Dienvidkurzemes novada aktualitātes

Par mājokļa pabalsta piešķiršanu

No 2021. gada 1. jūlija stājušies spēkā jaunie mājokļa pabalsta piešķiršanas un aprēķināšanas nosacījumi, ko regulē 17.12.2020.  Ministru kabineta noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.

Līdz šim katra pašvaldība pati varēja noteikt mājokļa (malkas, centralizētās apkures) pabalsta apmērus un piešķiršanas nosacījumus. Turpmāk tā aprēķināšana būs vienāda visā valstī.

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, sociālajā dienestā ir jāveic mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana, sagatavojot iztikas līdzekļu deklarāciju. 

Mājokļa pabalsta aprēķinā turpmāk tiks ņemti vērā šādi izdevumi: 

par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa);

• par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (apkuri un karsto ūdeni, elektroenerģiju, ūdeni, dabasgāzi, kanalizāciju vai asenizācijas nodrošināšanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu);

• par pakalpojumiem, kas saistīti ar telekomunikāciju un internetu;

• par ūdensskaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķinās kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai, faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot MK noteikumos noteikto formulu. Mājokļa pabalstu izmaksās ne retāk kā reizi trijos mēnešos, izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru var izmaksāt vienā vai vairākās reizēs kalendārajā gadā. 

Mājokļa pabalstu var pieprasīt persona, kura dzīvo īpašumā esošā vai īrētā mājoklī un tur deklarējusi savu dzīvesvietu. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu.

Atpakaļ