Izsoles

Dienvidkurzemes novada pašvaldība trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Veckupši”, Virgas pagastā, Dienvidkurzemes novadā

Dienvidkurzemes novada pašvaldība trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu“Veckupši”, Virgas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, kadastra Nr.6498 003 0003, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0183 17,3 ha platībā, tai skaitā, 5,48 ha platībā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 5,13 ha meži, 6,56 ha ūdens objektu zeme, 0,13 ha pārējās zemes.

Īpašuma lietošanas veids – lauksaimniecība un mežsaimniecība.

 Izsole notiks 2021.gada 17.novembrī plkst. 11.00, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā.

               Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties var jebkurā apvienoto novadu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv.

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021.gada 15.novembrim plkst.13.00.

Izsoles sākumcena 16 764,40 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 1676,44 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Dienvidkurzemes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000058625, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, norēķinu kontā: AS “SEB banka”, SWIFT kods: UNLALV2X, norēķinu konts: LV73UNLA0050014272020.

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29430925.

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Atpakaļ