Izsoles

Dienvidkurzemes novada pašvaldība trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Aizputes iela 2-1, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā

Dienvidkurzemes novada pašvaldība trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumuAizputes iela 2-1, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā, kadastra numurs 6415 900 0384, sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 37 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 370/2875 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0042 001, no būves ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0042 002, un no zemes ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0042. Dzīvoklis ir ar daļējām ērtībām.

Īpašuma lietošanas veids – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

 Izsole notiks 2021.gada 17.novembrī plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams jebkurā apvienoto novadu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv.

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021.gada 15.novembrim plkst.13.00.

Izsoles sākumcena 845,20 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 84,52 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Dienvidkurzemes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000058625, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, norēķinu kontā: AS “SEB banka”, SWIFT kods: UNLALV2X, norēķinu konts: LV73UNLA0050014272020 vai jebkurā Dienvidkurzemes novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

IZSOLES NOTEIKUMI

Atpakaļ