28.06.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.8)

41.§ Par zemes Priekules pag., Priekules novadā, iznomāšanu ZS „Skaras”.

Priekules novada dome izskatīja ZS „Skaras”, reģistrācijas Nr.42101022349,  adrese Liepu iela 6, Priekules pag., Priekules nov., 17.05.2012. iesniegumu Nr.3-13/512 par zemes gabala iznomāšanu 1,0 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr.6482 009 0127, 1,0 ha platībā saskaņā ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008. lēmuma Nr.9, 1.§, piekrīt pašvaldībai.

Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes 29.12. 2009. lēmuma 17.§,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ZS „Skaras” daļu no pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra Nr.6482 00 0127, 1,0 ha kopplatībā uz 1 gadu, saskaņā ar zemes robežu plānu.  Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir kalendārais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.B[:].

 

42.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Pazarīši”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu ZS „RIEKSTI-1”.

Priekules novada dome izskatījusi ZS „RIEKSTI-1”, reģ.Nr.42101012995, adrese: „Rieksti-1”, Gramzdas pag., Priekules nov., īpašnieka A[:] V[:] 30.05.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemi „Pazarīši” 4,6 ha, kadastra apzīmējums 6464 006 0044, lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Zemes vienība „Pazarīši” ar kadastra apzīmējumu Nr.6464 006 0044 ir pašvaldībai piekrītoša zeme ar Priekules novada domes  24.11.2011. lēmumu 24.§, protokols Nr.21.

Atbilstoši Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009. lēmumu 7.§, protokols Nr.17,  11.punktam – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktam – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17., 18.1.punktu, 14.06.2012.novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ZS „RIEKSTI-1”, reģ.Nr.42101012995, īpašnieks A[:] V[:], pašvaldībai piekrītošo zemi ”Pazarīši” 4,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0044, Kalētu pag., Priekules nov.,  slēdzot ar 2012.gada 01.jūliju zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu. Lietošanas mērķis- lauksaimniecība.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M. K[:] sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam. 

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

43.§ Par zemes „Pie Cērpiņiem”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu ZS „Mašīnisti” .

Priekules novada dome izskatījusi ZS „Mašīnisti”, reģ. Nr.42101005851, īpašnieka A[:] P[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 02.05.2012. iesniegumu (Nr.3-13/482)  ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Pie Cērpiņiem”, apzīmējums kadastrā 6446 004 0102, Bunkas pagastā, Priekules novadā , minerālmēslu un siena uzglabāšanai..

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada domes 21.01.2009. lēmumu, protokols Nr.1,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pie Cērpiņiem”, ieskaitīts rezerves zemes fondā.

Uz zemes gabala ir lauksaimnieciska rakstura apbūve – skābbarības bedre.

Atbilstoši likuma „Par atjaunotās Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12. pantam, ir noteikts, ka līdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un Ministru kabineta 30.10.2010. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2. punktam, apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: „no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ZS „Mašīnisti”, reģistrācijas Nr.42101005851, zemes gabalu 0,50 ha platībā ar nosaukumu Pie Cērpiņiem”, apzīmējums kadastrā  6446 004 0102, slēdzot līgumu uz 5. (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības . Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:]

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms ZS „Mašīnisti”: „Mašīnisti”, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

44.§ Par zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu ZS „ Ziediņi-4”.

Priekules novada dome izskatījusi ZS „Ziediņi-4” īpašnieces L[:] J[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegumu (reģ.Nr.3-13/510)  ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 3,00 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, kas nosaka, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ZS „Ziediņi-4”, reģistrācijas Nr. 42101015084, zemes gabalu 3,00 ha platībā ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

6. Lēmuma izraksts nosūtāms ZS „Ziediņi-4”: „Ziediņi” , Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

45.§ Par zemes „Jaunsvētes” un „Jaungulbji”, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu SIA „Bengtsson Latvija”.

Priekules novada dome izskatījusi SIA „Bengtsson Latvija”, reģ.Nr.40003861273, juridiskā adrese: Vīlandes iela 3-7, Rīga, faktiskā adrese : „Lankas ferma”, Kalētu pag., Priekules nov., valdes locekļa B[:] A[:] T[:] B[:] 04.06.2012. iesniegumu, reģ.Nr.3-13/551, ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Jaunsvētes” 3,9 ha, kadastra apzīmējums 6464 004 0124 un zemi ar nosaukumu „Jaungulbji” 6,4 ha, kadastra apzīmējums 6464 006 0020, Kalētu pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008. sēdes lēmumu Nr.5 (protokols Nr.11), pielikums Nr.1, zemes vienība „Jaungulbji”, kadastra apzīmējums 6464 006 0020, ieskaitīta zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Ar Priekules novada domes 25.02.2010. sēdes lēmumu Nr.28.§ (protokols Nr.3) zemes vienība „Jaunsvētes”,  ieskaitīta rezerves zemes fonda zemēs.

Atbilstoši likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12.pantam, ir noteikts, ka līdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.¹ punktu - nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu, 18.3.punktu, 14.06.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt ar 2012.gada 01.jūliju SIA „Bengtsson Latvija”, reģ.Nr.40003861273, valdes loceklis B[:] A[:] T[:] B[:],  lauksaimniecības vajadzībām:

1.1. rezerves zemes fonda zemi ar nosaukumu Jaunsvētes 3,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0124, Kalētu pag., Priekules nov., slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem,

1.2. zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi ar nosaukumu „Jaungulbji” 6,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 006 0020, Kalētu pag., Priekules nov., slēdzot līgumu uz laiku līdz tiek atjaunotas zemes īpašuma tiesības uz minēto zemes gabalu vai tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi tiesību akti, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienotiem grafiskiem pielikumiem.

 

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

46.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], sadalīšanu.

Priekules novada dome izskatījusi R[:]K[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 13.06.2012 . iesniegumu ar lūgumu ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu [adrese, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], ir R[:] K[:] īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.131.

Nekustamais īpašums [adrese] 16,80 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām – 1.zemes vienība 9,4 ha, kadastra apzīmējumu [:], 2. zemes vienība 7,4 ha, kadastra apzīmējumu [:].

Īpašnieks vēlas sadalīt  nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], atdalot 2. zemes vienību 7,40 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu [adrese], atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  ( NĪLM kods- 0101).

 Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.pantam, zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienību apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta, 1.daļas 1.apakšpunktu., Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese],  2. zemes vienību ar kadastra Nr.[:],  saskaņā ar pielikumu - zemes robežu plānu.

 

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar apzīmējumu  kadastrā [:], piešķirt nosaukumu [adrese] un noteikt NĪLM - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

 

3. Lēmuma izraksts nosūtāms R[:] K[:], [DZĪVESVIETA] un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela 27/29, Liepāja LV-3401

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

47.§ Par mazdārziņu nomu Priekules pilsētā.

Pamatojoties uz D[:] S[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], L[:] R[:], [dzīvesvieta], L[:] J[:], [dzīvesvieta], A[:] B[:], [dzīvesvieta], D[:] [:], [dzīvesvieta] Ā[:]B[:], [dzīvesvieta], L[:] P[:], [dzīvesvieta], iesniegumiem par zemes nomu mazdārziņu ierīkošanai, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanās sakņu dārzu ierīkošanai – nomas maksa 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, 2012.gada 14.jūnija tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt D[:]S[:], [dzīvesvieta], daļu no pašvaldībai piekrītoša zemesgabala Liepājas iela 13A, Priekule, kadastra numurs 6415 001 0075, (kas apzīmēts kā dārziņš Nr.99)  220 m² platībā, sakņu dārza ierīkošanai (skat. pielikumu Nr.1), nosakot:

1.1. nomas līguma termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim;

1.2. nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei.

 

2. Iznomāt L[:] R[:], [dzīvesvieta], daļu no pašvaldībai piekrītoša zemesgabala Liepājas iela 13A, Priekule, kadastra numurs 6415 001 0075, 60 m² platībā, sakņu dārza ierīkošanai, nosakot:

-  nomas līguma termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim;

- nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei.

 

3. Iznomāt L[:] J[:], [dzīvesvieta], daļu no pašvaldībai piekrītoša zemesgabala Liepājas iela 13A, Priekule, kadastra numurs 6415 001 0075, (kas apzīmēts kā dārziņš Nr. 43)  270 m² platībā, sakņu dārza ierīkošanai (skat. pielikumu Nr.1), nosakot:

-  nomas līguma termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim;

- nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei.

 

4. Iznomāt A[:] B[:], [dzīvesvieta] , daļu no rezerves zemes fonda zemes   Parka  iela 21B, Priekule, kadastra numurs 6415 003 0110,    392  m² platībā, sakņu dārza ierīkošanai, saskaņā ar pielikumu Nr. 2, nosakot:

-  nomas līguma termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim;

- nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei.

 

5. Iznomāt D[:] I[:], [dzīvesvieta], daļu no pašvaldībai piekrītošas zemes   Ganību  iela 6A, Priekule, kadastra numurs 6415 003 0151,    942  m² platībā, sakņu dārza ierīkošanai, saskaņā ar pielikumu Nr. 3, nosakot:

-  nomas līguma termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim;

- nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei.

 

6. Iznomāt Ā[:] B[:], [dzīvesvieta], daļu no pašvaldībai piederošās zemes   Aizputes  iela 1, Priekule, kadastra numurs 6415 008 0014,    800  m² platībā, sakņu dārza ierīkošanai, saskaņā ar pielikumu Nr. 4, nosakot:

-  nomas līguma termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim;

- nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei.

 

7. Iznomāt L[:] P[:], [dzīvesvieta], daļu no rezerves zemes fonda zemes   Aizputes iela 3B, Priekule, kadastra numurs 6415 008 0009,    348  m² platībā, sakņu dārza ierīkošanai, saskaņā ar pielikumu Nr. 5, nosakot:

-  nomas līguma termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim;

- nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei.

 

8. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei V. R[:] sagatavot šim lēmumam  ( 1-7 punkts) atbilstošus zemes nomas līgumus. 

 

9. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

48.§ Par rezerves zemes fonda zemes ar kadastra apzīmējumu 6464 003 0054, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu S.K[:].

Priekules novada dome izskatījusi S[:] K[:], [dzīvesvieta], 13.06.2012. iesniegumu ar lūgumu iznomāt rezerves zemes fonda zemi ar kadastra apzīmējumu 6464 003 0054, 4,6 ha lielā platībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 22.09.2011. sēdes lēmumu Nr.20.§ (protokols Nr.16) „Par zemes vienības „Skudriņi” Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu E.Z[:] un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64640030054 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6464 003 0054, ieskaitīta rezerves zemes fondā.

Atbilstoši likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12.pantam, ir noteikts, ka līdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.¹ punktu - nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17.punktu, 18.3.punktu, 14.06.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 8 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Gražina Ķervija, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1. Iznomāt S[:] K, personas kods [:],  rezerves zemes fonda zemi ar kadastra apzīmējumu 6464 003 0054, 4,6 ha lielā platībā, Kalētu pag., Priekules nov., slēdzot ar 2012.gada 01.jūliju zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu. Lietošanas mērķis- lauksaimniecība.

 

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

49.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā (prot. Nr.22, 3.§) „Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem pašvaldības transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā (protokols Nr.22, 3.§) „Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem pašvaldības transportam degvielas iegādei pašvaldības jautājumu risināšanai”  šādus grozījumus:

 

1. Noteikt no 2012.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 28.septembrim degvielas iegādei limitu mēnesī Priekules novada  funkciju realizēšanai :

 

          1) Priekules pilsētas un pagasta -   Saimnieciskie darbi

(Saimniecisko jautājumu risināšanai)                                                                Ls 300

 

50.§ Par Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores atbrīvošanu no darba.

2012.gada 9.maijā Priekules novada domē saņemts G.L[:] iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores pienākumiem, saglabājot iespēju turpināt strādāt skolā par pedagogu.

Atbilstoši Izglītības likuma 17.panta 3 daļas 2.punktam, „novada pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, …,  vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju”;

Atbilstoši „Vispārējās izglītības likums” 11. pantam, Vispārējās izglītības iestādes vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba attiecīgās izglītības iestādes dibinātājs.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par – 9 deputāti - Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Atbrīvot no darba Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktori G[:] L[:] ar 2012.gada 22.jūniju.

 

2.                  Izglītības metodiķei A[:] P[:] sagatavot dokumentus šī lēmuma saskaņošanai ar Izglītības un zinātnes ministriju.

 

51.§ Par Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktora apstiprināšanu.

2012.gada 21.jūnijā  Priekules novada domē saņemts Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktora amata kandidātu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājas A[:] P[:] iesniegums ar lūgumu apstiprināt komisija ieteikumu pieņemt darbā par Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktori A[:] Š[:] ar š.g. 25.jūniju.

Atbilstoši Izglītības likuma 17.panta 3 daļas 2.punktam, „novada pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, …,  vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju”;

Atbilstoši „Vispārējās izglītības likums” 11. pantam, „Vispārējās izglītības iestādes vadtāju pieņem darbā un atbrīvo no darba attiecīgās izglītības iestādes dibinātājs”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par – 9 deputāti - Romvalds Astrausks, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pieņemt darbā par Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktori A[:] Š[:], personas kods [:], ar 2012.gada 28.jūniju. 

 

2. Izglītības metodiķei A[:] P[:] sagatavot dokumentus šī lēmuma saskaņošanai ar Izglītības un zinātnes ministriju.

 

52.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā (protokols Nr.22, 1.§) „Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai”.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā „Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai” (protokols Nr.22, 1.§) šādus grozījumus:

1. Noteikt ar 2012.gada 1.jūliju  Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktorei šādu mēneša limitu mobilo telefona lietošanai:

 

1) A[:] Š[:]

  Telefona Nr.29217096;                                                                                      Ls 15,-

 

53.§ Par grozījumiem 23.02.2012. Priekules novada domes lēmumā (prot. Nr.3) 9.§”Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas izsoles komisiju”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”,   Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt 23.02.2012. Priekules novada domes lēmumā (prot. Nr.3) 9.§ ”Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas izsoles komisiju” šādus grozījumus:

           

1.1. Izslēgt visā lēmuma tekstā (tai skaitā virsrakstā) vārdus „nedzīvojamo telpu”.

 

54.§ Par adreses piešķiršanu SIA „CHARNEL”, vienotais reģistrācijas Nr. 42103045897, piederošām ēkām.

2012.gada 27.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „CHARNEL”,  vienotais reģistrācijas Nr.42103045897, juridiskā adrese Aizpriežu iela 1, Rīga, iesniegums, kurā lūgts piešķirt adresi „Priekules bioenerģija”  SIA „CHARNEL” piederošām un ekspluatācijā nodotām ēkām, kuras atrodas uz nomātās zemes ar apbūves tiesībām zemesgabala „Nodegu skola”, Priekules pagastā, Priekules novadā.

Uz zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 8002, 1,5 ha platībā, atrodas SIA „CHARNEL” piederošas ēkas/būves,  kadastra apzīmējums:  6482 006 0187 012 - 6482 006 0187 021, pamatojoties uz Liepājas reģiona novadu būvvaldes   2012.gada 21.jūnija aktu, kods 12000052 0648200 „Par Biogāzes koģenerācijas stacijas ar jaudu 2 MW, būvniecības 1.kārtu Priekules pagastā „Nodegu skola”, Priekules novads, zemes kadastra numurs 6482 006 0187, pieņemšanu ekspluatācijā”.

2010.gada 2.augustā starp Priekules novada domi un SIA „CHARNEL”, reģistrācijas Nr.42103045897, tika noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr.3-38/37-2010, par daļu no nekustamā īpašuma „Nodegu skola”, kadastra numurs 6482 006 0187, kas atrodas Priekules pagastā, Priekules novadā 1,5 ha platībā,  nomu –biogāzes elektrostacijas darbības vajadzībām, pamatojoties uz Priekules novada domes 2010.gada 15.jūlija ārkārtas sēdes lēmumu (prot. Nr.12,2.§).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punkta 2.9.apakšpunktu, 2012.gada 26.jūnija SIA „CHARNEL” iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks,  Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „CHARNEL”, vienotais reģistrācijas Nr.42103045897, piederošām ēkām/būvēm nosaukumu „Priekules Bioenerģija”, kas atrodas Priekules pagastā, Priekules novadā, uz nomas zemes vienības, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 8002, (1,5 ha platība), un adresi „Priekules Bioenerģija”, Priekules pag., Priekules nov., LV- 3434, saskaņā ar vietas situācijas plānu pielikumā.

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt VZD Kurzemes reģionālai nodaļai reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā un SIA „CHARNEL”,  adrese: Aizpriežu iela 1, Rīga. 

 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste V. R[:].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

55.§ Par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu.

Priekules novada dome izskatījusi G[:] J[:], personas kods [:], pilnvarotās personas I[:]A[:], [dzīvesvieta] , 27.06.2012 . iesniegumu ar lūgumu ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:],  divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], ir G[:] J[:] īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000136454.

Nekustamais īpašums [adrese], [:] ha kopplatībā, kadastra Nr., sastāv no 10 (desmit) atsevišķām zemes vienībām, kas atrodas [adreses].

Īpašniece vēlas sadalīt  nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], atdalot 9. zemes vienību [:] ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu [adrese], atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi, zeme- uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  ( NĪLM kods- 0101).

 Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.pantam, zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienību apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām(teritorijām).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.   

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta, 1.daļas 1.apakšpunktu., Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese] 9. zemes vienību ar kadastra Nr.[:],  saskaņā ar pielikumu- zemes robežu plānu.

 

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar apzīmējumu  kadastrā [:], piešķirt nosaukumu [adrese] un noteikt NĪLM - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

 

3. Lēmuma izraksts nosūtāms I[:] A[:], [dzīvesvieta] un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.