28.06.2018. domes sēde (protokols Nr.9)

304. Par adreses “Prūšu HES” piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai un ēkai Virgas pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.304            

          (protokols Nr.9,  19.punkts)

Par adreses “Prūšu HES” piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai un ēkai Virgas pagastā, Priekules novadā

 

2018.gada 19.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “FIRMA-GABRO”, reģ.Nr.42103000172, juridiskā adrese “Meldri, Virgas pag., Priekules nov., valdes locekles XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt adresi nekustamajam īpašumam “Prūšu HES”, kadastra Nr. 6498 003 0113, Virgas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniedzējai pieder  elektroenerģijas apgādes ēka, kura atrodas nekustamajā īpašumā ar nosaukumu “Prūšu HES”, kadastra Nr.6498 003 0113, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 003 0113, Virgas pagastā. Adrese ēkai nav piešķirta.

Iesniedzēja lūdz  piešķirt adresi apbūvētai zemes vienībai un ēkai.

Atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk- noteikumi) 2.8. apakšpunktam adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka) un 9.punktam, kurš nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

             Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8.apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0113 un ēkai ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0036 001  adresi: “Prūšu HES”, Virgas pag., Priekules nov.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai (elektroniski parakstītu) uz adresi: kurzeme@vzd.gov.lv , SIA “FIRMA-GABRO”, “Meldri”, Virgas pag., Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

305. Par izdevuma „Virgas pagasta likteņstāsti 1941 … 1949 …” pārdošanas cenas noteikšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.305            

          (protokols Nr.9, 20.punkts)

 Par izdevuma „Virgas pagasta likteņstāsti 1941 … 1949 …” pārdošanas cenas noteikšanu

 

2018.gadā Virgas pagasta sešu brīvprātīgo iedzīvotāju darba grupa  Latvijas simtgadei ir sagatavojusi un veltījusi izdevumu “Virgas pagasta likteņstāsti 1941… 1949…”

Izdevumā apkopotas Virgas pagasta iedzīvotāju atmiņas par dzīvi izsūtījumā un dzīvi pirms un pēc izsūtījuma.

Izdevuma maketu par summu EUR 630.- gatavojusi māksliniece XX, maketu par summu EUR 310.- koriģējusi korektore XX.

Maketu, veicot cenu izpēti, tika uzticēts drukāt SIA “Green Print”, samaksājot par 125 eksemplāriem EUR 1334 bez PVN un plus PVN 12% EUR 160,08.-

Kopā maksājumi izdevuma sagatavošanai ir EUR 2489.02, kur viena izdevuma cena izveidojas 19.91 EUR.

 Tā kā izdevums ir veltījums Latvijas simtgadei un ir nozīmīga Virgas pagasta vēstures liecība, izdevumam būtu nosakāma iedzīvotājiem draudzīga pārdošanas cena, jo izdevuma apmaksa ir veikta par pašvaldības budžeta līdzekļiem, kuru veido iedzīvotāju maksājumi.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Apstiprināt izdevuma „Virgas pagasta likteņstāsti 1941… 1949…” pārdošanas cenu vienam eksemplāram EUR 15,00.- (tai skaitā PVN).

2.Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

306. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.306            

          (protokols Nr.9,  21.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX

 

2018.gada 19.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša Jēkabpilī, Celtnieku ielā 7-2, 14.06.2018.iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/1170-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kā politiski represētai personai par 2017. un 2018.gadu.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.5600638 kopija.

Iesniedzējam īpašumā ir nekustamais īpašums “Jaunbērziņi Nr.33F” 2,78 ha platībā, kadastra Nr.6464 002 0127, Kalētu pagastā un tiesiskajā valdījumā “Ciemi”  3,39 ha platībā, kadastra Nr.6498 001 0189, Virgas pagastā.

Iesniedzējs apliecinājis, ka nekustamie īpašumi netiek izmantoti saimnieciskajā darbībā.

Iesniedzējs iesniegumā lūdz piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par 2017. un 2018.gadu.

Nodokļa atvieglojumus nepiemēro par iepriekšējo gadu. Represētai personai iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu jāiesniedz katru gadu un savlaicīgi, lai atvieglojumu piemērotu par pilnu gadu.

             Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piemērot XX, personas kods XX, kā politiski represētai personai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā ar 2018.gada 01.jūliju par nekustamiem īpašumiem:

1.1. ”Jaunbērziņi Nr.33F”, kadastra Nr.6464 002 0127, Kalētu pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 002 0127- 2,78 ha;

1.2. “Ciemi”, kadastra Nr.6498 001 0189, Virgas pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 001 0189- 4,37 ha.

2. Nepiemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 2017. gadu un 2018.gada janvāra, februāra, marta, aprīļa, maija, jūnija mēnešiem.

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:XX,  nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

307. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Rugāji”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.307            

          (protokols Nr.9,  22.punkts)

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Rugāji”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, 20.06.2018. iesniegums, ar lūgumu atļaut atdalīt vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 001 1111 no nekustamā īpašuma “Rugāji”, Gramzdas pagastā un piešķirt jaunu nosaukumu “Ozollīči”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Rugāji” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6458 001 1111, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā uz iesniedzējas vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no trijām atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzēja vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 001 1111- 6,93 ha platībā un piešķirt jaunu nosaukumu “Ozollīči”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus vai tam pievienojot nekustamā īpašuma objektu.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Rugāji”, kadastra Nr.6458 001 1111, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 001 1111, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 001 1111 piešķirt jaunu nosaukumu “Ozollīči”.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

308. Par ieejas biļešu cenu apstiprināšanu Priekules novada tūrisma objektos

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.308            

          (protokols Nr.9,  23.punkts)

 Par ieejas biļešu cenu apstiprināšanu Priekules novada tūrisma objektos

 

Lai uzlabotu un sakārtotu Priekules novada vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un veidotu pievilcīgāku tā eksponēšanu interesentiem, nepieciešams noteikt ieejas biļešu maksu Priekules novada apskates objektos.

Iekasēto ieejas biļešu maksu novirzīt apskates objektu sakārtošanai.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Apstiprināt sekojošas ieejas biļešu cenas vienai personai:

Nr.p.k.

Apskates objekti

Cena EUR

1.

Priekule, Priekules pagasts

Priekules pērles

 

1.50

2.

Bunkas pagasts

Bunkas pagasta vēstures gaitas

 

1.50

3.

Virgas pagasts

Muižas un parki, Kungu pastaiga, Kalpu taka

 

1.50

4.

Gramzdas pagasts

Vārti uz Latviju

 

1.50

5.

Kalētu pagasts

Pa muižkunga takām

 

1.50

 

2. Ieejas maksa apskates objektā grupai (virs 20 personām) EUR 25.-

3.No ieejas maksas ir atbrīvoti bērni līdz 7 gadu vecumam.

4.Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

309. Par izdevuma „Priekules saimnieciskā dzīve no 1945. līdz 90.gadiem” pārdošanas cenas noteikšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.309            

          (protokols Nr.9, 24.punkts)

Par izdevuma „Priekules saimnieciskā dzīve no 1945. līdz 90.gadiem” pārdošanas cenas noteikšanu

 

2016.gadā tika pabeigts darbs pie XX izdevuma „Priekules saimnieciskā dzīve no 1945. līdz 90.gadiem” 40 eksemplāros.

Kopējās izmaksas visiem eksemplāriem kopā ir EUR 1183,61.-

Viena eksemplāra izmaksas ir EUR 29,59.-

 

Tā kā izdevums ir nozīmīga Priekules vēstures liecība, izdevumam būtu nosakāma iedzīvotājiem draudzīga pārdošanas cena, jo izdevuma apmaksa ir veikta par pašvaldības budžeta līdzekļiem, kuru veido iedzīvotāju maksājumi.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt izdevuma „Priekules saimnieciskā dzīve no 1945. līdz 90.gadiem” pārdošanas cenu vienam eksemplāram EUR 15,00.- (tai skaitā PVN).

2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

310. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvokļiem Nr.1, Nr.2, Nr.8, Nr.9 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 11B, Priekulē un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.310            

          (protokols Nr.9,  25.punkts)

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvokļiem Nr.1, Nr.2, Nr.8, Nr.9 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 11B, Priekulē un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

Izskatot jautājumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvokļiem Nr.1, Nr.2, Nr.8 un Nr.9 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 11B, Priekulē un reģistrēšanu zemesgrāmatā tika konstatēts, ka:

Ar Ministru kabineta 2009.gada 16.aprīļa rīkojumu Nr.238 “Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldības īpašumā” tika nolemts nodot Priekules pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6415 501 0009 Liepājas ielā 11B, Priekulē, neprivatizēto daļu-dzīvokļus Nr.1, Nr.2, Nr.8, Nr.9, Nr.12.

2010.gada 29. septembrī tika parakstīts AKTS par nekustamā īpašuma, valsts īpašumā esošo dzīvokļu Nr.1, Nr.2, Nr.8, Nr.9, Nr.12 un tiem piederošo kopīpašuma domājamo daļu no dzīvojamās mājas nodošanu un pārņemšanu Priekules novada pašvaldības īpašumā.

2015.gadā dzīvoklim Nr.12 tika izveidots dzīvokļa īpašums un zemesgrāmatā reģistrētas īpašuma tiesības uz pašvaldības vārda.

Dzīvokļi Nr.1, Nr.2, nr.8 un Nr.9 nav privatizēti, nav izveidoti dzīvokļu īpašumi un ierakstīti zemesgrāmatā. Dzīvokļi atrodas pašvaldības bilancē un ir izīrēti.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu pirmo daļu dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu- pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 21.panta pirmās daļas 17.punktu- lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums,6.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošus dzīvokļu īpašumus dzīvojamajā mājā Liepājas ielā 11B, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 001 0073 003, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas:  

1.1. dzīvoklim Nr.1- 69,90 m² - 699/7526;

1.2. dzīvoklim Nr.2-  55,70 m²- 557/7526;

1.3. dzīvoklim Nr.8- 54,10 m²- 541/7526;

1.4. dzīvoklim Nr.9- 71,0 m²- 710/7526.

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā pastāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

Lēmums izsūtāms:

2 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

1 eks. finanšu nodaļai.

311. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6482 007 0043 un 6482 007 0059, Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu z/s Ceriņi-2

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.311            

          (protokols Nr.9, 26.punkts)

Par zemes vienību  ar kadastra apzīmējumiem 6482 007 0043 un 6482 007 0059,  Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu z/s Ceriņi-2

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Ceriņi-2 īpašnieces XX iesniegums reģistrācijas nr. 2.1.4/18/976-S ar lūgumu iznomāt zemes vienības Priekules pag., Priekules nov., kadastra apz.6482 007 0043  3,8  ha platībā un kadastra apz.6482 007 0059 2,1 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.       

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada pašvaldības 30.04.2015. lēmumu, protokols Nr.7,48.§ zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6482 007 0043 un 6482 007 0059, Priekules pag., Priekules nov., ieskaitītas pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Z/s Ceriņi-2 vēlas nomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6482 007 0043 3,8 ha platībā un 6482 007 0059 2,1 ha platībā.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0043 ir apaugusi ar kokiem, iznomājama platība ir 1,70 ha .

Priekules novada pašvaldības mājas lapā brīvo zemju piedāvājums atradās no 18.maija, ar pieteikšanās termiņu līdz 31.maijam.

Saņemts tikai viens pieteikums no z/s Ceriņi-2.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt z/s Ceriņi-2 reģ.nr. 42101012783, juridiskā adrese “Ceriņi”, Priekules pagasts, Priekules novads, zemes vienības Priekules pag., Priekules novadā, ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0043, 1,70 ha platībā un kadastra apzīmējumu 6482 007 0059 2,10 ha platībā (1.pielikums), nosakot:

 - nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 15.jūnija līdz 2023.gada 30.maijam.

 - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

 

2.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms :           

 Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

 z/s Ceriņi-2  : “Ceriņi”, Priekules pagasts, Priekules novads, LV-3434.

PIELIKUMI

312. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.312            

          (protokols Nr.9,  27.punkts)

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., XX

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā dzīvesvietas adrese- XX, iesniegumu (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/1024-S), ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 20, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0083, mazdārziņa vajadzībām 106 m2 platībā.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 20, Priekule, Priekules novads ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs.

 Ar  XX mazdārziņa nomas līgums nav slēgts.

            Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2. punktu – nomas maksa sakņu dārziem , kuru platība ir līdz      400 m2, ne mazāk kā 4.00 EUR (bez PVN ) gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.        Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no rezerves zemes fonda zemes, kadastra apzīmējums 6415 001 0083, zemes vienības adrese: Liepājas iela 20, Priekule, Priekule novads, ar:

 

1.1. XX, XX, 106 m² platībā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.jūlija līdz 2023.gada  30.jūnijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

XX,

Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

PIELIKUMS

313. Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pag., Priekules novadā XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.313            

          (protokols Nr.9,  28.punkts)

Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pag., Priekules novadā XX

 

2018.gada 6.jūnijā (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/1086-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., sakņu dārzam  250 m² platībā, kadastra apzīmējums 6446 005 0239.

           Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

           NĪ „Krasta iela 3” ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 93 žurnāls Nr. 1429 (1998).

Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību’’ 3. punktu – neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme kods - 0101, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksu nosaka 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi personiskai palīgsaimniecībai no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6446 005 0239, zemes vienības adrese: „Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, ar :

           

1.1. XX,  dzīvojošu XX, 250 m² platībā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.jūnija līdz 2023.gada 31.maijam.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.                              Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

3.                              Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eks. izsūtāms

XX, dzīvojošam XX,

Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

PIELIKUMS

314. Par nosaukuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Egles”, Priekules pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.314            

          (protokols Nr.9,  29.punkts)

Par  nosaukuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Egles”, Priekules pag., Priekules nov.

 

Priekules novada pašvaldībā 2018.gada 25.maijā tika saņemts XX, personas kods XX, pilnvarotās personas XX (01.11.2017. ģenerālpilnvara Nr.3344, ko izdevusi un apliecinājusi zvērināta notāre XX), dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/1012-S, par nosaukuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Egles”, Priekules pagastā, Priekules novadā, tika konstatēts, ka:      

Ar Priekules pagasta padomes 30.08.1995. sēdes lēmumu Nr.16 XX piešķirta pastāvīgā lietošanā zeme “Egļu” saimniecības izveidošanai.

Ar Priekules pagasta zemes komisijas 28.06.1996. Atzinumu Nr.6 XX atzītas īpašuma tiesības uz ”Egļu” māju zemi.

Priekules novada Priekules pagastā  jau ir reģistrēts nekustamais īpašums ar nosaukumu “Egļi”, kurš pieder citai personai.

Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā XX valdījumā esošais nekustamais īpašums ir reģistrēts ar nosaukumu ”Egles”, kadastra Nr.6482 009 0082.

Pašvaldības lēmums par nosaukuma maiņu vai piešķiršanu nav ticis pieņemts.

Nosaukuma piešķiršanu, maiņu, piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Saskaņā ar šā likuma 14.panta otro un trešo daļu īpašumu nosaukumus piešķir, maina vai apstiprina pašvaldības dome ar lēmumu, kuru pēc tam pašvaldība piecu darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam.

Pamatojoties uz likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.panta otro un trešo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 6482 009 0082, kuru sastāvā ietilpst viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0082, nosaukumu “Egles”, Priekules pag., Priekules nov.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks. izsūtāms : Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 vai kurzeme@vzd.gov.lv, nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei, XX.

 

315. Par daļu no pašvaldības zemes Vaiņodes iela 1, Priekule, Priekules nov., iznomāšanu XX ar apbūves tiesībām

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.315            

          (protokols Nr.9, 30.punkts)

 Par daļu no pašvaldības zemes  Vaiņodes iela 1, Priekule,  Priekules nov., iznomāšanu XX ar apbūves tiesībām

 

2018.gada 22.maijā (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/997-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes Vaiņodes iela 1, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 006 0041, kadastra apzīmējums 6415 006 0101, 72 m2  platībā ar apbūves tiesībām, malkas šķūņa būvniecībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Vaiņodes iela 1, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 006 0041 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 228 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā ēka, kadastra apzīmējums 6415 006 0041 001 un divi šķūņi.

XX vēlas nomāt daļu no zemes 72m2 platībā, malkas šķūņa būvniecībai.

            Būvniecības likuma 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka būvatļauju izdod, ja būvniecības iecere ir saskaņota ar zemes gabala īpašnieku un būves īpašnieku gadījumā, kad būvniecība paredzēta esošā būvē, vai zemes gabala īpašnieks ir informēts gadījumā, kad to prasa normatīvie akti. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 3.1.apakšpunkts paredz, ka būvniecību var ierosināt zemes vai būves īpašnieks vai, ja tāda nav – tiesiskais valdītājs (arī publiskas personas zemes vai būves tiesiskais valdītājs) vai lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt.

          Civillikuma 1129. 1 pants nosaka, ka apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Saskaņā ar Civillikuma 1129. 2 pantu, piešķirot apbūves tiesību, jānoteic zemes gabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves tiesības termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par apbūves tiesību jānoteic naudā. No apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemes grāmatās.       

            Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un datu aktualizācijas noteikumi" 23. punktu, lai uz zemes gabala daļu piešķirtu apbūves tiesības, zemes gabala vienības daļu nepieciešams reģistrēt Kadastra informācijas sistēmā.  

            Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,  zemes gabals atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves  teritorijā.

            Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , Civillikuma 1129.1 pantu, Civillikuma 1129.2 pantu, 1129.3 pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.        Piešķirt apbūves tiesības XX, personas kods XX, deklarētā dzīvesvietas adrese: XX, uz 10 (desmit) gadiem malkas šķūņa būvniecībai un uzturēšanai uz zemes gabalu Vaiņodes iela 1, kadastra Nr. 6415 006 0041, zemes vienības kadastra apz. 6415 006 0101, 72 m2  platībā, saskaņā ar 1.pielikumā iezīmēto teritoriju.

2.         Zemes gabals tiek nodots ar apbūves tiesībām – malkas šķūņa būvniecībai.

3.        Noteikt maksu par apbūves tiesību gadā 28 EUR bez PVN.

4.        Papildus maksai par apbūves tiesību apbūves tiesīgais maksā pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.

5.         Apbūves tiesīgajam par saviem līdzekļiem veikt zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

6.         Apbūves tiesību līgumu noslēgt pēc zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas veikšanas un reģistrēšanas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

7.        Apbūves tiesība stājas spēkā, kad apbūves tiesīgais to ir nostiprinājis zemesgrāmatā.

8.        Apstiprināt apbūves tiesību līguma projektu saskaņā ar 2.pielikumu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:       

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, XX.

PIELIKUMI

316. Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Pie Saules iela 10 ”, Bunka , Bunkas pag., Priekules nov., XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.316            

          (protokols Nr.9, 31.punkts)

Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Pie Saules iela 10 ”, Bunka , Bunkas pag., Priekules nov.,  XX

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/1123-S) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Pie Saules iela 10”, apzīmējums kadastrā 6446 003 0168 , Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Pie Saules iela 10”, Bunkas pagasts, Priekules novads,  ar Bunkas pagasta padomes 17.09.20008. lēmumu Nr.11 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes saistošajiem noteikumiem

„Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību’’ 3. punktu – neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme kods - 0101, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksu nosaka 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.        Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi personiskai palīgsaimniecībai no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6446 003 0168, zemes vienības nosaukums: „Pie Saules iela 10” Bunkas pag., Priekules nov.:

1.1.  XX, dzīv.XX, 200 m² platībā, nosakot:

 

                 -  nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

                 -   nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.jūlija līdz 2023.gada  30.jūnijam,

                -  papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.        Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.         Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

            

 

Lēmums 1 eks.  izsūtāms:

XX, nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

PIELIKUMS

317. Par nomas līguma Nr.60 pārjaunošanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.317            

          (protokols Nr.9,  32.punkts)

Par  nomas līguma Nr.60 pārjaunošanu XX

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums (iereģistrēts ar nr. 2.1.4/18/562-S)  ar lūgumu samazināt iznomātās zemes platību zemes nomas līgumam Nr. 60.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

NĪ “Pakalni”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0226 ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās apbūvētajās zemēs.

28.05.2009. ar XX noslēgts zemes nomas līgums Nr.60. Nomas līguma beigu termiņš 27.05.2019.

Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā XX norādīts kā dzīvojamās ēkas tiesiskais valdītājs (reģistrēta 25.10.2007. Mantojuma apliecība Nr. 7200 ).

 XX vēlas samazināt nomātās zemes platību no 1,50 ha uz 0,30 ha .

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nomas maksas parādu  nav.

            Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu’’, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Pārjaunot XX, personas kods XX, zemes nomas līgumu Nr.60 uz  daļu no nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Pakalni”, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0226  0,3 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.07.2018. līdz 30.06.2028. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici, ar iespēju līgumu pagarināt, ja nomnieks neveido atkārtoti parādus uz iznomāto zemes vienību.
  2.  Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.
  3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
  4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                          

  XX, Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei.

 

PIELIKUMS 

318. Par zemes nomas līguma Nr. 31/2013 pagarināšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.318            

          (protokols Nr.9, 33 .punkts)

Par zemes nomas līguma Nr. 31/2013 pagarināšanu  ar XX

 

Priekules novada domē saņemts XX, dzīv.XX, iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 31/2013 uz nekustamo īpašumu „Rūķīši ” 5,07 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6482 005 0010 , Priekules pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada domes 29.05.2014. lēmumu, protokols Nr.10 , nekustamais īpašums „Rūķīši”, Priekules pag., Priekules nov., ar kad. Nr.6482 005 0010 ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu nav.

Zemes nomas līgums Nr.31/2013 slēgts uz termiņu 01.07.2013.-01.07.2018. , uz zemes vienību  “Rūķīši”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra nr. 6482 005 0010   5,07 ha platībā.

Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu nav.

Nekustamā īpašuma “Rūķīši’, Priekules pag., Priekules novads, sastāvā , pēc valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem , ietilpst  1,98 ha - lauksaimniecības zemes, 2,70 ha mežs, 0,18 ha – krūmāji, 0,16 ha– zem ūdens, 0,04  ha– zem ceļiem.

Pašvaldība iznomāt var lauksaimniecības zemi.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem 26.09.2013. protokols Nr.7, 5.§ , „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 29.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.7, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.         Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 31/2013, ar XX, personas kods XX, slēdzot jaunu zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem uz daļu no zemes “Rūķīši”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 005 0010 1,98 ha platībā. Mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, pieskaitot PVN,

-  papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus,

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 30.jūnijam.

2.      Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz jauns zemes nomas līgums.

3.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

XX, nekustamo īpašumu spec. I. Lācītei.

 

319. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.319            

          (protokols Nr.9, 34.punkts)

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu

 

2018.gada 5.jūnijā Priekules novada pašvaldības Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts XX, dzīvojošas XX (turpmāk – Iesniedzējs), iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX.

 

Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

[1] Iesniedzējs deklarējis dzīvesvietu XX, no 04.02.2014.

[2] Iesniedzējs nav atzīstams par personu, kura tiesīga saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, līdz ar to konstatējams, ka Iesniedzējs pretendē uz brīvo dzīvokli.

[3] Iesniedzējs norāda, ka apdzīvojamā platība nepieciešama tuvāk patreizējai darba vietai, jo ir grūtības ar nokļūšanu uz maiņas darbu.

            [4] Iesniedzējs ar XX, ir iepazinies un nepieciešamos remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem. Īres un komunālos maksājumus turpmāk apņemas maksāt godprātīgi.

[5] Piešķiramais dzīvoklis uz iesnieguma izskatīšanas brīdi ir brīvs. Informācija par to izvietota atbilstoši Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īres pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 2.punktam.

            [6] Iesniedzējam nav konstatētas parādsaistības pret Priekules novada pašvaldību un tās iestādēm un uzņēmumiem, kā arī nav konstatēts, ka varētu pastāvēt citi apstākļi vai šķēršļi dzīvokļa piešķiršanai atbilstoši normatīvajiem aktiem.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”3.,4.un5.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

       1. Piešķirt XX īres tiesības dzīvoklim XX ar kopējo platību 32,70 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 15,00 m².

 2. Noteikt pirmo īres tiesību termiņu 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo, īres līguma termiņam beidzoties.

 3. Noslēgt īres līgumu ar XX par šā lēmuma 1.punktā minēto dzīvokli viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes  lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

       4. Uzdot kontroli pār lēmuma izpildi Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam XX.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē, Saules ielā 1, Priekulē, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX, Gramzdas pagasta pārvaldei Skolas iela 3, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV – 3486.

320. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.320            

          (protokols Nr.9,  35.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 24.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind. 2.1.4/18/1005-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX dzīvesvietu deklarējusi XX. Faktiski patreiz dzīvo XX.

2.2. XX dzīvokli ir apsekojusi un remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

2.3. Informācija par brīvo dzīvokli un ar to saistītajiem maksājumiem publicēta SIA “Priekules nami” mājas lapā sadaļā “Brīvie pašvaldības dzīvokļi”. Dzīvoklis ir brīvs kopš 01.03.2018.

2.4. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas citas personas.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.,4.un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz vienistabas dzīvokli XX ar kopējo platību 26,5 m², tai skaitā dzīvojamā platība 14,60 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

321. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.321            

          (protokols Nr.9,  36.punkts)

           Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

 

Priekules novada pašvaldībā 2018.gada 18.jūnijā saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegums, ar lūgumu piešķirt daļu no 2018.gada ikgadējā atvaļinājuma - pirmo daļu – divas kalendāras nedēļas no 2018.gada 16.jūlija.

V.Jablonska par domes priekšsēdētāju strādā no 2006.gada 19.janvāra. Atkārtoti ievēlēta par domes priekšsēdētāju ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 15.jūnija lēmumu Nr.234.

           

 Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

            Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  Darba likuma 149.panta otro daļu un Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 67.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai ikgadējā atvaļinājuma pirmo daļu – divas kalendāras nedēļas no 2018.gada 16.jūlija līdz 2018.gada 29.jūlijam (ieskaitot) par darba periodu no 19.01.2018. - 18.01.2019.

2. Izmaksāt Vijai Jablonskai atvaļinājuma pabalstu 40% apmērā no mēnešalgas.

 

 

Lēmums nosūtāms: personāla speciālistei un grāmatvedībai.

322. Par saistošo noteikumu Nr.8/18 „Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Priekules novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.322            

          (protokols Nr.9,  37.punkts)

 Par saistošo noteikumu Nr.8/18 „Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Priekules novadā” precizētās redakcijas  apstiprināšanu

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 08.06.2018. ar vēstuli Nr.1-18/5227 “Par saistošajiem noteikumiem” lūgusi precizēt Priekules novada pašvaldības domes 31.05.2018. saistošos noteikumus Nr.8/18 „Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Priekules novadā”

Saistošie noteikumi ir precizēti saskaņā ar VARAM norādījumiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,  atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.         Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 31.maija saistošo noteikumu Nr.8/18 „Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Priekules novadā” precizēto redakciju.

2.         Saistošo noteikumu precizēto redakciju triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3.         Publicēt saistošos noteikumus Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā pēc tam, kad ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņojums.

4.         Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.

5.         Publicēt saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā Priekules novada pašvaldības mājaslapā internetā un nodrošināt to pieejamību Priekules novada pašvaldības administrācijā un pagastu pārvaldēs.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi nodrošina pašvaldības izpilddirektors.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 31.maija saistošo noteikumu Nr.8/18 „Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Priekules novadā” precizētā redakcija uz 2 lp.

 

323. Par Grobiņas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 28.jūnijā                                                                   

Nr.323            

          (protokols Nr.9,  38.punkts)

Par Grobiņas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu

 

Priekules novada pašvaldībā ir saņemta Grobiņas novada domes  2018.gada 7.jūnija  e-vēstule, kurā lūgts Priekules novada pašvaldības domei apstiprināt  izstrādāto Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu.

 Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktam, pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu.

Grobiņas novada dome 2018.gada 31.maijā (protokols Nr.5, 55.§) ir apstiprinājusi Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un nolikums ir jāapstiprina pārējām sadarbības teritorijas pašvaldībām.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu.

Pielikumā: Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums.

Izsūtāms: Grobiņas novada dome