28.06.2018. domes sēde (protokols Nr.9)

324. Par ārkārtas situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā Priekules novada administratīvajā teritorijā

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.324            

          (protokols Nr.9, 39.punkts)

 Par ārkārtas situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā Priekules novada administratīvajā teritorijā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemti  iesniegumi no Priekules  novada administratīvā teritorijā strādājošiem lauksaimniekiem: SIA “SB Agro” (iesniegums reģistrēts 26.06.2018.), D. Š. (iesniegums reģistrēts 26.06.2018.), ZS “Jaunbērzi SP” (iesniegums reģistrēts 27.06.2018.), KS “Audarmuiža” (iesniegums reģistrēts 27.06.2018), SIA “ Flemming Agro” (iesniegums reģistrēts 28.06.2018.), ZS ‘’Ļaudupi’’ (iesniegums reģistrēts 27.06.2018.), ar lūgumu izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā Priekules novadā.

2018.gada aprīļa, maija un jūnija mēnešos Priekules novada administratīvajā teritorijā ir konstatēts kritiski zems nokrišņu līmenis, līdz ar ko lauksaimniecības kultūraugi nesaņem pietiekošu mitruma daudzumu, lai tiktu nodrošināts to veģetācijas process. Rezultātā lauksaimniecībā izmantotās platības ir izkaltušas un kultūraugi daļēji vai pilnīgi iznīkuši, apgrūtināta lopbarības iegūšana, ko arī savos iesniegumos norāda augstāk minētie lauksaimnieki.

Atbilstoši apkopotajai informācijai konstatējam, ka Priekules novada administratīvajā teritorijā 2018.gadā iespējams netiks iegūta pietiekamā apmērā raža, lai lauksaimnieki spētu veikt norēķinus ar kreditoriem un izpildīt uzņemtās saistības.

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, kopējais nokrišņu daudzums Latvijā 2018.gada maija 2. dekādē bija 9,1 mm, kas ir 43% zem dekādes normas, un maija 3. dekādē bija 2,3 mm, kas ir 88% zem dekādes normas.

Priekules  novadā šajā laikā nokrišņi  dažos pagastos vispār nav novēroti, kā arī nokrišņi nav bijuši jūnija mēneša 1.un 2. dekādē, kā rezultātā no pārmērīga sausuma cietušas būtiskas lauksaimniecības zemju un kultūraugu platības.

Tādējādi pie šādiem apstākļiem uzskatāms, ka ir pamats lūgt valsts atbalstu grūtībās nonākušajiem lauksaimniekiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto un apstākli, ka lauksaimniecības attīstība ir viena no prioritārām nozarēm Priekules novadā, kā arī, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 4.panta otro daļu, 6.panta pirmās daļas 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā Priekules  novada administratīvajā teritorijā, paredzot noteiktā režīma darbības ietekmi lauksaimniecības uzņēmumiem vismaz 12 mēnešus,

2. Lūgt Latvijas Republikas Zemkopības ministriju realizēt uzņēmēju atbalsta pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai,

3.Uzdot pašvaldības Dokumentu pārvaldības nodaļai triju darba dienu laikā pēc novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt elektroniski lēmumu Latvijas Republikas Ministru kabinetam un Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai.

325. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.325            

          (protokols Nr.9, 40.punkts)

           Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam

 

Priekules novada pašvaldībā 2018.gada 27.jūnijā saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieka Ainara Cīruļa  iesniegums, ar lūgumu piešķirt atvaļinājumu.

           

 Deputāts Ainars Cīrulis, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

            Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  Darba likuma 149.panta otro daļu, 151.panta pirmās daļas 1.punktu un Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 67.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam Ainaram Cīrulim atvaļinājumu laikā no 30.07.2018. līdz 22.08.2018. sekojoši:

1.1.par laika periodu no 06.03.2016. līdz 05.03.2017. vienu kalendāro nedēļu un 3 dienas papildatvaļinājumu;

1.2.par laika periodu no 06.03.2017. līdz 05.03.2018. divas kalendāras nedēļas.

2. Izmaksāt Ainaram Cīrulim atvaļinājuma pabalstu 40% apmērā no mēnešalgas.

 

Lēmums nosūtāms: personāla speciālistei un grāmatvedībai.

326. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči”-6, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 28.jūnijā                                                                                                                                  

Nr.326            

          (protokols Nr.9,  41.punkts)

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči”-6, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) “Senči”-6, Priekules pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

2018.gada 15.jūnijā pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa Nr. 3 īpašnieces  XX iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli nr.6 “Senči”, Priekules pag., Priekules nov., tā kā īpašniece vēlas izbeigt kopīpašumu ar Priekules novada pašvaldību.

Priekules novada pašvaldības dome 2017.gada 30.novembrī ar lēmumu “Par dzīvojamās mājas “Senči”, Priekules pagastā, Priekules novadā sadalīšanu un dzīvokļa īpašumu izveidošanu, adreses precizēšanu un piešķiršanu” (protokols Nr.8, 573.) nolēma sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu (daudzdzīvokļu māju un zemi).

Nekustamais īpašums 2018.gada 22.janvārī reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000361290 6 .

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 7. punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu .

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 440 EUR ( četri simti četrdesmit eiro).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas 21.06.2018. atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) “Senči”-6, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6482 900 0067.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) „Senči”-2, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6482 900 0071, nosacīto cenu 440 EUR ( četri simti četrdesmit eiro).

 

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajām personām.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

6. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

 

 Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

PIELIKUMS