kadastra informācijas sistēmas.

 

Priekules novada dome izskatījusi no VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta 2011.gada 15.martā elektroniski saņemtos sarakstus pārraudzības veikšanai par pašvaldībās noteiktajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem.

Caurskatot saņemtos sarakstus konstatēts, ka objektu pašreizējā izmantošana neatbilst noteiktajiem zemes lietošanas mērķiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7 punktu, ir noteikts, ka lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

Zemes vienībai bija noteikts zemes lietošanas mērķis – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods NĪLM 0701.

           

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.,18., 36.punktu, Bunkas pagasta padomes 2006.gada 16.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Bunkas pagasta teritorijas plānojums 2006.- 2018.g. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt zemes lietošanas mērķi Priekules novada domei  reģ. Nr.90000031601, tiesiskā valdījumā esošai zemes vienībai „Ziņģenieki”;  4.0 ha platībā, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64460060106, uz – zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

47.§ Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Upenieki”, Bunkas pag., Priekules nov., pēc atlases no Kadastra informācijas sistēmas.

 

 Priekules novada dome izskatījusi no VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta 2011.gada 15.martā elektroniski saņemtos sarakstus pārraudzības veikšanai par pašvaldībās noteiktajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem.

Caurskatot saņemtos sarakstus, konstatēts, ka objektu pašreizējā izmantošana neatbilst noteiktajiem zemes lietošanas mērķiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7 punktu, ir noteikts, ka lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

Zemes vienībai bija noteikts zemes lietošanas mērķis –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101.

           

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.,18., 36.punktu, Bunkas pagasta padomes 2006.gada 16.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Bunkas pagasta teritorijas plānojums 2006.- 2018.g. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Mainīt zemes lietošanas mērķi Priekules novada domei  reģ. Nr.90000031601, tiesiskā valdījumā esošai zemes vienībai „Upenieki”  0.2 ha platībā, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64460030145, uz  – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

48.§ Par adreses precizēšanu un adreses piešķiršanu dzīvojamo ēku telpu grupām Virgas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta (VZD) Kurzemes reģionālās nodaļas 05.05.2011. vēstuli Nr.2-04.1-K/153 Par adrešu sarakstu nosūtīšanu  (reģ.Nr.3-06/455 no 10.05.2011.) ar  lūgumu pašvaldībai pieņemt lēmumu par adrešu piešķiršanu vai precizēšanu adresācijas objektiem, kuri minēti vēstules pielikumā Nr.1 Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto telpu grupu saraksts, kurām nav apstiprinātas adreses.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Saskaņā ar Virgas pagasta padomes 2007.gada 28.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Virgas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, objekts „Bānīši”, apzīmējums kadastrā 64980020221, Virgas pag., Priekules nov., neatrodas Paplakas ciema teritorijā. Nepieciešams precizēt adresi.

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.11. punktam adresācijas objekts ir telpu grupa.

            Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punktu, ir noteikts, ka lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome norāda:

- adresācijas objektu;

- līdzšinējā adresācijas objekta nosaukumu;

- jauno adresācijas objekta nosaukumu;

- adresācijas objekta kodu Adrešu klasifikatorā.

             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9, 2.11., 29., 39.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Precizēt adresi objektam „Bānīši”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980020221, kods Adrešu reģistrā -103151136, uz „Bānīši”, Virgas pag., Priekules nov.

 

2. Piešķirt adreses ēkā „Bānīši”, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980020221001, esošajām dzīvojamo telpu grupām:

2.1. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020221001001, dzīvoklis Nr.1, - „Bānīši” - 1, Virgas pag., Priekules nov.;

2.2. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020221001002, dzīvoklis Nr.2, - „Bānīši” - 2, Virgas pag., Priekules nov..

 

3. Piešķirt adreses ēkā „Purenes”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980020302001, esošajām dzīvojamo telpu grupām:

3.1.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001001, dzīvoklis Nr.1, - „Purenes” - 1, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.2. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001002, dzīvoklis Nr.2, - „Purenes” - 2, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.3.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001003, dzīvoklis Nr.3, - „Purenes” - 3, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.4.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001004, dzīvoklis Nr.4, - „Purenes” - 4, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.5.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001005, dzīvoklis Nr.5, - „Purenes” - 5, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.6.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001006, dzīvoklis Nr.6, - „Purenes” - 6, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.7.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001007, dzīvoklis Nr.7, - „Purenes” - 7, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.8.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001008, dzīvoklis Nr.8, - „Purenes” - 8, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.9.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001009, dzīvoklis Nr.9, - „Purenes” - 9, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.10.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001010, dzīvoklis Nr.10, - „Purenes” - 10, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.11.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001011, dzīvoklis Nr.11, - „Purenes” - 11, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.12.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001012, dzīvoklis Nr.12, - „Purenes” - 12, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.13.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001013, dzīvoklis Nr.13, - „Purenes” - 13, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.14.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001014, dzīvoklis Nr.14, - „Purenes” - 14, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.15.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001015, dzīvoklis Nr.15, - „Purenes” - 15, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.16.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001016, dzīvoklis Nr.16, - „Purenes” - 16, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.17.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001017, dzīvoklis Nr.17, - „Purenes” - 17, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.18.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001018, dzīvoklis Nr.18, - „Purenes” - 18, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.19.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001019, dzīvoklis Nr.19, - „Purenes” - 19, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.20.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001020, dzīvoklis Nr.20, - „Purenes” - 20, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.21.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001021, dzīvoklis Nr.21, - „Purenes” - 21, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.22.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001022, dzīvoklis Nr.22, - „Purenes” - 22, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.23.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001023, dzīvoklis Nr.23, - „Purenes” -23, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.24.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001024, dzīvoklis Nr.24, - „Purenes” - 24, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.25.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001025, dzīvoklis Nr.25, - „Purenes” - 25, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.26.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001026, dzīvoklis Nr.26, - „Purenes” - 26, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.27.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001027, dzīvoklis Nr.27, - „Purenes” - 27, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.28.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001028, dzīvoklis Nr.28, - „Purenes” - 28, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.29.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001029, dzīvoklis Nr.29, - „Purenes” - 29, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

3.30.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020302001030, dzīvoklis Nr.30, - „Purenes” - 30, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

 

4. Piešķirt adreses ēkā „Rasas”, Virga, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980010162001, esošajām dzīvojamo telpu grupām:

4.1.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980010162001001, dzīvoklis Nr.1, - „Rasas” - 1, Virga, Virgas pag., Priekules nov.

4.2.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980010162001002, dzīvoklis Nr.2, - „Rasas” - 2, Virga, Virgas pag., Priekules nov.

4.3.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980010162001003, dzīvoklis Nr.3, - „Rasas” - 3, Virga, Virgas pag., Priekules nov.

 

5. Piešķirt adreses ēkā „Sila Ziemeļi”, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980020118001, esošajām dzīvojamo telpu grupām:

5.1.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020118001001, dzīvoklis Nr.1, - „Sila Ziemeļi” - 1,Virgas pag., Priekules nov.

5.2.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020118001002, dzīvoklis Nr.2, - „Sila Ziemeļi” - 2,Virgas pag., Priekules nov.

5.3.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020118001003, dzīvoklis Nr.3, - „Sila Ziemeļi” - 3,Virgas pag., Priekules nov.

 

6. Piešķirt adreses ēkā „Sproģi”, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980020014001, esošajām dzīvojamo telpu grupām:

6.1.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020014001001, dzīvoklis Nr.1, - „Sproģi” - 1,Virgas pag., Priekules nov.

6.2.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64980020014001002, dzīvoklis Nr.2, - „Sproģi” - 2,Virgas pag., Priekules nov.

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

49.§ Par adreses „Kalētu stacija” precizēšana un adreses piešķiršanu dzīvojamo ēku telpu grupām Kalētu pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta (VZD) Kurzemes reģionālās nodaļas 05.05.2011. vēstuli Nr.2-04.1-K/153 Par adrešu sarakstu nosūtīšanu  (reģ.Nr. 3-06/455 no 10.05.2011.) ar  lūgumu pašvaldībai pieņemt lēmumu par adrešu piešķiršanu vai precizēšanu adresācijas objektiem, kuri minēti vēstules pielikumā Nr.1 Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto telpu grupu saraksts, kurām nav apstiprinātas adreses.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 2006.gada 5.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.5 ”Kalētu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, objekts „Kalētu stacija”, apzīmējums kadastrā 64640040053, Kalētu pag., Priekules nov., atrodas Ozolu ciema teritorijā. Nepieciešams precizēt adresi.

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.11. punktam adresācijas objekts ir telpu grupa.

            Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punktu, ir noteikts, ka lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome norāda:

- adresācijas objektu;

- līdzšinējā adresācijas objekta nosaukumu;

- jaunais adresācijas objekta nosaukums;

- adresācijas objekta kods Adrešu klasifikatorā.

             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9, 2.11., 29., 39.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Precizēt adresi objektam „Kalētu stacija”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64640040053, kods Adrešu reģistrā -103936630, uz „Kalētu stacija”, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov..

 

2. Piešķirt adreses ēkā „Gulbji”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64640060040001, esošajām dzīvojamo telpu grupām:

2.1. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640060040001001, dzīvoklis Nr.1, - „Gulbji” - 1, Kalētu pag., Priekules nov.;

2.2..telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640060040001002, dzīvoklis Nr.2, - „Gulbji” - 2, Kalētu pag., Priekules nov..

 

3.      Piešķirt adreses ēkā „Kalētu stacija”, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64640040053001, esošajām dzīvojamo telpu grupām:

3.1. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640040053001001, dzīvoklis Nr.1, - „Kalētu stacija” - 1, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov.;

3.2.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640040053001002, dzīvoklis Nr.2, - „Kalētu stacija” - 2, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov.;

3.3..telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640040053001003, dzīvoklis Nr.3, - „Kalētu stacija” - 3, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov.;

3.4..telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640040053001004, dzīvoklis Nr.4, - „Kalētu stacija” - 4, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov.;

3.5..telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640040053001005, dzīvoklis Nr.5, - „Kalētu stacija” - 5, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov..

 

4.      Piešķirt adreses ēkā „Klaiši”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64640020002001, esošajām dzīvojamo telpu grupām:

4.1..telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640020002001001, dzīvoklis Nr.1, - „Klaiši” - 1, Kalētu pag., Priekules nov.;

4.2..telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640020002001002, dzīvoklis Nr.2, - „Klaiši” - 2, Kalētu pag., Priekules nov.;

4.3..telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640020002001003, dzīvoklis Nr.3, - „Klaiši” - 3, Kalētu pag., Priekules nov.;

4.4..telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640020002001004, dzīvoklis Nr.4, - „Klaiši” - 4, Kalētu pag., Priekules nov.;

4.5..telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640020002001005, dzīvoklis Nr.5, - „Klaiši” - 5, Kalētu pag., Priekules nov.;

4.6. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640020002001006, dzīvoklis Nr.6, -           „Klaiši” - 6, Kalētu pag., Priekules nov.;

4.7.  telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640020002001007, dzīvoklis Nr.7, - „Klaiši” - 7, Kalētu pag., Priekules nov.;

4.8. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640020002001008, dzīvoklis Nr.8, - „Klaiši” - 8, Kalētu pag., Priekules nov..

 

5.      Piešķirt adreses ēkā „Liepnieki”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64640011231001, esošajām dzīvojamo telpu grupām:

5.1. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640011231001001, dzīvoklis Nr.1, - „Liepnieki” - 1, Kalētu pag., Priekules nov.;

5.2. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640011231001002, dzīvoklis Nr.2, - „Liepnieki” - 2, Kalētu pag., Priekules nov..

 

6.      Piešķirt adreses ēkā „Mauriņi”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64640060001001, esošajām dzīvojamo telpu grupām:

6.1. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640060001001001, dzīvoklis Nr.1, - „Mauriņi” - 1, Kalētu pag., Priekules nov.;

6.2. elpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640060001001002, dzīvoklis Nr.2, - „Mauriņi” - 2, Kalētu pag., Priekules nov.;

6.3. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640060001001003, dzīvoklis Nr.3, - „Mauriņi” - 3, Kalētu pag., Priekules nov.;

6.4. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640060001001004, dzīvoklis Nr.4, - „Mauriņi” - 4, Kalētu pag., Priekules nov..

 

7.      Piešķirt adreses ēkā „Papardes”, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64640040043001, esošajām dzīvojamo telpu grupām:

7.1. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640040043001001, dzīvoklis Nr.1, - „Papardes” - 1, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov.;

7.2. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640040043001002, dzīvoklis Nr.2, - „Papardes” - 2, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov.;

7.3. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640040043001003, dzīvoklis Nr.3, - „Papardes” - 3, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov.;

7.4. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640040043001004, dzīvoklis Nr.4, - „Papardes” - 4, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov.;

7.5. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640040043001005, dzīvoklis Nr.5, - „Papardes” - 5, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov.;

7.6. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640040043001006, dzīvoklis Nr.6, - „Papardes” - 6, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov.;

7.7. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64640040043001007, dzīvoklis Nr.7, - „Papardes” - 7, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov..

 

8.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

50.§ Par adreses piešķiršanu adresācijas objektam „Mehāniskās darbnīcas 1”, Kalētu pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 05.05.2011. vēstuli ar Nr.2-04.1-K/153 Par adrešu sarakstu nosūtīšanu, saņemtu 10.05.2011. un iereģistrētu ar Nr.3-06/455.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Vēstulē minēts, ka diviem objektiem: „Mehāniskās darbnīcas”, kadastra apzīmējums 64640010261 un „Mehāniskās darbnīcas 1”, kadastra apzīmējums 64640040083 kļūdaini piesaistīta viena adrese - „Mehāniskās darbnīcas”, Kalētu pag., Priekules nov.

Ar Priekules novada domes 24.03.2011. lēmumu Nr.29, protokols Nr.5 „Par adrešu precizēšanu, likvidēšanu adresācijas objektiem Kalētu pag., Priekules nov.”  2.2. punktā tika precizēta adrese objektam Mehāniskās darbnīcas, kadastra apzīmējums 64640010261. Līdz ar to ir jāpiešķir adrese objektam „Mehāniskās darbnīcas 1”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64640040083.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.punktu, ir noteikts, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa. Savukārt  6.1.punkts nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties un 6.2. punkts, ka katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi.

 

             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 6.1., 6.2., 28.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piešķirt adresi adresācijas objektam „Mehāniskās darbnīcas 1”, kadastra apzīmējums 64640040083, un ēkām ar kadastra apzīmējumu 64640040083001, 64640040083002 – „Ozolu darbnīcas”, Kalētu pag., Priekules nov. (pielikumā vietas situācijas plāns).

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

51.§ Par adrešu precizēšanu adresācijas objektiem „Asteres” un „Atvari”, Virgas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 17.05.2011.gada vēstuli Nr.10-03/40695-4/1 Par adresēm (reģ.Nr.3-07/494 no 23.05.2011.) par pretrunīgo situāciju adresācijas objektiem „Asteres” un „Atvari”, Virgas pag., Priekules nov. un lūgumu pieņemt lēmumu par adreses precizēšanu vai maiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Virgas pagasta padomes 2007.gada 28.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Virgas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, adresācijas objekti „Asteres”, apzīmējums kadastrā 64980020222, Virgas pag., Priekules nov., neatrodas Paplakas ciema teritorijā un „Atvari”, apzīmējums kadastrā 64980010282, neatrodas Virgas ciema teritorijā. Nepieciešams precizēt adreses.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punktu, kas nosaka, ka lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome norāda:

- adresācijas objektu;

- līdzšinējā adresācijas objekta nosaukumu;

- jaunais adresācijas objekta nosaukums;

- adresācijas objekta kods Adrešu klasifikatorā.

           

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Precizēt adreses:

1.1. No „Asteres”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980020222, kods Adrešu reģistrā – 103817355, uz „Asteres”, Virgas pag., Priekules nov.;

1.2. No „Atvari”, Virga, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980010282, kods Adrešu reģistrā – 103820353, uz „Atvari”, Virgas pag., Priekules nov..

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

52.§ Par dažu adrešu precizēšanu Bunkas pagastā, Priekules novadā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta  03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 ”Adresācijas sistēmas noteikumi” , 2011.gada 9.jūnija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt adresi Parka „1”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., (pirms tam bija adrese Parka iela 1, Bunka , Bunkas pag., Priekules nov.),  adreses kods 101083133, uz adresi „Parks 1”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. (kadastra numurs 6446 005 0058).

 

2. Mainīt adresi no „3”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., (pirms tam bija adrese Dzirnavu iela 3, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.), adreses kods 101083117, uz adresi „Dzirnavas 3”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. (kadastra numurs 6446 005 0223).

 

3. Mainīt adresi no „31”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., (pirms tam bija adrese Suvorova iela 31, Tadaiķi, Bunkas pag.,, Priekules nov.), adreses kods 102212725, uz adresi „Suvorovs 31”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov.(kadastra  numurs 6446 003 0351).

 

4. Atbilstoši Administratīva procesa likuma 70., 76., 79. panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4,Liepājā, LV-3401).

 

53.§ Par zemes „Kallas”, Virgas pag., Priekules nov., platības precizēšanu.

 

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas, 19.05.2011. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par platības precizēšanu zemes vienībai „Kallas”, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980030047, no 7,9 ha uz  4,5 ha.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Atbilstoši Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO datiem,  zemes vienības „Kallas”, kadastra apzīmējums 64980030047, platība ir 7,9 ha. Dabā zemes platība ir 4,5 ha.

Saskaņā ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu Nr.1.24, protokols Nr.10, pielikums Nr.22, zemes vienība „Kallas” ir pašvaldībai piekrītoša zeme un tā ir iznomāta.

 

Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Precizēt zemes vienībai „Kallas”, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980030047, platību no 7,9 ha uz 4,5 ha.

 

2. Zemes vienībai platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

54.§ Par adreses maiņu Aizputes iela 4A, Priekule, Priekules nov.

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas  noteikumi” 8.punktu, 9.punkta 9.1.apakšpunktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt Priekules novada domes 26.08.2010 lēmumā (prot. Nr.14) 30.§ „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu īpašumam Aizputes iela 4B, Priekule” šādus grozījumus :

1.1. Atcelt lēmuma 4.punkta pirmo teikumu;

1.2. Izteikt lēmuma 4.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

 Paliekošajam zemesgabalam (zemes ierīcības projekta 1.zemes vienībai pielikumā) mainīt adresi no Aizputes iela 4B, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 006 0056 uz Aizpute iela 4A, Priekule, Priekules nov., atstājot ēkai (apzīmējums kadastrā 6415 006 0056 009) adresi Aizpute iela 4A, Priekule, Priekules nov.  - kods Valsts adrešu reģistrā  1055909622.

 

2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Aizputes iela 4B, Priekule, Priekules nov., kods Valsts adrešu reģistrā - 105777105.

 

 

 

55.§ Par zemes vienības adrese- Dīķa iela 4, Priekule, robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna apstiprināšanu.

 

2011.gada 31.maijā Priekules novada domē reģistrēts (reģ. Nr.3-13a/390) A[:]  I[:] K[:] (A[:] I[:] K[:]), dzīvojošas [:], pilnvarotās personas A[:] R[:] iesniegums, kurš rīkojas  saskaņā ar pilnvaru, (Pilnvara apstiprināta ar APOSTILLE Nr.173406, Pilnvara tulkota no angļu valodas latviešu valodā  zvērināta tulka G. B[:] parakstu   apliecinājusi zvērināta notāre L[:] M[:], Liepājā, 2011.gada 17.maijā, reģistra Nr.3884). kurā lūgts apstiprināt zemes robežu, situācijas plānu zemes vienībai 6415 003 0169 , Dīķa iela 4, Priekule.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, SIA „METRUM” reģistrācijas Nr.400033388748, 2009.gada 9.aprīlī veikto zemes kadastrālo uzmērīšanu zemes vienībai Dīķa ielā 4, Priekulē, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 003 0169, 2011.gada 9.jūnija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu zemes vienībai, kadastra apzīmējums 6415 003 0169, adrese Dīķa iela 4, Priekule, Priekules nov., mērogā 1: 2000 un platību 8,1448 ha, saskaņā ar pielikumu (Nr.1).

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai  un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas,  Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā ielā 4.