28.02.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.3)

61.§ Par pamatlīdzekļu reģistrēšanu Priekules novada domes pamatlīdzekļu sastāvā

Veicot Priekules novada domes īpašumu (zemes īpašumu un ēku īpašumu) inventarizāciju ir konstatēts, ka pamatlīdzekļu sastāvā nav iekļauta manta, kas faktiski pieder Priekules novada domei uz dažādu juridisku dokumentu pamata – Priekules novada domes lēmumu, zemesgrāmatu apliecību un Ministru kabineta rīkojumu pamata.

            Kļūdaina informācija ir tikusi savulaik saņemta no Valsts zemes dienesta, līdz ar to arī pamatlīdzekļu sastāvā nav ierakstīts nekustamais īpašums, kas faktiski pieder pašvaldībai.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, noteikts:

 „14. pants. (2)Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums:

3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu;”.

 

Saskaņā ar likuma „Par grāmatvedību” 2.panta 1.un 2.daļu, noteikts:

„2. pants. (1) Uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību. Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī (turpmāk — saimnieciskie darījumi). Grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.

(2) Grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai. Grāmatvedībai ir jānodrošina ieņēmumu un izdevumu norobežošana pa pārskata periodiem”.

 

            Pārbaudot un salīdzinot informāciju ar Valsts zemes dienesta datu bāzi un nolūkā, sakārtot Priekules novada domei piederošo pamatlīdzekļu sastāvu, ir jāreģistrē pamatlīdzekļu sastāvā manta – nekustamais īpašums, kas kļūdaini nav reģistrēts domes pamatlīdzekļu sastāvā.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu un likuma „Par grāmatvedību” 2.panta 1.un 2.daļu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Reģistrēt Priekules novada domes pamatlīdzekļu sastāvā zemes īpašumus saskaņā ar 1.pielikumu.

 

2. Reģistrēt Priekules novada domes pamatlīdzekļu sastāvā ēku īpašumus saskaņā ar 2.pielikumu.

 

3. Par lēmuma izpildi atbildīga Finanšu nodaļas vadītāja P.A[:].

62.§ Par kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada domes priekšsēdētājai

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta (2) daļu un Priekules novada domes institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 68.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde,   Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze;  „pret” – nav; „atturas” – nav; nolemj:

 

1. Piešķirt Priekules novada domes priekšsēdētājai V[:]J[:] ikgadējo kārtējo atvaļinājumu 2 kalendārās nedēļas (neskaitot svētku dienas) sākot ar 2013.gada 1.martu.

 

2. Izmaksāt Priekules novada domes priekšsēdētājai V[:]J[:] atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas.