Uzņēmējdarbība / Lauksaimniecība
Svarīga informācija vērtīgo zālāju īpašniekiem
(2019-03-01)

Pērn arī Priekules novada teritorija ir tikusi apsekota dabas skaitīšanas ietvaros, uzskaitot Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamos biotopus – viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība, piemēram, 1) bioloģiski vērtīgi zālāji, 2) dabiskoties sākušās mežaudzes, 3) purvi, 4) cilvēka mazietekmēta jūras piekraste un kāpas, 5) upes, ezeri, 6) alas un iežu atsegumi.

Tā kā bioloģiski vērtīgo zālāju īpašniekiem gada sākumā ir iespēja pieteikties atbalsta maksājumiem, zālāju anketas ik gadu tiek skatītas prioritāri, lai īpašnieki varētu pieteikties atbalsta maksājumiem.

2018. gadā apzināto bioloģiski vērtīgo zālāju īpašnieki līdz sā gada februāra beigām saņēma vēstuli uz savu deklarēto dzīvesvietas adresi par viņa īpašumā esošo zālāju. Ja biotops nav konstatēts, vēstule netika sūtīta.

Lai nodrošinātu operatīvu informācijas pieejamību un apmaiņu, informācija vienlaikus ir pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols (http://ozols.daba.gov.lv/pub/).

Vairāk informācijas šeit>>

 

Pasākumu kalendārs