28.06.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.8)

21.§ Par adreses „Jaunozolnieki” un „Mājas”, Kalētu pag., Priekules nov., likvidēšanu .

Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta (VZD) Kurzemes reģionālās nodaļas  30.01.2012. vēstuli Nr.2-04.1-K/390 „Par adrešu datu sakārtošanu Priekules novadā” ar lūgumu izskatīt pielikumā pievienoto sarakstu un izvērtēt iekļauto informāciju vai minētās zemes vienības ir adresācijas objekti.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir viensēta, 2.9.apakšpunkts- dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa, 2.10.apakšpunkts- apbūvei paredzēta zemes vienība.

Pielikumā pievienotajā sarakstā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6464 002 0109, piešķirta adrese „Jaunozolnieki”, Kalētu pag., Priekules nov. un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0056, piešķirta adrese „Mājas”, Kalētu pag., Priekules nov..

Zemes vienības nav apbūvētas un nav paredzētas apbūvei. Līdz ar to neatbilst Adresācijas sistēmas noteikumu 2.8.,2.9., 2.10. apakšpunktu prasībām un nav adresācijas objekti.

Atbilstoši augstāk minēto noteikumu 30.punktam – adresācijas objektam beidzot pastāvēt, pašvaldības dome pieņem lēmumu par adreses statusa maiņu adrešu reģistrā.

 

             Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punktu, 44.punktu, 14.06.2012.Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Likvidēt  adresi „Jaunozolnieki”, Kalētu pag., Priekules nov., kods 103936575.

 

2. Likvidēt  adresi „Mājas”, Kalētu pag., Priekules nov., kods 103938683.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

4.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

22.§ Par adreses „Kore”, Bunkas pagasts, Priekules novads, likvidēšanu.

Priekules novada dome izskatījusi Valsts Zemes Dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 30.01.2012.  vēstuli Nr.2-04.1-K/390 „Par adrešu datu sakārtošanu Priekules novadā” ar  lūgumu pašvaldībai pieņemt lēmumu par adrešu likvidēšanu adresācijas objektiem, kuri minēti vēstules pielikumā Nr.1 .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Uz nekustamā īpašuma  „Kore”, Bunkas pagasts, Priekules novads,  ēkas neatrodas.

Saskaņā ar 03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punkta 2.8.,2.9.,2.10 apakšpunktiem, adresācijas objekts ir: viensēta, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa (turpmāk ēka), apbūvei paredzēta zemes vienība.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Likvidēt adresi, kas nav adresācijas objekts:  „Kore”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kods 103788030.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

3. Lēmuma izraksts nosūtāms Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai : Graudu iela 27/29, Liepāja,  LV-3401.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

23.§ Par zemes nomas izbeigšanu S.B[:] uz pašvaldībai piekritīgo zemi ”Pie Saules iela 10” , Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi S[:] B[:] iesniegumu par atteikšanos no mazdārziņa „Pie Saules iela 10 ”, Tadaiķi ,Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 003 0168, 0,03 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada domes 2011.gada 27.oktobra sēdes lēmumu (protok. Nr.19,58.§), S[:] B[:] piešķirts nomā zemes gabals 0,03 ha platībā mazdārziņa vajadzībām „Pie Saules iela 10” ar kadastra Nr.6446 003 0168.

Nomas līgums reģistrēts Bunkas pagasta pārvaldē 30.12.2011. ar Nr.3-13 /36-2011.

Nomnieks savā iesniegumā min, ka labprātīgi atsakās no nomas zemes, jo zeme vairs nav nepieciešama.

           Pamatojoties uz Bunkas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistes iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt S[:] B[:]  zemes nomas līgumu ar Nr.3-13 /36-2011 uz mazdārziņa zemi „Pie Saules iela 10”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0168,  0,03  ha platībā ar 2012.gada 1.jūliju.

 

2. Lēmuma izraksts nosūtāms S[:] B[:]: [dzīvesvieta].

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

24.§ Par R.R.Z[:] atteikšanos no zemes nomas, zemes vienības daļai Ozolu iela 11, Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja R[:] R[:] Z[:] 11.06.2012. iesniegumu  Nr.3-13/563, par atteikšanos no daļas  zemes vienības Ozolu iela 11, Priekules pag., Priekules nov., 0,4 ha platībā, saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 4. punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuriem līdz 2010.gada 30. decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma  (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības.

 Ar Priekules pagasta padomes lēmumu Nr.1, 28.01.2009. R[:] R[:] Z[:] izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību Ozolu iela 11,  0,9 ha platībā un 29.06.2009. noslēgts zemes nomas tipveida līgums. 

Pēc zemes Ozolu  iela 11 sadalīšanas tiek izveidotas 2 zemes vienības saskaņā ar klāt pievienoto zemes robežu plānu. 1. zemes vienība  0,4 ha platībā, no kuras R[:] R[:] Z[:] atsakās un nevēlas slēgt zemes nomas līgumu un 2. zemes vienība, par kuru tiks slēgts lauku apvidus zemes nomas līgums. 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pārtraukt zemes Ozolu iela 11, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 006 0024, 0,4 ha platībā, nomas līgumu R[:] R[:]Z[:].

 

2. Atlikušo  zemes vienību Ozolu iela 11, Priekules pag., Priekules nov., 0,5 ha platībā, vairāk vai mazāk, kā izrādīsies pēc uzmērīšanas dabā, turpināt iznomāt R[:] R[:] Z[:] un pārslēgt nomas līgumu divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G[:] B[:].

 

3. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir kalendārais gads un nomas maksa ir 0,5 % no     kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

4.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

25.§ Par zemesgabala Parka iela 31, Priekule, Priekules nov. ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Izskatot Priekules novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistes V.R[:] iesniegumu par zemesgabala Parka iela 31, Priekule, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda , dome konstatē, ka:

Ar Priekules pilsētas zemes komisijas 14.06.2000. lēmumu Nr.312 atjaunotas Priekules pilsētas domei (tagad Priekules novada pašvaldība) īpašuma tiesības uz zemi Parka ielā 265F, 406624  m² platībā.

Ar Priekules pilsētas domes 16.12.2004. lēmuma, prot.Nr.12, 5.§ „Par adreses noteikšanu īpašumu reģistrēšanai Zemesgrāmatā”, 7.punktu vēsturiskam īpašumam 265F, kurš 1940.gadā atradās Priekulē, Brīvības un Parka ielā noteiktas adreses Dīķa iela 4 un Parka iela 31.

Ar Priekules pilsētas 20.01.2005. lēmumu, prot. Nr.1, 4.§ ”Par nekustamā īpašuma lietošanas  mērķa noteikšanu”, zemes gabalam Parka iela 31, kadastra numurs 6415 003 0164,  noteikts lietošanas mērķis – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, parku, skvēru, meža parku, aleju, pludmaļu, krastmalu un citu koplietošanas, rekreācijas nozīmes dabas teritorijas, ja uz tām atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie cita klasifikatorā norādīta lietošanas mērķa, kods 0908.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu,  2012.gada 12.aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ierakstītzemesgrāmatā zemesgabalu Parka iela 31, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 003 0164  un uz tā atrodošos būvi (estrāde), apzīmējums kadastrā 6415 003 0164 001, uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu, izkopējumu no Priekules pilsētas kadastra kartes .

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai organizēt zemesgabala Parka iela 31, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 003 0164 ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemesgabala Parka iela 31, Priekule (lēmuma 1.punkts) segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M.B[:]. 

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

26.§ Par pašvaldībai piekrītoša zemesgabala Vaiņodes iela 3, Priekule, Priekules nov . ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, 2012.gada 12.aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ierakstītzemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošu zemesgabalu Vaiņodes iela 3, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums  6415 006 0072, uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu,  izkopējumu no Priekules pilsētas kadastra kartes .

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai organizēt zemesgabala Vaiņodes  iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 006 0072, ierakstīšanu zemesgrāmatā .

 

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemesgabala Vaiņodes iela 3, Priekule (lēmuma 1.punkts), segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M.B[:]. 

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

27.§ Par vēja ģeneratoru būvniecību nekustāmā īpašumā „Brāļi”, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada domē 22.02.2012. saņemts SIA „Energo R” iesniegums ar lūgumu uzsākt būvniecības publisko apspriešanu par divu vēja elektrostaciju būvniecību nekustāmajā īpašumā „Brāļi”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr.6464 001 0096.

Ar Liepājas reģiona novadu būvvaldes 29.08.2011. Lēmumu Nr.P-34, atteikts izdot plānošanas un arhitektūras uzdevumu un uzdots veikt būvniecības ieceres publisko apspriešanu saskaņā ar 22.05.2007. MK noteikumiem Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas noteikumi”. Publiskās apspriešanas materiālu grafiskajā daļā attēlot aizsargjoslas.

Latvijas ornitologu biedrības eksperts R[:] L[:] (sert. Nr.005) slēdzienā norāda, ka nav pamata, no savvaļas putnu aizsardzības viedokļa, ierobežot paredzamo Vēja elektrostaciju būvniecību nekustamajā īpašumā „Brāļi”, Kalētu pag., Priekules nov.

Iesniedzējs pievienojis akustiskās emisijas apjomu aprēķinu tuvākajām dzīvojamām mājām, kurš nav datēts un parakstīts. Līdz ar to nav uzskatāms par vērā ņemamu dokumentu.

Atbilstoši Kalētu pagasta 2006.gada 5.decembra saistošo noteikumu Nr.5 „Kalētu pagasta teritorijas grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.2.4. punktam, vēja ģeneratoru uzstādīšana netiek atļauta Kalētu un Ozolu ciema teritorijās. Pārējā pagasta teritorijā tos var uzstādīt tikai pēc saskaņošanas ar vides aizsardzības institūcijām un Latvijas Ornitoloģijas biedrību, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Teritorijas plānojuma 3.2.2. punktā ir uzskaitīta lauksaimniecības teritoriju atļautā izmantošana, bet tajā skaitā neietilpst vēja elektrostaciju būvniecība un ekspluatācija. Zemes vienība „Brāļi” atrodas lauksaimniecībā izmantojamo zemju teritorijā. To ieskauj divi dīķi. Zemi šķērso ūdens notekas un meliorācijas grāvji. Paredzamā būvniecības vieta atrodas 800 -1000 m no īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, dendroloģiskā stādījuma „Kalētu parks”, dendroloģiskā stādījuma „Kalētu meža parks” un aizsargājamās „Kalētu liepu alejas”.

2012. gada 12.aprīlī Kalētu pagasta pārvaldē notika prezentācijas pasākums, kurā piedalījās 27 pagasta iedzīvotāji. Tika uzdoti jautājumi par vēja ģeneratoru augstumu, troksni, „mirguļojošo efektu”, saražotās elektroenerģijas cenu, putnu migrāciju, saskaņojumiem ar pierobežniekiem, sadales tīklu ierīkošanu, iespējamu zemes gabalu maiņu. Pasākuma nobeigumā SIA „EnergoR” projekta vadītājs E[:] B[:] piekrīt īpašuma maiņai pret kādu citu zemes gabalu, kurš būtu piemērots vēja elektrostaciju būvniecībai. Iedzīvotājus neapmierināja pasākumā saņemtās atbildes. Par to liecina 46 publiskās apspriešanas aptaujas lapas ar ieceres noraidījumu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Noraidīt SIA „EnergoR” ieceri par divu vēja ģeneratoru būvniecību nekustamajā īpašumā „Brāļi”, Kalētu pag. Priekules nov., kadastra Nr.6464 001 0096.

 

2. Par būvniecības ieceres noraidījumu paziņot SIA „EnergoR”.

 

3. Par lēmuma izpildi atbildīga Kalētu pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

28.§ Par nosaukuma piešķiršanu mobilo sakaru mastam un bāzes stacijai, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi SIA „TeleTower”, reģ.Nr.40103257495, adrese Uriekstes iela 2A, Rīga, pilnvarotās personas U[:] G[:], personas kods [:], (22.06.2010. pilnvaru izsniegusi un apliecinājusi Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre I.Ķ[:], iereģistrēts ar Nr.6123) 16.05.2012. iesniegumu (iereģistrēts 23.05.2012. ar  Nr.3-13/534) ar lūgumu piešķirt nosaukumu un adresi – mobilo sakaru bāzes stacijai, kas atrodas uz zemes gabala 0,5 ha platībā īpašumā „Jaunarāji”, Kalētu pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6464 003 0013, par kura izveidošanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu 14.02.2012. ir noslēgts Līgums Nr.LIE75,  par zemes gabala nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar iesniegto Liepājas reģiona novadu būvvaldes 13.03.2012. izdotu plānošanas un arhitektūras uzdevumu uz nekustamā īpašuma „Jaunarāji”, kadastra Nr.6464 003 0013, Kalētu pag., Priekules nov., iznomātā zemes gabala 0,5 ha lielā platībā paredzēta mobilo sakaru masta un bāzes stacijas būvniecība.

Atbilstoši 22.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” augstāk minētās būves klasificējas kā inženierbūves.

03.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punktā ir norādīts, kas ir adresācijas objekts. Inženierbūvēm adresi nepiešķir. Līdz ar to inženierbūvei piešķirams nosaukums.

Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 14.06.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt  SIA „TeleTower”, reģ.Nr.40103257495, mobilo sakaru mastam un bāzes stacijai, kas atrodas uz nekustamā īpašuma „Jaunarāji”, Kalētu pagasts, Priekules novads ar kadastra Nr.6464 003 0013, nosaukumu  – „Bites tornis”, Kalētu pagasts, Priekules novads.

 

2.  Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

29.§ Par platības un zemes robežu plāna apstiprināšanu zemes vienībai Ganību iela 18, Priekule, Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja G[:] Š[:] un T[:] Š[:] pilnvarotās personas V[:] Š[:] (ģenerālpilnvara Nr.2426, 27.04.2012.) 07.06.2012. iesniegumu par platības un robežu plāna apstiprināšanu zemes vienībai  Ganību  iela 18, Priekule, Priekules nov.

1994. gada 12. novembrī VZD Liepājas rajona nodaļas, Mērniecības birojs, veica zemes vienības, kadastra apzīmējums 6415 004 0036, adrese, Ganību  iela 18, Priekule, Priekules nov., kadastrālo uzmērīšanu.

            Zemes kadastrālā uzmērīšana veikta pamatojoties uz Priekules pilsētas zemes komisijas 1993. gada 4. augusta lēmumu „Par īpašuma tiesību atjaunošanu”. Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes platība ir  3730  m2.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, VZD Liepājas rajona nodaļas, Mērniecības biroja kadastrālās uzmērīšanas datiem, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

           

1. Apstiprināt zemes vienības,  kadastra apzīmējums 6415 004 0036, adrese Ganību iela 18, Priekule, Priekules nov., platību pēc kadastrālās uzmērīšanas3730 m2  un robežu plānu saskaņā ar pielikumu mērogā 1:1000.

 

2.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu šo  lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

30.§ Par lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai Ķieģeļu iela 34, Priekulē Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 30.01.2012. vēstuli  Nr.2-04.-K/390,  par adrešu datu sakārtošanu Priekules novadā.

Konstatēja, ka uz daļas zemes vienības Ķieģeļu iela 34, Priekule, Priekules nov., atrodas apbūvei paredzēta zemes vienība.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija  noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt lietošanas mērķi daļai zemes vienības 1200 m² platībā, Ķieģeļu iela 34, Priekulē, Priekules nov., kadastra 64150030027,  no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 uz individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 601, saskaņā ar klāt pievienoto vietas situācijas plānu.

 

2. Atlikušai zemes vienībai Ķieģeļu iela 34, Priekulē., Priekules nov., atstāt spēkā zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

3. Daļai zemes vienības 1200 m² platībā Ķieģeļu iela 34, Priekulē., Priekules nov., atstāt spēkā adresi Ķieģeļu iela 34, Priekulē., Priekules nov., adreses klasifikatora kods 101463405.

 

4.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

 

 

31.§ Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, nosakot dalīto lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam [adrese].

Priekules novada dome izskatījusi E[:]P[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 17.05.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/516) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma [adrese], zemes lietošanas mērķi iznomātam zemes gabalam 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [:] uz - „ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve”, NĪLM kods 1201.  Paredzēta mobilā telefona bāzes stacijas būvniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], kadastra Nr.[:], reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.[:]. Īpašniece E[:]P[:].

Nekustamajam īpašumam [adrese] noteikts zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM  kods 0101.

E[:] P[:] 2012.gada 14.februārī noslēgusi līgumu  Nr.LIE75 ar SIA „TeleTower” par zemes gabala 0,5 ha lielā platībā  iznomāšanu mobilā telefona bāzes stacijas būvniecībai, uzturēšanai un apsaimniekošanai. Sakarā ar to zemes īpašniece lūdz iznomātajam zemes gabalam 0.5 ha platībā mainīt zemes lietošanas mērķi uz „ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve”, NĪLM kods 1201.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4.punktam- zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus un 17.5. punktam- ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams.

            Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5.,18.,36.punktu, Priekules novada Domes 28.01.2010.gada saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, 14.06.2012. novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt zemes lietošanas mērķi E[:] P[:], personas kods [:], piederošai zemes vienībai [adrese], kadastra apzīmējums [:], nosakot dalīto lietošanas mērķi, saskaņā ar pielikumā pievienoto zemes robežu plānu:

1.1.       0,5 ha platībā - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, NĪLM kods 1201;

1.2.        pārējai zemei 46,9 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un E[:] P[:], [dzīvesvieta].

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

32.§ Par daļu no zemes „Pie Saules iela 10”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu I. Z[:].

Priekules novada dome izskatījusi I[:] Z[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegumu, (reģ.Nr.3-13/530), ar lūgumu iznomāt daļu no zemes  „Pie Saules iela 10”,  0,03 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0168, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums  „Pie Saules iela 10” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošās neapbūvētās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu ”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt I[:] Z[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,03 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Pie Saules iela 10, apzīmējums kadastrā 6446 003 0168, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot ar 2012.gada 1.jūliju līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības . Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

33.§ Par zemes „Vecie Kārsgaļi”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu M. Ķ[:].

Priekules novada dome izskatījusi M[:] Ķ[:], dzīvojoša [:dzīvesvieta], iesniegumu, (reģ.Nr.3-13/533),  ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Vecie Kārsgaļi ” 1,4 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0082 , Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Vecie Kārsgaļi” ieskaitīts pašvaldībai piekrītošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt M[:] Ķ[:], personas kods [:], zemes gabalu 1,40 ha platībā ar nosaukumu Vecie Kārsgaļi, apzīmējums kadastrā  6446 001 0082, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu ar 01.07.2012. uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības . Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN administratīvajos aktos noteiktajā kārtībā un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:]

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms M[:] Ķ[:]: [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

34.§ Par zemes „Jaunkarsgaļi”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu M. Ķ[:].

Priekules novada dome izskatījusi M[:] Ķ[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegumu (reģ.Nr.3-13/533)  ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Jaunkarsgaļi”, 1,4 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0083, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Jaunkarsgaļi” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt M[:]Ķ[:], personas kods [:], zemes gabalu 1,40 ha platībā ar nosaukumu Jaunkarsgaļi, apzīmējums kadastrā 6446 001 0083, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:]

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms M[:] Ķ[:] [dzīvesvieta].

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

35.§ Par rezerves zemes fonda zemes „Paegļu ferma”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu V.P[:].

Priekules novada dome izskatījusi V[:] P[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 11.04.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Paegļu ferma ” un uz tās atrodošās fermas ēkas 0,9 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0165, Bunkas pagastā, Priekules novadā, siena uzglabāšanai..

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Paegļu ferma” ieskaitīts rezerves zemes fondā.

Atbilstoši likuma „Par atjaunotās Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12. pantu, ir noteikts, ka līdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu noteikts „kad zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus ”.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt V[:] P[:], personas kods  [:], rezerves zemes fonda zemi 0,90 ha platībā ar nosaukumu Paegļu ferma, apzīmējums kadastrā  6446 003 0165, slēdzot līgumu ar 01.07.2012. uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN administratīvajos aktos noteiktajā kārtībā un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Nomas līgumā iekļaut punktu, ka ēku īpašnieku pieteikuma gadījumā, nomas līgums tiks pārtraukts.

 

5. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

7. Lēmuma izraksts nosūtāms V[:] P[:]: [dzīvesvieta] .

 

8. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

36.§ Par daļu no zemes „Treimaņi”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu D.P[:].

Priekules novada dome izskatījusi D[:] P[:]a iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Treimaņi”, 1,7 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 004 0024, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada domes 28.10.2010. lēmumu, protokols Nr.18,25.§, uz  nekustamo īpašumu „Treimaņi”, 1,9 ha platībā ar kadastra Nr.6446 004 0024, izbeigtas zemes lietošanas tiesības L[:]T[:] personas kods [:], dzīvojušam [dzīvesvieta], zeme ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Augstāk minētā zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas dzīvojamā ēka un palīgēkas.

Ēkas nav reģistrētas zemes grāmatā, uz īpašumu mantinieki nav pieteikušies.

L[:] T[:] miris 01.10.2003.

D[:] P[:] vēlas iznomāt lauksaimniecībā izmantojamu zemi.

Lauksaimniecības zeme no kopplatības 1,9 ha ir 1,7 ha.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt D[:] P[:], personas kods [:],   lauksaimniecībā izmantojamu zemi  no  zemes ar nosaukumu Treimaņi, apzīmējums kadastrā 6446 004 0024, 1,70 ha platībā, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem ar 01.07.2012., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības . Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomas līgumā tiks iekļauts punkts, kas nosaka, ēku īpašnieku pieteikuma gadījumā, nomas līgums tiks pārtraukts Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:]

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms D[:] P[:]: [dzīvesvieta].

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

37.§ Par zemes Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu V.J[:].

Priekules novada dome izskatīja V[:] J[:],  dzīvojošas [dzīvesvieta], 18.05.2012. iesniegumu reģ.Nr.3-13/509, par zemes gabala iznomāšanu 0,003 ha platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr. 6458 001 0026, 0,003 ha platībā ar Gramzdas pagasta padomes 22.09.2008.  lēmumu Nr.10, 4.§ piekrīt pašvaldībai.

Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12.2009., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt V[:] J[:] daļu no zemes  vienības ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0026, Gramzdas pag., Priekules nov., 0,003 ha platībā uz 5 gadiem,   saskaņā ar zemes robežu plānu. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.B[:].

 

38.§ Par zemes Gramzdas pag. Priekules nov. iznomāšanu A.V[:].

Priekules novada dome izskatīja A[:] V[:],  dzīvojoša [dzīvesvieta], 26.04.2012. iesniegumu Nr.3-13/470, par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala iznomāšanu 2,8 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienības ar kadastra Nr.64580030098,  2,8 ha platībā,  pamatojoties uz Gramzdas pagasta padomes 22.09.2008.  lēmumu Nr.10, 4.§,  piekrīt pašvaldībai.

 Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes 29.12. 2009., lēmumu Nr.17, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt uz 5 gadiem A[:] V[:] 2,8 ha  lielu zemes gabalu, kas atrodas uz Gramzdas  pagasta Priekules novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ar kadastra Nr.64580030098, saskaņā ar zemes robežu plānu.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir kalendārais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3.Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.   Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.B[:].

 

39.§ Par zemes Priekules pag., Priekules novadā, iznomāšanu E.B[:].

Priekules novada dome izskatīja E[:] B[:],  dzīvojoša [dzīvesvieta] , 25.05.2012. iesniegumu Nr.3-13/537 par zemes gabala iznomāšanu Celtnieku iela 9, Priekules pag., Priekules nov., 0,5 ha platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr.6482 009 0033, 0,7 ha platībā, ar Priekules pagasta padomes 26.11.2008. lēmumu Nr.11, ir ieskaitīta pašvaldībai piekrītošās  zemēs.

Uz zemes vienības atrodas E[:] B[:] piederošas ēkas, pamatojoties uz Līgumu, noslēgtu 1997.gada 28.februārī.

Uz daļas zemes vienības atrodas pašvaldībai piederošs rotaļu laukums.

Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25. pantam,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt E[:] B[:] zemes vienību Celtnieku ielā 9, Priekules pag., Priekules nov., 0,5 ha platībā uz 10  gadiem, saskaņā ar zemes robežu plānu. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2.Nomas maksas aprēķināšanas periods ir kalendārais gads un nomas maksa ir 1,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.B[:].

 

40.§ Par zemes Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu kooperatīvai sabiedrībai „Vālodze” .

Priekules novada dome izskatīja kooperatīvās sabiedrības „Vālodze”, reģistrācijas Nr.42103014312,  adrese Vaiņodes iela 17, Priekule., Priekules nov., 29.05.2012. iesniegumu Nr.3-13/545 par zemes gabala iznomāšanu 6,0 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

     Zemes vienība ar kadastra Nr.6482 008 0114, 6,0 ha platībā ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008.. lēmumu (prot. Nr.9) 1.§, piekrīt valstij.

    Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 8 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (V.Jablonska, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas  ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1. Iznomāt kooperatīvai sabiedrībai „Vālodze” daļu no valstij piekrītoša    zemes gabala ar kadastra Nr.6482 008 0114, 6,0 ha kopplatībā, saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 1 gadu. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2.Nomas maksas aprēķināšanas periods ir kalendāra gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.B[:].