25.10.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.14)

21.§ Par U.Š[:] pilnvarošanu zemes „Āres”, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Priekules novada dome izskatījusi U[:] Š[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta]  15.10.2012., iereģistrēts ar Nr.3-13/860, iesniegumu, kurā viņš lūdz izsniegt pilnvaru zemes„Āres”, kadastra Nr.6498 002 0171, Virgas pag., Priekules nov., ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 2007.gada 24.janvāra lēmumu Nr.1.43, protokols Nr.2, izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību „Āres” 1,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0171, Virgas pag., Priekules nov. un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības.

Ar U.Š[:] 2007.gada 27.augustā noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP- 2007/100 par zemes ar nosaukumu „Āres”, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 649800020171 – 1,8 ha, iznomāšanu. Līguma termiņš beidzas 2012.gada 31. decembrī.

2012.gada 30.maijā ar U.Š[:] noslēgts jauns lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.3-36V/8-2012, ar termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, par zemes „Āres”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu.

Uz zemes vienības „Āres”, Virgas pag., Priekules nov., atrodas bijusī ferma, kuras piederība nav noskaidrota.

            Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidus zeme, uz kuru fiziskajām vai juridiskām personām izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmo daļu, zemesgabals „Āres”, kadastra Nr.6498 002 0171, piekrīt pašvaldībai.

            Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,   Vija Jablonska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.Pilnvarot U[:] Š[:], personas kods [:], veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienību „Āres”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 002 0171,  1,8 ha platībā, uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401,     viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

22.§ Par atsevišķa zemes gabala „Kalves” izveidošanu, zemes vienību „Kalves” un „Jaunkalves”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā iznomāšanu A.Š[:]

Priekules novada dome izskatīja A[:] Š[:] 28.09.2012. iesniegumu, reģ. Nr.3-13/819, par zemes  „Kalves”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu un 28.09.2012. iesniegumu reģ. Nr.3-13/817, par zemes  „Kalves ”. Gramzdas pag., Priekules nov. sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.

            Ar Gramzdas pagasta padomes  2009. gada 23.marta lēmumu Nr.4 izbeigtas lietošanas tiesības Gramzdas pagastā Priekules novadā S[:] Š[:] uz zemes vienībām „Kalves”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6458 001 0143, 0,81 ha platībā, 6458 001 0144,  1,46 ha platībā un 6458 001 0145,  4,39 ha platībā un noslēgts nomas līgums.

            S[:] Š[:] miris [:].  

            Pamatojoties uz mantojuma apliecību Nr.1498, reģistrētu Liepājā 06.07.2012. zvērinātas notāres V[:] N[:] prakses vietā, atstāto mantojumu manto pirmās šķiras mantinieks, dēls A[:]Š[:].

             Konstatēts, ka uz zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0143, atrodas A[:] Š[:] piederošas ēkas. 

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta  5.daļas, 1. punktam, kas nosaka, ka zemes reformas gaitā pašvaldībām piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,   Vija Jablonska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izveidot atsevišķu zemes vienību „Kalves”, Gramzdas pag., Priekules nov., platība 0,81 ha, apzīmējums kadastrā 6458 001  0143, zemes vienībai „Kalves” noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

2. Zemes vienībām ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0144 un 6458 001 0145 piešķirt jaunu nosaukumu  „Jaunkalves”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

3. Zemes vienību „Kalves”, Gramzdas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā  6458 0010143,  platība  0,81 ha  un zemes vienības „Jaunkalves”, apzīmējums kadastrā  6458 001 0144, platība  1,46 ha un  6458 001 0145, platība  4,39 ha,  iznomāt A[:] Š[:] uz 10 gadiem, līgumā iestrādājot iespēju iedzīvotāju brīvai piekļuvei avotam.

 

4.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400,  viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas.   

 

23.§ Par zemes Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu L.T[:]

Priekules novada dome izskatīja L[:] T[:],  dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegumu par zemes gabala iznomāšanu 0,09 ha platībā.         Iesniegums reģistrēts Priekules novada domē 28.09.2012. ar Nr.3-13/812.       Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

            Zemes vienība ar kadastra Nr.6458 001 0177, 0,09 ha platībā ar Gramzdas pagasta padomes 22.09.2008.  lēmumu Nr.10, 4.§ piekrīt pašvaldībai.

Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009.,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt L[:]T[:] daļu no zemes  vienības ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0177, 0,09 ha platībā uz 5 gadiem,   saskaņā ar zemes robežu plānu. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.B[:].

24.§ Par zemes „Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.F[:]

Priekules novada dome izskatīja A[:] F[:], personas kods [:], 19.09.2012. iesniegumu Nr.3-13/793, par zemes  „Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu

            Ar Priekules novada domes 2010. gada 28. oktobra lēmumu Nr.18 izbeigtas lietošanas tiesības Gramzdas pagastā Priekules novadā S[:] G[:]uz zemes vienību „Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.64580020116,  1,8 ha platībā un noslēgts nomas līgums.

            S[:] G[:] mirusi [:].

            Konstatēts, ka uz zemes vienības atrodas A[:] F[:] piederošas ēkas,  pamatojoties uz mantojuma apliecību, izdotu 14.09.2012. pie zvērinātas notāres A[:] B[:],  reģ. Nr.5579.

            Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļas, 1. punktam, kas nosaka, ka zemes reformas gaitā pašvaldībām piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,   Vija Jablonska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Zemes vienību „Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.64580020116, 1,8 ha platībā,  iznomāt A[:] F[:], personas kods [:],  uz 10 gadiem.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā  Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

25.§ Par daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu G.J[:]

Priekules novada dome izskatījusi G[:] J[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegumu (reģ.Nr.3-13/781)  ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 1,36 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

             Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008.  lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

            Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt G[:] J[:], personas kods [:], zemes gabalu 1,36  ha platībā ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms G[:] J[:] [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

26.§ Par daļu no zemes „Krasta iela 3”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu I.D[:]

Priekules novada dome izskatījusi I[:] D[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 01.10.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/ 823) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Krasta iela 3”,  0,08  ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Nekustamais īpašums „Krasta iela 3” ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr.93, žurnāls Nr.1429 (1998).

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt I[:] D[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,08 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Krasta iela 3,  Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L]:]

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms I[:] D[:] : [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

27.§ Par daļu no zemes „Krasta iela 3”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu R.R[:]

Priekules novada dome izskatījusi R[:]R[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 03.10.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/830) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Krasta iela 3”  0,08 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Nekustamais īpašums „Krasta iela 3” ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr.93, žurnāls Nr. 1429 (1998).

            Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt R[:] R[:], personas kods [:], zemes gabalu  0,08   ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Krasta iela 3, apzīmējums kadastrā 6446 005 0239, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2  (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN.

 

3. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

7. Lēmuma izraksts nosūtāms R[:] R[:]  [dzīvesvieta].

 

8. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

28.§ Par daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes „Pie Klēts”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu M.M[:]

Priekules novada dome izskatījusi M[:]M[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 03.10.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Pie Klēts”, Kalētu pagastā, Priekules novadā 0,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0102.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā Priekules novada domes 26.11.2009. sēdes lēmumu Nr.47, protokols Nr.14, zemes vienība “Pie Klēts”, Kalētu pagastā, kadastra apzīmējums 6464 001 0102, ir pašvaldībai piekrītoša.

Augstāk minētais zemes gabals bija iznomāts A[:] O[:], kā pirmnomas personai. A.O[:] šo zemes gabalu bija atļāvusi izmantot divām personām - M.M[:] un V.L[:] sakņu dārza ierīkošanai.

A.O[:] 2012.gada 03.oktobrī iesniegusi iesniegumu par atteikšanos no turpmākās zemes nomas, jo faktiski šo zemi neapstrādā.

Apsekojot zemes gabalu dabā tika  konstatēts, ka patreiz šo zemi apstrādā V[:] L[:] un M[:] M[:].

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu un 11.10.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2012.gada 01.novembri M[:] M[:], personas kods [:], daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Pie Klēts”, Kalētu pag., Priekules nov., 0,5 ha lielā platībā, apzīmējums kadastrā 6464 001 0102, palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt M.M[:], [dzīvesvieta]

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

29.§ Par daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes „Pie Klēts”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu V.L[:]

Priekules novada dome izskatījusi V[:] L[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 10.10.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības „Pie Klēts”, Kalētu pagastā, Priekules novadā,  0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0102, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā Priekules novada domes 26.11.2009. sēdes lēmumu Nr.47, protokols Nr.14, zemes vienība “Pie Klēts”, Kalētu pagastā 0,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0102,  ir pašvaldībai piekrītoša.

Augstāk minēto zemes gabals bija iznomāts A[:]O[:], kā pirmnomas personai. A.O[:] šo zemes gabalu bija atļāvusi izmantot divām personām- M.M[:] un V.L[:] sakņu dārza ierīkošanai.

A.O[:] 2012.gada 03.oktobrī iesniegusi iesniegumu par atteikšanos no turpmākās zemes nomas, jo faktiski šo zemi neapstrādā.

V[:] L[:] augstāk minēto zemes gabalu izmanto jau otro gadu.

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr.7, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu un 11.10.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,   Vija Jablonska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2012.gada 01.novembri V[:]L[:], personas kods [:], daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Pie Klēts”,  Kalētu pag., Priekules nov., 0,3 ha lielā platībā, apzīmējums kadastrā 6464 001 0102, palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt V.L[:], [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

30.§ Par zemes „Zemes reformas pabeigšanai”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu I.K[:]

Priekules novada dome izskatījusi I[:]K[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 26.09.2012. iesniegumu par divu zemes gabalu ar nosaukumu „Zemes reformas pabeigšanai”, kadastra apzīmējums 6464 002 0058 - 2,5 ha un 6464 002 0057 - 3,2 ha platībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008. sēdes lēmumu Nr.5, protokols Nr.11, zemes vienības “Zemes reformas pabeigšanai”, kadastra apzīmējums 6464 002 0057 un 6464 002 0058, ieskaitītas zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Atbilstoši likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12.pantu, kas nosaka, kalīdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.¹ punktu - nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu, 18.3.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,   Vija Jablonska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1..Iznomāt ar 2012.gada 01.novembri I[:]K[:], personas kods [:], zemes gabalus ar nosaukumu Zemes reformas pabeigšanai, kadastra apzīmējumi 6464 002 0058 – 2,5 ha un 6464 002 0057 – 3,2 ha platībā, Kalētu pag., Priekules nov., lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz laiku līdz tiek atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz minēto zemes gabalu vai tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi tiesību akti, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt I.K[:], [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

31.§ Par daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes „Virbaļi”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu ZS „Ozolbirzes”

Priekules novada dome izskatījusi ZS „Ozolbirzes”, reģ. Nr.52101024591, adrese- Ceriņu iela 8, Priekule, Priekules novads,  īpašnieka G[:]S[:] 24.09.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes „Virbaļi”, kadastra apzīmējums 6498 004 0099, 7,8 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.07.2012. lēmumu Nr.16.§, protokols Nr.9, zemes vienībai „Virbaļi” 9,8 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0099, noteikts statuss - pašvaldībai piekrītošā zeme.

Pirmnomas persona izteica vēlmi nomāt tikai 2,0 ha augstāk minētās zemes.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu un 11.10.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2012.gada 01.novembri ZS „Ozolbirzes”, reģ. Nr.52101024591, īpašnieks G[:] S[:], daļu no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Virbaļi”, Virgas pag., Priekules nov., 7,8 ha lielā platībā,  apzīmējums kadastrā 6498 004 0099, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

 

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

32.§ Par mazdārziņu Priekules pilsētā, Priekules nov., iznomāšanu L.E[:] un S.R[:]

Pamatojoties uz L[:]E[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 01.10.2012. iesniegumu (saņemts Priekules novada pašvaldībā 08.10.2012. reģ. Nr.3-13/838) un S[:]R[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 26.09.2012. iesniegumu (saņemts Priekules novada pašvaldībā 08.10.2012. reģ. Nr.3-13/837) par zemes nomu mazdārziņu ierīkošanai, likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai nomas maksa - 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2012.gada 11.oktobra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,   Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt L[:]E[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], daļu no pašvaldībai piederoša zemesgabala Liepājas iela 13A, Priekule, kadastra numurs 6415 001 0075, (kas apzīmēts kā dārziņš Nr.17) 40 m² platībā, sakņu dārza ierīkošanai (skat. pielikumu Nr.1), nosakot:

            1.1. nomas līguma termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim;

            1.2. nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam  likumos noteiktos nodokļus. 

 

2. Iznomāt S[:] R[:], dzīvojošai [dzīvesvieta], daļu no valstij piekrītoša zemesgabala Smilšu iela 1A, Priekule, kadastra numurs 6415 006 0057, 1344 m² platībā (skat. pielikumu Nr. 2), sakņu dārza ierīkošanai, nosakot:

            2.1. nomas līguma termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim;

            2.2. nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam  likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V. R[:]) divu mēnešu laikā sagatavot šim lēmumam (1.-2. punkts) atbilstošus zemes nomas līgumus. 

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt S[:] R[:], [dzīvesvieta], L[:]E[:], [dzīvesvieta], Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:].

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

33.§ Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai [adrese]

Priekules novada dome izskatīja L[:]C[:], kas ir J[:]G[:] pilnvarotā persona (Ģenerālpilnvara, izdota 20.09.2012. reģistra Nr.5734 pie zvērinātas notāres A[:] B[:]) 25.09.2012. iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/800, par nosaukuma  piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra Nr.[:], [adrese] un lietošanas mērķa noteikšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 J[:]G[:] ar LR Centrālās zemes komisijas lēmumu Nr.8516, 2012. gada 16. janvārī atzina īpašuma tiesības uz īpašumu [adrese] 2,10 ha platībā, vairāk vai mazāk – cik izrādīsies pēc zemes kadastrālās  uzmērīšanas.

Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 16. punkta pirmo daļu, 17. panta pirmās daļas 3. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,   Vija Jablonska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt nosaukumuzemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:],10 ha platībā, [adrese].

 

2. Zemes vienībai [adrese], noteikt zemes lietošanas mērķi  - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400,   

 viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas.  

           

34.§ Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un ēkai [adrese]

Priekules novada dome izskatīja A[:]K[:], 19.09.2012. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/791,  par adreses  piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra Nr.[:], un ēkai [adrese].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Uz A[:] K[:] kā īpašnieces vārda zemes gabals [adrese], kadastra Nr.[:], 19,5 ha platībā, reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 26.01.2000., nodalījuma Nr.[:]. Uz zemes vienības atrodas jaunbūve (Būvatļauja Nr.147-07, izdota A[:]K[:] dzīvojamās mājas būvniecībai [adrese],  kas nav reģistrēta zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,   Vija Jablonska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt adresi [adrese], zemes vienībai 19,5 ha platībā, kadastra apzīmējums [:] un ēkai.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas.  

35.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], sadalīšanu un jauna nosaukuma „Kastaņi” piešķiršanu

Priekules novada dome izskatīja G[:] D[:],  kas ir M[:] M[:] pilnvarotā persona (Ģenerālpilnvara, izdota Liepājā pie zvērinātas notāres A[:] B[:] 25.04.2012., reģistra Nr.2364) dzīvo  [dzīvesvieta],24.09.2012.  iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/797, par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

           

            Īpašums [adrese] 21,07 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 18.09.2012 zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[:].  Tā īpašnieks ir M[:] M[:].

 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktam, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2009. gada 29. decembra lēmumu (sēdes prot.Nr. 17.45.§.), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,   Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], 21,07 ha platībā, kadastra Nr.[:].

 

2. No nekustamā īpašuma [adrese],  atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:],  atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Kastaņi”, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā,   Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas.      

 

36.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], sadalīšanu un jauna nosaukuma „Alpi” piešķiršanu

Priekules novada dome izskatīja G[:] D[:],  kas ir M[:] M[:] pilnvarotā persona (Ģenerālpilnvara, izdota Liepājā pie zvērinātas notāres A[:] B[:] 25.04.2012., reģistra Nr.2364), dzīvo  [dzīvesvieta],24.09.2012.  iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/797 par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

            Īpašums [adrese] 21,07 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 18.09.2012 zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[:]. Tā īpašnieks ir M[:] M[:]. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktam, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2009. gada 29. decembra lēmumu (sēdes prot. Nr.17.45.§),   Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], 21,07 ha platībā, kadastra Nr.[:].

 

2. No nekustamā īpašuma [adrese], atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Alpi”, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400,  viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas.               

37.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], sadalīšanu un jaunu nosaukuma „Kalnāji” piešķiršanu

Priekules novada dome izskatīja G[:] D[:],  kas ir M[:] M[:] pilnvarotā persona (Ģenerālpilnvara, izdota Liepājā pie zvērinātas notāres A[:]B[:] 25.04.2012., reģistra Nr.2364), dzīvo  [dzīvesvieta],  25.09.2012.  iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/801, par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

            Īpašums [adrese] 21,07 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 18.09.2012. zemesgrāmatas nodalījuma Nr.[:] uz M[:]M[:] vārda. 

            Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktam, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2009. gada 29. decembra lēmumu (sēdes prot.. Nr.17,45.§.),  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], 21,07 ha platībā, kadastra Nr [:].

 

2. No nekustamā īpašuma [adrese] atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu[:], atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Kalnāji”, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Lielā  ielā 4, Liepāja 3400,  viena mēneša laikā no    tā spēkā   stāšanās dienas.           

 

38.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], sadalīšanu un nosaukuma „Begamoti” piešķiršanu

Priekules novada dome izskatījusi  K[:]E[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], pilnvarotās personas A[:]F[:], personas kods [:], (27.09.2012. pilnvaru izsniegusi un apliecinājusi Kurzemes apgabaltiesas zvērināta notāre L.M[:], iereģistrēta ar Nr.8454) 28.09.2012. iesniegumu (iereģistrēts 28.09.2012. ar Nr.3-13/815) par nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:],  sadalīšanu, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.[:]  10,5 ha platībā un nosaukuma „Begamoti” piešķiršanu. Zemes lietošanas mērķis netiek mainīts.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], pieder K[:]E[:], kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.[:].

Nekustamais īpašums [adrese] 39,0 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām – 1.zemes vienība 28,5 ha, kadastra apzīmējums [:], 2. zemes vienība 10,5 ha, kadastra apzīmējums [:].

Īpašnieks vēlas sadalīt  nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], atdalot 2. zemes vienību 10,5 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu „Begamoti” un nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” un  11.10.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,   Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], 2.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], 10,5 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu.

 

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā [:], 10,5 ha platībā, piešķirt nosaukumu – „Begamoti” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un A[:] F[:], [dzīvesvieta].

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

39.§ Par labiekārtošanas darbiem zemes vienībā „Brūveru grantsbedres”, Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi SIA „Latlina”, reģ.Nr.42103038700, adrese- Jaunatnes iela 14-29, Grobiņa, Grobiņas novads, valdes locekļa S[:]Ž[:] 21.09.2012. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.3-13/796, ar lūgumu atļaut veikt labiekārtošanas darbus pie ūdenskrātuves, iztīrīt un padziļināt ūdenskrātuvi, salabot caurteku zemes vienībā „Brūveru grantsbedres”, kadastra apzīmējums 6498 001 0263, Virgas pagastā, Priekules novadā. Darbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Virgas pagasta padome 2008.gada 31.oktobrī ir noslēgusi ar SIA „Latlina”, reģ.Nr.42103038700, zemes nomas līgumu par daļu no zemes „Brūveru grantsbedres”, Virgas pagastā, 4,9 ha lielā platībā, iznomāšanu ar mērķi – sacīkšu trases un atpūtas vietas ierīkošanai, teritorijas labiekārtošanai.

            Saskaņā ar Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” Virgas pagasta teritorijas plānojuma grafisko daļu, nekustamā īpašuma „Brūveru grantsbedres”, kadastra Nr.6498 001 0263, Virgas pagastā, Priekules novadā, atļautā un plānotā izmantošana - daļa paredzēta grants un smilts ieguvei un daļa ir izstrādātās karjeras.

            Labiekārtošanas darbi nav pretrunā ar Virgas pagasta teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 5.9.7.6.c.punktu- pēc derīgo izrakteņu izstrādes teritorija rekultivējama, izmantojot to lauksaimniecības, mežsaimniecības, ūdens uzkrāšanas, rekreācijas, sporta vajadzībām.

            Zemes vienības teritorijā atrodas ūdenskrātuve, kura sāk aizaugt ar krūmiem un niedrēm. Tā bija bieži apmeklēta peldvieta pagasta iedzīvotājiem. 

            Ūdenskrātuve papildinās no avota, kā arī ir savienota ar caurteku, kas šķērso pašvaldības ceļu. Caurteka pašreizējā stāvoklī slikti pilda savas funkcijas, kā rezultātā pavasarī un rudenī applūst ceļš. Tāpēc ir nepieciešams salabot caurteku.

            Virgas pagasta pārvalde neiebilst, ka nomnieks padziļina novadgrāvi un salabo caurteku un veic ūdenskrātuves padziļināšanas un sakopšanas darbus par saviem līdzekļiem.

            Padziļināšanas un sakopšanas darbi veicami ūdenskrātuves esošajās robežās.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 01.04.1997. Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 58.punktu, 11.10.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Priekules novada dome neiebilst, ka SIA „Latlina”, reģ.Nr.4213038700, veic labiekārtošanas darbus un ūdenskrātuves padziļināšanu, caurtekas salabošanu zemes vienībā „Brūveru grantsbedres”, kadastra apzīmējums 6498 001 0263, Virgas pag., Priekules nov.

 

2. SIA „Latlina” saņemt Liepājas reģiona novadu būvvaldē plānošanas un arhitektūras uzdevumu un veikt projekta izstrādi

 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada domes izpilddirektoram A.R[:].

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

40.§ Par divu zemes gabalu atdalīšanu no nekustamā īpašuma [adrese] un nosaukumu „Gabali” un „Žagatas” piešķiršanu

Priekules novada dome izskatījusi  E[:]R[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 10.10.2012. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/845), par nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], sadalīšanu, atdalot divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:]  2,19 ha platībā un nosaukuma „Gabali” piešķiršanu, [:]  2,7 ha platībā un nosaukuma „Žagatas” piešķiršanu. Zemes lietošanas mērķis netiek mainīts.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Nekustamais īpašums [adrese], pieder E[:]R[:], kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.[:].

            Nekustamais īpašums [adrese] 42,3426 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:] sastāv no 8 (astoņām) atsevišķām zemes vienībām.

            Īpašnieks vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], zemes vienību 2,19 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu „Gabali” un zemes vienību 2,7 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu „Žagatas”, nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

            Uz atdalāmām zemes vienībām ēkas un būves neatrodas.

            Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” un  11.10.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:]:

1.1.  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:],  2,19 ha platībā,

1.2.  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:] 2,7 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atdalāmajām zemes vienībām piešķirt nosaukumu un noteikt zemes lietošanas mērķi:

2.1. ar kadastra apzīmējumu [:],  2,19 ha platībā – „Gabali”. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

2.2. ar kadastra apzīmējumu [:], 2,7 ha platībā – „Žagatas”. Zemes lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un E[:] R[:], [dzīvesvieta].

 

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.