Izsoles
Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Liepājas iela 5A-7, Priekulē

 Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumuLiepājas iela 5A-7, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0358, sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 46,70 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 6/100 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0024 001 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0024.

Īpašuma lietošanas veids – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

 

Izsole notiks 2019. gada 09. oktobrī plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

 

Pieteikties izsolei iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00, no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu  dome@priekulesnovads.lv. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

 

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2019. gada 04. oktobrim plkst. 13.00.

 

Izsoles sākumcena 2522,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 252,20 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai jebkurā Priekules novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti.

 

Norēķināšanās par nosolītu objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanas jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

 

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

 

Pasākumu kalendārs