30.12.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 17)

20. Par nekustamā īpašuma „Otaņķu ferma”, Kalētu pagastā, Priekules novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 V.Jablonska-uz zemes vienības atrodas ēku/būvju īpašums “Otaņķu ferma”, kadastra Nr.6464 504 0001, kurš reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000543442 uz  SIA „BB PARTNERIS” vārda.

 

Ar SIA “BB PARTNERIS”, reģ.Nr.40003498785, ir noslēgts zemes nomas līgums par zemes “Otaņķu ferma” 1,25 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0069, iznomāšanu ēku/būvju uzturēšanai.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktam, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz  Priekules novada pašvaldības vārda pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu “Otaņķu ferma”, kadastra Nr. 6464 004 0069, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0069 1,25 ha lielā platībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā, saskaņā ar grafisko pielikumu:

2. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam. 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai;

1 eks. Izpilddirektoram A.Razmam;

1 eks. Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma  „Otaņķu ferma”, Kalētu pagastā, Priekules novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda’’ (20.pielikums).

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma ”Jaundakteri”, Kalētu pagasts, Priekules novads, sadalīšanai

 V.Jablonska-Priekules novada pašvaldības domē saņemts SIA „Metrum”, reģ.Nr.40003388748, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 47, Rīga, Liepājas biroja klientu apkalpošanas vadītājas D.Baumanes, 09.12.2015. iesniegums Nr.1082/a/34-2015, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/1635, ar lūgumu izskatīt un pieņemt lēmumu par sagatavoto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jaundakteri”, Kalētu pag., Priekules nov., sadalīšanai.

 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 9.8.,30.,31.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt SIA „Metrum”, reģ.Nr.40003388748, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”Jaundakteri”, kadastra Nr.6464 002 0081, Kalētu pagastā, Priekules novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464002 0081 sadalīšanai.

2. Atļaut veikt zemes vienības ”Jaundakteri”, kadastra apzīmējums 6464 002 0081, Kalētu pag., Priekules nov., sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot projektēto zemes vienību Nr.2- 9,6 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) platībā.

3. Projektētai zemes vienībai Nr.1, platība 5,2 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), saglabāt nosaukumu „Jaundakteri” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

4. Projektētai zemes vienībai Nr.2, platība 9,6 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu „Jaunoši” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

5. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. SIA “Metrum”, liepāja@metrum.lv;

1 eks. zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma  ”Jaundakteri”, Kalētu pagasts, Priekules novads, sadalīšanai’’ (21.pielikums).

22. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu B.R.

 V.Jablonska- zemesgabala Liepājas iela 13A,Priekule, 84 m² nomnieks B. R. mirusi 2015.gada 28.jūlijā.

 

 Pēc Priekules novada pašvaldības rīcībā esošās informācijas (NINO datu bāzes un ZZ Dats nomas programma ) B.R. ir izveidojies parāds NĪN uz 04.12.2015. -0.09 EUR  un nomas maksas parāds 4,84 EUR

 

Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās  daļas 27.punktu , kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,  27) pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,  likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, 2015.gada 10.decembra tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Sakarā ar nomnieka-B.R. nāvi izbeigt 2013.gada 28.jūnijā starp Iznomātāju -Priekules novada pašvaldību  un Nomnieku –B. R. tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr. 3-36/27-2013 par daļu no pašvaldībai piederošās zemesgabala Liepājas iela 13A,Priekule, 84 m² nomu, kas tika iznomāts  sakņu (mazdārziņa) ierīkošanai (dārziņa Nr. 82).

2. Dzēst B.R., nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,09 EUR un zemes nomas maksu 4,84 EUR,  sakarā ar nomnieka nāvi,  par nomas objektu - daļa no pašvaldībai piederošās zemesgabala Liepājas iela 13A,Priekule, 84 m² platībā.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei Ilzei Sokolovskai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par zemes nomas tiesību izbeigšanu B.R.’’ (22.pielikums).

23. Par nomas līguma noslēgšanu ar A. Š. par zemesgabala nomu daļā Paplakas iela 28, Priekule

 V.Jablonska- 2015.gada 9.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts A.Š.iesniegums, (turpmāk-Iesniegums), kurā lūgts atļaut noslēgt nomas līgumu garāžas Nr.23 uzturēšanai, kas atrodas Paplakas ielā 28, Priekulē 

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ar 2016.gada 2.janvāri   noslēgt zemes nomas līgumu ar A. Š.,  personas kods [:], par  daļu   65.28 m²platībā, nomu no Priekules novada pašvaldībai piederošā zemesgabala,  Paplakas  iela 28, Priekule, garāžas Nr.23 uzturēšanai, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2025.gada 31.decembrim.

 

2. Noteikt  zemes gabala Paplakas  iela 28, Priekule, daļas (65.28 m²) nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā, nomniekam papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Zemes daļas lietošanas mērķis -  individuālo garāžu uzturēšana.

 

Priekules novada pašvaldība patur tiesības vienpusēji izbeigt zemes nomas līgumu, ja  uz garāžu Nr.23, Paplakas ielā 23, Priekule pieteiksies likumiskie mantinieki un/vai garāža tiks reģistrēta uz citas personas vārda.

 

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) viena mēneša laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu līgumu saskaņā ar zemes nomas līguma paraugu lēmuma pielikumā.

 

4.  A.Š. divu mēnešu laikā jānoslēdz nomas līgums, ja minētajā termiņa līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

 

5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta trešajai daļai, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

7. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo daļu un 79. pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielajā ielā 4, Liepājā) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Izsūtāms:

1 eks.  A.Š., adrese: [:], Priekule, Priekules nov., LV-3434;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei Ilzei Sokolovskai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par   nomas līguma noslēgšanu ar  A.Š. par zemesgabala nomu  daļā Paplakas iela’’ (23.pielikums).

24. Par „Krasta iela 3” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā nedzīvojamo telpu nomu pagarināšanu R.R.

 V.Jablonska- 2015.gada 11.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts  R.R.,  Bunkas pagasts, Priekules novads iesniegums, kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomu līgumus Nr.2 un Nr. 3. Nomas telpas atrodas Krasta iela 3 , Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apz. 6446 005 0240 001.

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Veltas Lībekas iesniegumu., atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.   Pagarināt  nedzīvojamo telpu nomas līgumus Nr.2 un Nr.3 ar R.R., personas kods [:], [:], Bunkas pagasts, Priekules nov., ēkā „Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0240 001 22.8 m2 un 25.1 m2 nomu (skat.pielikumā izkopējumu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, telpa iezīmēta ar zaļu līniju ) garāžas  vajadzībām, nosakot:

2.       Noteikt nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot.Nr.8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” , nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām , ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3.       Noteikt nomas termiņu no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim. 

4.       Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5.       Uzdot Priekules novada Bunkas pagasta pašvaldības zemes lietu  speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums izsūtāms:

1 eks.   Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. R.R. dzīvojošam :[:], Bunkas pagasts, Priekules novads LV-3446;

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par „Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pag., Priekules novadā nedzīvojamo telpu nomu pagarināšanu R.R.’’ (24.pielikums).

25. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu D.P. „Garāžas” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā

 V.Jablonska-2015.gada 23.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts D.P. iesniegums, kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu  nomas līgumu. Nomas telpa atrodas „Garāžas” , Bunka, Bunkas pag., Priekules nov..

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Rolanda Runiķa iesniegumu.,  atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Pagarināt garāžas telpas nomas līgumu , slēdzot papildus vienošanos  ar D. P.[:] rsonas kods [:], [:], Bunkas pagasts, Priekules nov., par telpu, ēkā „Garāžas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0252 001 par telpu 45.5 m2 platībā (skat. pielikumā izkopējumu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, telpa iezīmēta ar zaļu līniju) garāžas  vajadzībām, nosakot:

2. Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot.Nr.8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” , nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām, ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3. Noteikt nomas termiņu no 2016.gada 1.februāri līdz 2021.gada 31.janvārim. 

4. Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5. Uzdot Priekules novada Bunkas pagasta pašvaldības zemes lietu  speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums izsūtāms:

1 eks.   Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. D.P. dzīvojošam :[:], Bunkas pagasts, Priekules novads LV-3446

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai;

1 eks. Bunkas kasierei, nodokļu administratorei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu  D.P. [:] , Bunka , Bunkas pagastā, Priekules novadā’’ (25.pielikums).

26. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu J.L. „Garāžas” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā

 V.Jablonska- 2015.gada 23.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts  J.L., iesniegums, kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu  nomas līgumu. Nomas telpa atrodas „Garāžas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov..

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Rolanda Runiķa iesniegumu., atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.                         Pagarināt garāžas telpas nomas līgumu, slēdzot papildus vienošanos  ar J.L., personas kods[:], [:] , Bunkas pagasts, Priekules nov., par telpu, ēkā „Garāžas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0252 001 par telpu 25.0 m2 platībā (skat. pielikumā izkopējumu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, telpa iezīmēta ar zaļu līniju ) garāžas  vajadzībām, nosakot:

2.   Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot.Nr.8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” , nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām, ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3.   Noteikt nomas termiņu no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim. 

4.   Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5.   Uzdot Priekules novada Bunkas pagasta pašvaldības zemes lietu  speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums izsūtāms:

1 eks.   Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. J.L. dzīvojošam : [:], Bunkas pagasts, Priekules novads LV-3446;

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai;

1 eks. Bunkas kasierei, nodokļu administratorei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu  J.L. „Garāžas” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā’’(26.pielikums).

27. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu A.R. „Garāžas” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā

 V.Jablonska -2015.gada 20.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts A.R., iesniegums, kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu  nomas līgumu. Nomas telpa atrodas „Garāžas” , Bunka, Bunkas pag., Priekules nov..

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Rolanda Runiķa iesniegumu., atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.   Pagarināt garāžas telpas nomas līgumu, slēdzot papildus vienošanos  ar A. R.personas kods[:],[:], Bunkas pagasts, Priekules nov., par telpu, ēkā „Garāžas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0252 001 par telpu 25.0 m2 platībā (skat. pielikumā izkopējumu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, telpa iezīmēta ar zaļu līniju) garāžas  vajadzībām, nosakot:

2.   Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr.8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām, ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3.   Noteikt nomas termiņu no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim. 

4.   Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5.   Uzdot Priekules novada Bunkas pagasta pašvaldības zemes lietu  speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums izsūtāms:

1 eks.   Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. A.R. dzīvojošam :[:], Bunkas pagasts, Priekules novads LV-3446;

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai;

1 eks. Bunkas kasierei, nodokļu administratorei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu  A.R. „Garāžas” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā’’ (27.pielikums).

28. Par adreses piešķiršanu „Gramzdas pamatskolai” Gramzdas pag., Priekules nov.

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 10.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir novads, novada pagasts, ciems un viensēta un 14. punktu, kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritorijas daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam.

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      1. Piešķirt adresi  „Gramzdas pamatskolai” Gramzdas pag., Priekules nov. Skolas iela 4, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Valsts zemes dienestam;

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par adreses piešķiršanu ‘’Gramzdas pamatskolai’’ Gramzdas pag., Priekules nov.’’(28.pielikums).

29. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem V.V., Virgas pagastā, Priekules nov.

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts V.V., iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par nekustamo īpašumu [:], Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [:] ar kadastra Nr.[:], Virgas pagastā,  11,5 ha platībā, saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamais īpašums [:] 26,63 ha kopplatībā, Virgas pagastā, ir V.V. īpašumā vairāk kā piecus gadus.         

            Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2016.gadā V.V., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [:], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], zemes vienības kadastra apzīmējums [:], nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā par 11,5 ha.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. V. V.,[:], Liepāja, LV 3416.

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem V.V., Virgas pagastā, Priekules nov.’’ (29.pielikums).

30. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem A.R., Virgas pag., Priekules nov.

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts A.R. iesniegums, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par nekustamo īpašumu [:] 0,5 ha, Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai. 

 

A.R. iesniegumā norādījusi, ka 3,6 ha zemes ir iznomāta.

Kopā ar iesniegumu saņemts apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [:] 0,5 ha platībā, kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamais īpašums [:] 4,1 ha kopplatībā, kadastra nr.[:], Virgas pagastā, ir A.R. īpašumā vairāk kā piecus gadus.

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2016.gadā A.R., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], Virgas pag., Priekules nov., zemes vienība ar kad.apz.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā par 0,5 ha.

 2.  Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A.R.,[:], Virgas pag., Priekules nov., LV-3485;

1 eks. zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem A.R., Virgas pag., Priekules nov.’’(30.pielikums).

 

31. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem S.G. Virgas pag., Priekules nov.

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts S.G., iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kā represētai personai, par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, Priekules novadā. 

 

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [:] 5,27 ha platībā ar kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, saimnieciskā darbība netiek veikta.Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā ir S.G. īpašumā vairāk kā piecus gadus.

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2016.gadā S.G., personas kods[:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [:], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], zemes vienības kad. apz.[:]-5,27 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. S.G.,[:], Virgas pag., Priekules nov., LV-3433;

1 eks. Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem S.G.Virgas pag., Priekules nov.’’(31.pielikums).

32. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Z.Š., Virgas pag., Priekules nov.

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts Z.Š., iesniegums, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kā represētai personai, par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, Priekules novadā. 

 

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [:] 4,26 ha platībā ar kadastra Nr.[:], Virgas pagastā, saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamais īpašums [:], Virgas pagastā atrodas tiesiskajā valdījumā Z.Š.vairāk kā piecus gadus.

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piemērot 2016.gadā Z.Š., personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [:], Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], zemes vienības kad. apz.[:]- 4,26 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.Kokovihina.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Z.Š., [:], Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446;

1 eks.  zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Z.Š., Virgas pag., Priekules nov.’’(32.pielikums).

 

33. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem H.K. K.

 V.Jablonska- 2015.gada 26.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts H.K.K.,  iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu [:] ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Piemērot 2016.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai personai  H.K. K., personas kods [:], par zemi  [:], Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.[:],  10.9   ha platībā   .

 

  Lēmums izsūtāms:

1 eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. H.K.K.:[:],  Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem H.K.K.’’(33.pielikums).

 

34. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem J.S.

 V.Jablonska- 2015.gada 25.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts J.S., iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu  [:] ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  Piemērot 2016. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai personai J.S., pers.kods [:], par zemi [:] ar kadastra Nr.[:]  5.35  ha platībā kā represētajai  personai.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

   1 eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

   1 eks. J.S. : „[:], Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem J.S.’’ (34.pielikums).

35. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem I.V.

 V.Jablonska- 2015.gada 9.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts  I.V., iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumiem [:] ar kadastra Nr.[:] un [:] ar kadastra Nr. [:], kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  Piemērot 2016.gadā  nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai personai I.V.,  pers. kods [:],  par zemi [:], kadastra Nr.[:] 3.9  ha platībā  un daļai no zemes [:] ar kadastra Nr.[:] 11.8  ha platībā kā represētajai  personai.

   

Lēmums izsūtāms:

1 eks.  Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

 1 eks. I. V. :[:], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem I.V.’’ (35.pielikums).

36. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Z. Š.

 V.Jablonska- 2015.gada 9.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Z.Š., iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu [:] ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Piemērot 2016. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  Z.Š., pers.kods [:], par zemi [:],  Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.[:]  5.10   ha platībā.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. Z. Š. :[:], Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Z.Š.’’ (36.pielikums).

37. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem D. K.

 V.Jablonska- 2015.gada 7.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts D.K.,  iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu [:] ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantots saimnieciskai darbībai.

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Piemērot 2016. gadā  nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai D. K.  personas  kods [:] par zemi[:] ar kadastra Nr.[:]  0.826 ha platībā kā represētajai  personai.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. D.K. :[:], Bunka,  Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem D.K.’’ (37.pielikums).

38. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu kā represētai personai L.B. īpašumam [:], Priekule, Priekules nov., par 2016. gadu

 V.Jablonska- Priekules novada dome izskatīja L.B.,iesniegumu, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [:] Priekule, Priekules nov. Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka L. B. ir politiski represētā persona un dzīvoklis ir viņas īpašumā vismaz 5 gadus.

 

 Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu L.B. par 50%, kā represētai personai īpašumam[:], Priekule, Priekules nov., kadastra Nr. [:] par 2016. gadu.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1eks.L.B.;

1 eks. G Briekmanei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma  piešķiršanu kā represētai personai L. B. īpašumam [:], Priekule, Priekules nov., par 2016.gadu’’ (38.pielikums).

39. Par Priekules novada pašvaldības domes 2015. gada 26. marta lēmuma Nr.5, 50.§ „Par nekustamā īpašuma „Rieksti” sadalīšanu Gramzdas pag., Priekules nov. un jauna nosaukuma „Jaunpūces” piešķiršanu’’ precizēšanu

 Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

     1. Precizēt Priekules novada pašvaldības domes 2015. gada 26. marta  lēmumu Nr.5, 50.§

4. punktu izsakot sekojošā redakcijā -

            ‘’4.Palikušajām zemes vienībām atstāt nosaukumu „Rieksti”.

            Zemes vienībām ar apzīmējumiem kadastrā 6458 001 0131, 6458 001 0370, 6458 001 0387, 6458 002 0187, 6458 002 0189, 6458 002 0194, 6458 003 0025 un 6458 003 0163 noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

            Zemes vienībām ar apzīmējumiem kadastrā 6458 001 0075, 6458 001 0292, 6458 001 0417, 6458 002 0028, 6458 002 0032, noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201’’.

 

2.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400).

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. Attīstības plānošanas nodaļai,

1eks. VZD Graudu iela 27/29, Liepāja.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par Priekules novada pašvaldības domes 2015. gada 26. marta lēmuma Nr.5, 50.§ „Par nekustamā īpašuma „Rieksti” sadalīšanu Gramzdas pag., Priekules nov. un jauna nosaukuma ‘’Jaunpūces’’ piešķiršanu’’ precizēšanu’’(39.pielikums).