Notikumi

ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktualitātes 2021./2022.mācību gada 1.semestrī

2021./2022. m .g. Priekules vidusskolā, Kalētu mākslas un mūzikas pamatskolā un Kronvaldu Ata Krotes pamatskolā ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” darbība notika, ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus valstī (arī šogad pasākumi notiek attālināti un tiešraidēs, tos var vērot arī ierakstā).

Septembra sākumā Priekules vidusskolas skolēnu aktīvs, mācoties JSPA projekta “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” mācību nometnē, apguva  zināšanas par psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, skolēnu līdzpārvaldes darba aktivizēšanu, iniciatīvas attīstīšanu. Darbojoties projekta aktivitātēs, jaunieši mācījās arī pašvadības prasmes uzņemties atbildību, pašiniciatīvu, neatlaidību, laika plānošanu un komandas darbu sadarbošanos, pārliecināšanu, prasmi vadīt diskusiju, kā arī visa savstarpējās atkarības apzināšanos.  Projekta  noslēguma nodarbībā notika jauniešu zināšanu un prasmju, attieksmju veidošanas izvērtējums, sagatavotība turpmākajām mācībām un darba tirgum.

AS “Latvijas valsts meži” rīkotajā Mežu ekspedīcijā, kuru vadīja pieredzējuši speciālisti, Priekules vidusskolas 6. klases skolēni apguva zināšanas, kuras izmantojamas ikdienas dzīvē – mācījās noteikt koku vecumu, mērīt koku augstumu, noteikt koku daudzumu noteiktā platībā.

Kronvaldu Ata Krotes pamatskolas 8. klase, piedaloties tiešsaistes seminārā "Jauno uzņēmēju skola2021" klausījāsSMU programmas dalībnieku un JA Latvia pārstāvju pieredzi par iespēju uzsākt uzņēmējdarbību jau skolas laikā, bet Priekules vidusskolas 8. klases skolēni JA Latvia onlinesimulācijas spēlē TITAN mācījās ekonomikas un biznesa vadības teoriju un tās pielietojumu praksē. Ikgadējā “Karjeras nedēļa 2021” arsaukli  “IKT tavai karjerai!” notika tiešsaistē un bija veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, lai apzinātos to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē.

Pirms VIAA piedāvātajiem pasākumiem tiešsaistē un ierakstos Kronvaldu Ata Krotes pamatskolas 7. – 9. klašu skolēni mācību ekskursijā SIA “Daiļrade” Vaiņodes ražotnē iepazinās ar IKT izmantošanu mēbeļu ražošanā.  Priekules vidusskolas 7., 9.a un 10. – 12.klases jauniešiem bija iespēja klātienē klausīties neikdienišķas profesijas - polārpētnieka – Jāņa Karuša iedvesmas stāstu par profesijas izvēli, IT pielietojumu zinātniskajā darbībā Arktikā un Antarktīdā.

Organizējot Skolotāju dienas svētkus, Priekules vidusskolas 9. – 12. klašu skolēnu aktīvs mācījās mērķtiecīgi plānot dienas notikumus, praktiski iepazina skolotāja profesijā nepieciešamās īpašības un skolotāja ikdienas darbu.

“Labo darbu” nedēļā, veicot rudens darbus  savā pagalmā, skolas apkārtnē, pagastā/pilsētā, skolēni izvērtēja savu pilsonisko atbildību, piederību savai pilsētai.

Karjeras nedēļā plānotās nodarbības (Kalētu pamatskolas 7. – 9. klašu skolēnu mācību ekskursija SIA “Daiļrade” Vaiņodes ražotnē – IKT  izmantošana mēbeļu ražošanā, nodarbība par IKT zināšanām un prasmēm, strādājot ar meža mašīnu “Harvester” (Z/s “Saldenieki” meža mašīnu operators Modris Krūza), dronu pilota (Mārtiņš Zālītis) demonstrējums un saruna ar Priekules vidusskolas, Kronvaldu Ata Krotes pamatskolas 7. – 8. klašu skolēniem par dronu pilotāžu un IKT risinājumiem), kā arī karjeras stundas, uzaicinot skolas absolventus iepazīstināt ar savu “ceļu” uz tālākizglītību, profesiju un darbu, notiks, tiklīdz to atļaus epidemioloģiskā situācija valstī.

Valsts svētku nedēļā “Es esmu Latvija” skolēni apzinājās savu pilsonisko atbildību, piederību savai valstij, izzināja Latvijas valsts tapšanas vēsturi, sava novada izcilās personības, izzināja vecāku, skolas absolventu, valsts Iekšlietu ministrijas dažādu nozaru darbinieku profesijas.

 Skolēnu karjeras izglītības integrāciju mācību saturā nodrošināja gan mācību priekšmetu skolotāji sava mācību priekšmeta stundās, gan klases audzinātāji klases stundās un nodarbībās.

 Priekules vidusskolas 7. – 12. klašu, Kalētu mākslas un mūzikas pamatskolas 7. – 9. klašu, Kronvaldu Ata Krotes pamatskolas 7. – 9. klašu skolēni, apgūstot šogad abonētās karjeras izglītības mācību platformas “Profolio” iespējas, var izpildīt karjeras testus, kas palīdz noskaidrot intereses, prasmes un piemērotās profesijas, izveidot savu CV, motivācijas vēstuli, pašvērtējumu (ir iespēja “darījumu” dokumentus papildināt un rediģēt, lai konkrētā gadījumā varētu praktiski pielietot).

''Lekciju ciklā - darbs un karjera", ko tiešsaistē organizēja Aizputes jauniešu “Ideju Mājas” vadītāja Ance Tīmane, 8 nodarbībās (oktobrī – decembrī) 7. – 12. klases jauniešiem tika piedāvāta  iespēja uzzināt aktuālāko informāciju par karjeru un tās izvēli, mērķiem un stresa noturību, par darba iespējām un faktoriem, kas jāņem vērā, stājoties darba attiecībās.

Kronvaldu Ata Krotes pamatskolas skolēni, kuri apgūst līderprogrammu “Starts”, AS “Rīgas Dzirnavnieks” nodarbībā uzzināja par uzņēmuma darbību un piedāvāto produkciju, bet mazpulcēni Latvijas mazpulku apmācībās apguva fotogrāfēšanas “knifiņus”.

Veiksmīga karjera ir saistīta ar cilvēka personības faktoriem ne mazāk kā ar izglītību, tāpēc klases stundās jaunieši, lai apzinātu savas stiprās un vājās puses, veica pašizpēti – “Ko es varu, ko nevaru kontrolēt” (Priekules vidusskolas 7. klase),  “Manas dzīves mērķi” (Kalētu mākslas un mūzikas skolas 8. klase), “Kas ar mani notiek?” (Kalētu mākslas un mūzikas skolas 7. klase), “Savas izaugsmes izvērtējums” (Kalētu mākslas un mūzikas pamatskolas 9. klase).

Viens no interesantākajiem veidiem, kā izzināt sevi un līdz ar to veicināt apzinātu profesijas izvēli, ir dažādi testi –Kā sasniegt mērķi” (Priekules vidusskolas 9.b klase), “Manas intereses” (Priekules vidusskolas 9.a klase), “Karjeras izvēles” tests (Priekules vidusskolas 12. klase).

Diskusijās (sarunās), kas jādara, lai izvēlētos tālāko izglītības un karjeras ceļu, noskaidroja Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas 9. klase, kā pilnveidot savu personību – kā apzināties savus mērķus, iespējas, izaicinājumus un atrast vaļaspriekus -  Priekules vidusskolas 7. klase, par  pilsonisko apziņu  “Mana līdzdalība vides saglabāšanā” diskutēja Priekules vidusskolas 11. klase, bet “Attiecības ar vienaudžiem”  apsprieda Kronvaldu Ata Krotes pamatskolas 7. klases skolēni.

Skolēnu vecāki tika aicināti piedalīties VIAA rīkotajā tiešsaistes diskusijā vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks?”, vecāki par pusaudža karjeras vadības prasmēm  varēja noskaidrot tiešsaistes seminārā  “Palīdzi savam pusaudzim pieņemt pareizos lēmumus” (LVT pusaudžu resursa centra vadītāja Inga Laugale), tiešsaistes vebinārā "Bērna pašmotivācija ceļā uz viņa mērķi" (NVO Izaugsmes vieta darītājiem).

PKK izmantoja tālākizglītības digitālās iespējas - mācību gada aktualitātes noskaidroja ievadsemināros “Karjeras atbalsts vispārējāsun profesionālās izglītības iestādēs 2021./2022. m. g.” un ''Aktualitātes projektā un metodiskais darbs karjeras atbalstā”, piedalījās ikgadējā nacionālajā konferencē “Pedagoga karjeras konsultanta resursi pašefektivitātes veicināšanai”, supervīzijas 1. nodarbībā, mācījās  profesionālās pilnveides vebināros "Kompetenču pieeja karjeras izglītības apguvē pedagoģiskā procesa ietvaros" un “Digitālo rīku izmantošana skolēnu radošuma veicināšanā”, kā arī  vebinārā “Dzīves/ darba līdzsvars un dzīvesspēks – kur to šobrīd ņemt?”

Informācija par piedāvājumiem un iespējām  karjeras izglītībā skolēniem, klašu audzinātājiem un vecākiem  tiek publicēta skolu e-klases žurnālos.

 

 

Atpakaļ