28.02.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.3)

41.§ Par daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu ZS Ziediņi-4

Priekules novada dome izskatījusi ZS Ziediņi-4 īpašnieces L[:] J[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegumu (reģ.Nr.3-13/166)  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 1.00 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

            Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ZS Ziediņi-4, reģistrācijas Nr.42101015084, zemes gabalu 1,00 ha platībā ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:]L[:]

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms ZS Ziediņi-4: „Ziediņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

42.§ Par daļu no zemes „Kūtiņas Lielā 10 ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu L.Š[:]

Priekules novada dome izskatījusi L[:] Š[:], dzīvojošas [dzīvesvieta] 24.01.2013. iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Kūtiņas Lielā 10 ”  0,035 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 005 0102, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

             Nekustamais īpašums „Kūtiņas Lielā 10”, Bunkas pag., Priekules nov.,  ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.14 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

            Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt L[:]Š[:], personas kods [:], zemes gabalu  0,035 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Kūtiņas Lielā 10, apzīmējums kadastrā 6446 005 01020, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:]L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms L[:] Š[:]: [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

43.§ Par zemes „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu L.J[:]

Priekules novada dome izskatījusi L[:] J[:}, personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 28.01.2013. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma ar Nr.VPP-2007/85, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienību „Pie Jaunās ielas 8”, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un L[:] J[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/85 par zemes vienību ar nosaukumu „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pagastā, Priekules novadā,  – 0,046 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0229,  iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienības „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

L.J[:] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu,  personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 14.02.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pagarināt 2007.gada 29. jūnijā starp Virgas pagasta padomi un L[:]J[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar L[:] J[:], personas kods [:], par zemes vienības ar nosaukumu ”Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov.,  - 0,046 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici. (Pielikums Nr.1).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt L.J[:}, [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

44.§ Par zemes „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu A.Z[:]

Priekules novada dome izskatījusi A[:] Z[:], personas kods [:] , dzīvojošas [dzīvesvieta], 28.01.2013. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma ar Nr.VPP-2007/87, noslēgts Virgas pagastā, termiņu par zemes vienību „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un Aigu Zvirbuli noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/87 par zemes vienības ar nosaukumu „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pagastā, Priekules novadā,  – 0,023 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienības „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

A.Z[:] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu,  personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 14.02.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pagarināt 2007.gada 29. jūnijā starp Virgas pagasta padomi un A[:] Z[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar A[:]Z[:], personas kods [:], par zemes vienības ar nosaukumu ”Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., - 0,023 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici. (Pielikums Nr.1).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt A.Z[:],  [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

45.§ Par zemes „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu E.S[:]

Priekules novada dome izskatījusi E[:]S[:], personas kods [:}, dzīvojošas [dzīvesvieta], 28.01.2013. iesniegumu, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma  Nr.VPP-2007/74, noslēgta Virgas pagastā, termiņu par  1 gadu par zemes vienības „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un E[:] S[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/74 par zemes vienību ar nosaukumu „Pie Jaunās ielas 8” – 0,035 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229 un „Purmsātu speciālā internātskola”- 0,022 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienības „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

E.S[:] iesniegumā ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pagastā, nomas termiņu uz 1 gadu. Daļu no zemes gabala „Purmsātu speciālā internātskola” turpmāk nenomās.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 14.02.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 29. jūnijā starp Virgas pagasta padomi un E[:]S[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar E[:] S[:], personas kods [:], par zemes vienības ar nosaukumu ”Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov.,  0,035 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, iznomāšanu uz 1 (vienu) gadu, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici. (Pielikums Nr.1)

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt E.S[:], [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

46.§ Par zemes „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu I.Š[:]

Priekules novada dome izskatījusi I[:] Š[:}, personas kods [:], dzīvojoša[dzīvesvieta], 07.02.2013. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma  Nr.VPP-2007/84, noslēgta Virgas pagastā, termiņu par zemes vienības „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pagastā, Priekules novadā, - 0,071 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un I[:]Š[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/84 par zemes vienības ar nosaukumu „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pagastā, Priekules novadā,  – 0,071 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229,  iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienība „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

I.Š[:] ir izteicis vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu. I.Š[:] faktiski turpina izmantot zemi.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 14.02.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 29. jūnijā starp Virgas pagasta padomi un I[:] Š[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar 2013.gada 01.martu ar I[:] Š[:}, personas kods [:], par zemes vienības ar nosaukumu ”Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov.,  -0,071 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici (Pielikums Nr.1).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt I.Š[:], [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

47.§ Par zemes „Pie Jaunās ielas 8” un „Purmsātu speciālā internātskola”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu A.S[:]

Priekules novada dome izskatījusi A[:] S[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 28.01.2013.. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma  Nr.VPP-2007/73, noslēgta Virgas pagastā, termiņu par zemes vienību „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, „Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un A[:]S[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/73 par zemes vienību ar nosaukumu „Pie Jaunās ielas 8” – 0,092 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, un „Purmsātu speciālā internātskola”- 0,022 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienības „Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītoša ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

Zemes vienība „Purmsātu speciālā internātskola”, Virgas pag., Priekules nov., ir reģistrēta Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000453280. Īpašnieks – Priekules novada pašvaldība.

Zemes vienības „Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, kopplatība ir 0,2554 ha. Platība precizēta 2008.gada 01.decembrī veicot zemes instrumentālo uzmērīšanu.

A.S[:] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 14.02.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 29. jūnijā starp Virgas pagasta padomi un A[:] S[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar A[:]S[:], personas kods [:], par zemes vienību ar nosaukumu:

1.1. ”Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., - 0,092 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229,

1.2. „Purmsātu speciālā internātskola”, Virgas pag., Priekules nov., – 0.015024 ha (platība precizēta), kadastra apzīmējums 6498 004 0225,  iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skicēm. (Pielikums Nr.1, Nr.2).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt A.S[:], [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

48.§ Par zemes „Pie Jaunās ielas 8”, „Purmsātu speciālā internātskola”, un „Rikas”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma termiņa pagarināšanu S.R[:]

Priekules novada dome izskatījusi S[:]R[:], personas kods [:}, dzīvojošas[dzīvesvieta], 29.01.2013. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma  Nr.VPP-2007/72, noslēgta Virgas pagastā, termiņu par zemes vienību „Pie Jaunās ielas 8”, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, „Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, „Rikas”, kadastra apzīmējums 6498 004 0460, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

29.06.2007. starp Virgas pagasta padomi un S[:] R[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/72 par zemes vienību ar nosaukumu „Pie Jaunās ielas 8” – 0,09 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229, „Purmsātu speciālā internātskola”- 0,022 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0225 un „Rikas”- 0,05 ha, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2012.

Zemes vienības „Pie Jaunās ielas 8” un „Rikas” Virgas pag., Priekules nov., ir pašvaldībai piekrītošas ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10.

Zemes vienība „Purmsātu speciālā internātskola”, Virgas pag., Priekules nov., ir reģistrēta Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000453280. Īpašnieks – Priekules novada pašvaldība.

Zemes vienības „Purmsātu speciālā internātskola”, kadastra apzīmējums 6498 004 0225, kopplatība ir 0,2554 ha. Platība precizēta 2008.gada 01.decembrī veicot zemes instrumentālo uzmērīšanu.

S.R[:] ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. lēmums 7.§, protokols Nr.17) 11.punktu, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 14.02.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 2007.gada 29. jūnijā starp Virgas pagasta padomi un S[:] R[:] noslēgto zemes nomas līgumu, pārslēdzot zemes nomas līgumu ar S[:] R[:], personas kods[:], par zemes vienību ar nosaukumu:

1.1. „Pie Jaunās ielas 8” -0,09 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0229,

1.2. „Purmsātu speciālā internātskola” – 0.015024 ha (platība precizēta), kadastra apzīmējums 6498 004 0225,

1.3. „Rikas”- 0,05 ha, kadastra apzīmējums 6498 004 0460, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skicēm. (Pielikums Nr.1, Nr.2, Nr.3).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt S.R[:], [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

49.§ Par nekustama īpašuma „Vecais karjers”, Gramzdas pag., Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu AS Latvijas autoceļu uzturētājs

2013.gada 17.janvārī iesniegumu Nr.LieCR/1-6/6 ar lūgumu noslēgt jaunu zemes nomas  līgumu par zemes nogabala 3,00 ha platībā ar kadastra numuru 6458 0010 237, nomu ar iepriekšējā līguma nosacījumiem, uz termiņu līdz 3 (trīs) gadiem ir iesniegusi AS Latvijas autoceļu uzturētājs (turpmāk iesniedzējs).

            Iesniedzējs iesniegumam pievienojis 04.03.2010. noslēgtā nekustamā īpašuma nomas līguma kopiju.

            Saskaņā ar AS Latvijas autoceļu uzturētājs Pārskatu „Par dabas resursu lietošanu 2012.gadā Krautnē atradnē „Gramzda”, Liepājas rajons Gramzdas pag. – kods 0641658, kadastra numurs 6458 001 0237”, dabas resursu (smilts) limita atlikums 2012.gada sākumā 23783 m³, dabas resursu limita atlikums 2012.gada beigās 16907 m³ = dabas resursu lietošanas apjoms 2012.gadā 6876 m³.

            2010.gada 4.martā starp Priekules novada domi (Iznomātājs) un AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajons (Nomnieks) tika noslēgts nekustama īpašuma nomas līgums Nr.LieCR/1-11/3 par to, ka Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā zemes nogabalu 3,0 ha platībā, kadastra numurs 6458 0010 237 (saskaņā ar pielikumu), jo uz šīs zemes atrodas nomniekam piederošas skalotās smilts materiāls (~ 38641 m³).  Līguma darbības termiņš no 23.03.2010 līdz 23.03.2013.

            08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9. punkts nosaka, ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus.

            Likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹. panta pirmā daļa nosaka: „(1) Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem. Līguma kopējais termiņš pagarinot to uz 3 gadiem, kopā nepārsniedz līkumā ”Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma maksimālo termiņu”.

            Zemes nomas līgums ir pagarināms atbilstoši 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”,  prasībām.

            Zemesgabala „Vecais karjers”, kas atrodas Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs  6458 001 0237, statuss -  Priekules novada pašvaldībai piekritīga zeme, platība 8000 m².

            Atbilstoši „Gramzdas pagasta Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (Apstiprināti ar 28.01.2010. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.1) 45.§ ”Par Priekules novada teritoriālo vienību plānojuma apstiprināšanu”) grafiskam pielikumam, Gramzdas pagasta „Vecā karjera” smilts – grants atradnes atrodas derīgo izrakteņu ieguves teritorijā.

            Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas punktu, AS Latvijas auto ceļu uzturētājs 2013.gada 17.janvāra iesniegumu, 04.03.2010. Nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr.LieCR/1-11/3, 2013.gada 14.februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ar 2013.gada 24.martu pagarināt 2010.gada 4.martā noslēgto Nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr.LieCR/1-11/3, kas noslēgts starp Priekules novada domi (Iznomātājs) un AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajons (Nomnieks), izsakot jaunā redakcijā, par Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala 3,0 ha platībā, kadastra numurs 6458 0010 237, nomniekam piederošās krautnes - skalotas smilts materiālu nomai (saskaņā ar pielikumu), nosakot:

1.1. nomas maksu LVL 50,- (piecdesmit lati gadā), papildus nomas maksai nomnieks maksā likumdošanā noteiktos nodokļus;

1.2.  nomas termiņu no 2013.gada 24.marta līdz 2016.gada 29.februārim.

 

2. Uzdot  Priekules novada domes nekustamā īpašuma speciālistei V.R[:] viena mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu vienošanos. 

 

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam A[:] E[:].

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt:

4.1. - 1.eks. AS Latvijas autoceļu uzturētājs, adrese Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401;

4.2. - 1.eks. Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:];

4.3. - 1.eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

4.4. - 1.eks. Gramzdas pagasta pārvaldei.

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

50.§ Par zemes „Jaungriezes”, Virgas pag., Priekules nov., platības, zemes lietošanas veidu sastāva un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 11.02.2013. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par platības, zemes lietošanas veidu sastāva un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām „Jaungriezes”, Virgas pag., Priekules nov.,  kadastra apzīmējums 6498 002 0571 un  6498 002 0162.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.47, protokols Nr.14, nekustamais īpašums „Jaungriezes”,  Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 002 0162,  ir pašvaldībai piekrītoša. Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0162 – 0,4 ha un 6498 002 0571 – 0,2 ha.

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā NINO Virgas pagasts, zemes vienībai ar nosaukumu „Jaungriezes”, Virgas pagasts, ar apzīmējumu kadastrā 6498 002 0571, ir uzrādīta platība 0,2 ha, bet dabā ir 0,4 ha.

Sakarā ar to, ka zemes nav uzmērītas, dabā tika konstatētas izmaiņas zemes vienību platību sadalījumā pa zemes lietošanas veidiem (eksplikācijā) laika periodā no zemes piešķiršanas lietošanā, tādējādi jāveic minēto zemes vienību platību sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu.

 Augstāk minētajām zemes vienībām ir noteikts zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība, bet dabā to teritoriju klāj mežs. Saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu, zemes vienības atrodas saimnieciskā meža teritorijā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7 punktam- lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 75.2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. un 18.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 14.02.2013.Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Precizēt platību zemes vienībai „Jaungriezes”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 002 0571,  no 0,2 ha uz 0,4 ha.

 

2. Precizēt zemes vienībai „Jaungriezes”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 002 0571, zemes lietošanas veidu sastāvu atbilstoši faktiskai situācijai dabā, nosakot šādu zemes lietošanas veidu sastāvu un platības: meži – 0,4 ha.( atbilstoši grafiskajam pielikumam).

 

3. Precizēt zemes vienībai „Jaungriezes”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 002 0162, zemes lietošanas veidu sastāvu atbilstoši faktiskai situācijai dabā, nosakot šādu zemes lietošanas veidu sastāvu un platības: zem ēkām- 0,01 ha, meži – 0,34 ha, citas zemes- 0,05 ha.( atbilstoši grafiskajam pielikumam).

 

4. Mainīt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0162 – 0,4 ha un 6498 002 0571- 0,4 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

 

5. Zemes vienībām platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.

 

6. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

51.§ Par zemes „Augšas garnizons”, Virgas pag., Priekules nov., platības, zemes lietošanas veidu sastāva un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 11.02.2013. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par platības, zemes lietošanas veidu sastāva un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai „Augšas garnizons”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 002 0182.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Saskaņā ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols Nr.10, zemes vienība „Augšas garnizons”, kadastra apzīmējums 6498 002 0182, ir pašvaldībai piekrītošs.

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā NINO Virgas pagasts, zemes vienībai ar nosaukumu „Augšas garnizons”, Virgas pagasts, ar apzīmējumu kadastrā 6498 002 0182, ir uzrādīta platība 10,0 ha, bet dabā ir 5,0 ha.

Sakarā ar to, ka zeme nav uzmērīta, dabā tika konstatētas izmaiņas zemes vienības platības sadalījumā pa zemes lietošanas veidiem (eksplikācijā) laika periodā no zemes piešķiršanas lietošanā, tādējādi jāveic minētās zemes vienības platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem, precizēšanu.

 Augstāk minētajai zemes vienībai ir noteikts zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība, bet dabā to teritoriju klāj mežs. Saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu, zemes vienības atrodas saimnieciskā meža teritorijā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7 punktam, - lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

            Pamatojoties uz Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 75.2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. un 18.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 14.02.2013.Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Precizēt platību zemes vienībai „Augšas garnizons”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 002 0182, no 10,0 ha uz 5,0 ha.

 

2. Precizēt zemes vienībai „Augšas garnizons”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 002 0182, zemes lietošanas veidu sastāvu atbilstoši faktiskai situācijai dabā, nosakot šādu zemes lietošanas veidu sastāvu un platības: pļavas- 0,6 ha, zem ēkām- 0,08 ha, meži – 4,32 ha.( atbilstoši grafiskajam pielikumam).

 

3.  Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0182 – 5,0 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

 

4. Zemes vienībai platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.

 

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

6.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

52.§ Par platības zemes vienības „Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules nov., platības un zemes robežu plāna apstiprināšanu

Priekules novada dome izskatīja A[:] F[:],   dzīvojoša [dzīvesvieta], 28.01.2013.  iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/99, par platības un robežu plāna apstiprināšanu zemes vienībai  „Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules nov..

 

2013. gada 07. janvārī mērniecības firmas SIA „Latvijasmernieks.lv” Dienvidkurzemes  birojs, ir veicis zemes vienības, kadastra apzīmējums 6458 002 0116, īpašuma adrese, „Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastrālo uzmērīšanu.

           

            Zemes kadastrālā uzmērīšana veikta pamatojoties uz Priekules novada domes  2012. gada 25. oktobra sēdes protokola Nr.14, 19.§ „Par A.F[:] pilnvarošanu zemes „Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules nov. uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda”.            Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes platība ir 1,31 ha.

           

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, mērniecības firmas SIA „Latvijasmernieks.lv” Dienvidkurzemes  biroja kadastrālās uzmērīšanas datiem, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt zemes vienības „Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6458 002 0116, pēc kadastrālās uzmērīšanas platību 1,31 ha un robežu plānu saskaņā ar pielikumu mērogā 1:2000.

 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu šo  lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

53.§ Par zemes vienību „Mežiņi”, Virgas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumiem 6498 002 0570 un 6498 002 0552, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 11.02.2013. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām „Mežiņi”, kadastra apzīmējums 6498 002 0570 un 6498 002 0552, Virgas pag., Priekules nov., no komercdarbības objektu apbūves zemes uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu 1.24.§, protokols  Nr.10, nekustamais īpašums „Mežiņi”, kadastra Nr.6498 002 0570, ir pašvaldībai piekrītošs.

Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0552 – 0,3 ha un 6498 002 0570 – 0,5 ha.

Augstāk minētajām zemes vienībām ir noteikts zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme, bet dabā to teritoriju klāj mežs. Saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu, zemes vienības atrodas saimnieciskā meža teritorijā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7 punktam- lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

            Pamatojoties uz Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 75.2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. un 18.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 14.02.2013.Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt zemes vienībām „Mežiņi”, Virgas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0552 – 0,3 ha un 6498 002 0570 - 0,5 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201 (saskaņā ar grafisko pielikumu).

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

54.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], sadalīšanu

Priekules novada dome izskatījusi  I[:] F[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 29.01.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/109) par nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr. [:], sadalīšanu, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:]  16,5 ha platībā. Atdalāmajai zemes vienībai atstāt nosaukumu [adrese]. Zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], pieder I[:]F][:], kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.112.

Nekustamais īpašums [adrese] 19 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām: zemes vienība 16,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu[:], un zemes vienība 2,5 ha platībā [adrese].

Īpašnieks vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], zemes vienību 16,5 ha platībā, kadastra apzīmējums [:]. Atdalāmajai zemes vienībai atstāt nosaukumu [adrese]..

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” un  14.02.2013. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:],  16,5 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu.

 

2. Atdalāmajai zemes vienībai atstāt nosaukumu [adrese] un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un I.F[:], [dzīvesvieta].

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

55.§ Par nekustamā īpašuma „Diždāma”, Gramzdas pag., Priekules nov., sadalīšanu un jauna nosaukuma „Jaundiždāma” piešķiršanu

Priekules novada dome izskatīja SIA Artis JP,  adrese Uliha iela 57, Liepāja, 25.01.2013.  iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/90 par nekustamā īpašuma „Diždāma” sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

Īpašums „Diždāma”, Gramzdas pagastā Priekules novadā 187,6 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 07.02.2001., zemesgrāmatas nodalījuma Nr.181. Tā īpašnieks ir Artis JP SIA.

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktam, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Gramzdas pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2011. gada 24. februāra lēmumu (sēdes prot. Nr.3, 3.§)

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Sadalīt nekustamo īpašumu „Diždāma”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, 187,6 ha platībā, kadastra Nr.6458 003 0152.

 

2. No nekustamā īpašuma „Diždāma”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0369, atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Jaundiždāma”, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas.

56.§ Par nosaukuma „Dagņi” piešķiršanu pašvaldībai piederošo ēku un būvju īpašumam pēc adreses „Dagņi”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 18.02.2013. iesniegumu par nosaukuma „Dagņi” piešķiršanu ēku un būvju īpašumam pēc adreses „Dagņi”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes  2012.gada 27.decembra lēmumu Nr.118.§ (protokols Nr.17) tika nolemts par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo ēku katlu māja, garāžas, cisternu un malkas šķūņa, adrese – „Dagņi”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Ēku/būvju īpašumam nav piešķirts nosaukums.

Ēku/būvju kadastra apzīmējumi- 6498 002 0061 008 (katlu māja), 6498 002 0061 010 (cisterna), 6498 002 0061 013 (cisterna), 6498 002 0061 015 (malkas šķūnis), 6498 002 0061 014 un 6498 002 0061 012 (garāžas).

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktam, nekustamāīpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt nosaukumu „Dagņi”, Virgas pagasts, Priekules novads pašvaldības ēku un būvju īpašumam pēc adreses „Dagņi”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov.(Ēku/būvju kadastra apzīmējumi- 6498 002 0061 008 (katlu māja), 6498 002 0061 010 (cisterna), 6498 002 0061 013 (cisterna), 6498 002 0061 015 (malkas šķūnis), 6498 002 0061 014 un 6498 002 0061 012 (garāžas)).

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

 

57.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi

Priekules novada dome izskatīja A[:] E[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], kurš ir V[:] N[:] pilnvarotā persona (pilnvara izdota 05.02.2013. Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā, Ķekavā, reģ. Nr.48) 08.02.2013.  iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.3-13/169, par nekustamā īpašuma [adrese]sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

            Īpašums [adrese], 16,6 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 07.12.2007., zemesgrāmatas nodalījuma Nr.2. Tā īpašniece ir V[:] N[:].

            Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā spēkā esošo Gramzdas pagasta Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu, apstiprinātu ar Priekules novada domes 2011. gada 24. februāra lēmumu (sēdes prot..Nr.3,3.§), teritorijas izmantošanas  un apbūves noteikumiem, būvnormatīviem un citiem LR pastāvošajiem normatīvajiem dokumentiem.

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašumam  [adrese], 16,6 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:].

 

2. Uzsākt zemes īpašuma [adrese], 16,6 ha platībā, kadastra Nr.[:], sadalīšanu, no zemes vienības ar kadastra Nr.[:] atdalīt zemes vienību 14,6 ha platībā, vairāk vai mazāk kā izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas.

 

58.§ Par Priekules novada domes 2012.gada 22.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4) 46.§ „Par nosaukumu [adreses] piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu I.P[ :] mantotām zemēm” atcelšanu

Priekules novada dome izskatījusi I[:] P[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 15.02.2013. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.3-13/200) ar lūgumu atcelt lēmumu par nosaukumu piešķiršanu mantotām zemēm ar kadastra apzīmējumiem [ :] [adrese],[ :] [adrese], [ :][adrese].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 2012.gada 22.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.4) 46.§ „Par nosaukumu [adreses] piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu I.P[:] mantotām zemēm,  I[:]P[:] mantotām zemes vienībām (11.10.2010.Centrālās zemes komisijas lēmumu (atzinumu) Nr.7655) tika piešķirti nosaukumi: ar kadastra apzīmējumu [:] [adrese], ar kadastra apzīmējumu [:] [adrese], ar kadastra apzīmējumu [:] [adrese], [:] [adrese] un noteikts zemes lietošanas mērķis.

 

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļas 27.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atcelt Priekules novada domes 2012.gada 22.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.4) 46.§ „Par nosaukumu [adreses] piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu I.P[ :] mantotām zemēm.

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un I.P[ :], [dzīvesvieta].

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

59.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], nodokļa samazināšanu I.M[:]

2013.gada 11.februārī (reģ. Nr.3-13/180) Priekules novada pašvaldībā saņemts I[:] M[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma atvieglojumus 50% apmērā no 2013.gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra numurs [:].

I[:] M[:} aprūpē ir nepilngadīgi bērni: K[:] M[:], dzim. [:], E[:]M[:], dzim. [:], E[:] M[:], dzim. [:] un T[:]M[:], dzim. [:].,  kuru deklarētā dzīvesvieta ir [dzīvesvieta]. (Saskaņots ar Iedzīvotāju reģistra datiem 22.02.2013.). 

I[:]M[:] iesniegums atbilst likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmās daļas otram prim pantam, kas nosaka, ka (12) Nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 300 latiem, par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem — dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem un Pārejas noteikumu 50.punkta noteikumiem.

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas. I[:] M[:] 11.02.2013. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Samazināt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50% no aprēķinātās nodokļa summas, I[:] M[:], personas kods [:], par dzīvojamo māju [adrese]. (kadastra numurs [:]) un tai piekrītošo zemi.

 

2. Lēmums nosūtāms : 1 eks. I[:] M[:], [dzīvesvieta], 1 eks. Priekules novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei G.B[:].

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

60.§ Par Priekules novada domei reģistrēto pamatlīdzekļu izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

Veicot Priekules novada domes īpašumu (zemes īpašumu un ēku īpašumu) inventarizāciju ir konstatēts, ka pamatlīdzekļu sastāvā ir iekļauta manta, kas faktiski nepieder domei.

            Kļūdaina informācija ir tikusi savulaik saņemta no Valsts zemes dienesta, līdz ar to arī pamatlīdzekļu sastāvā ir ierakstīts nekustamais īpašums, kas faktiski pieder citām personām, vai arī nekustamais īpašums ir reģistrēts pamatlīdzekļu sarakstos divas reizes.

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, noteikts:

            14. pants. (2) Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums:

3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;”

 

Saskaņā ar likuma „Par grāmatvedību” 2.panta 1.un 2.daļu, noteikts:

        „2. pants. (1) Uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību. Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī (turpmāk — saimnieciskie darījumi). Grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.

(2) Grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai. Grāmatvedībai ir jānodrošina ieņēmumu un izdevumu norobežošana pa pārskata periodiem”.

 

            Pārbaudot un salīdzinot informāciju ar Valsts zemes dienesta datu bāzi un nolūkā, sakārtot Priekules novada domei piederošo pamatlīdzekļu sastāvu, ir jāizslēdz no pamatlīdzekļu sastāva manta, kas kļūdaini reģistrēta domes pamatlīdzekļu sastāvā.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu un likuma „Par grāmatvedību” 2.panta 1.un 2.daļu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Izslēgt no Priekules novada domes pamatlīdzekļu sastāva zemes īpašumus saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Izslēgt no Priekules novada domes pamatlīdzekļu sastāva ēku īpašumus saskaņā ar 2.pielikumu.

 

3. Par lēmuma izpildi atbildīga Finanšu nodaļas vadītāja P.A[:].