30.12.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 17)

40. Par nekustamā īpašuma [:] sadalīšanu Priekules pag. Priekules novadā un jaunu nosaukumu piešķiršanu

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldības dome izskatīja V.B. iesniegumu, par nekustamā īpašuma [:], Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu. Iesniegumam pievienoti apstiprināti zemes robežu plāni un zemesgrāmatas apliecības kopija.

 

            Atbilstoši „Likumam par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules novada teritorijas plānojumu 2015.-2026. gadam, kas 2015. gada 27. augustā apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026. gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Sadalīt nekustamo īpašumu [:], 50,58 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], kas atrodas Priekules pagastā Priekules novadā.
 2. No nekustamā īpašuma [:] atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], platība 19.9 ha Priekules pagastā Priekules novadā. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu [:], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.
 3. No nekustamā īpašuma [:] atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], platība 4,8 ha Priekules pagastā Priekules novadā. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu [:], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
 4. No nekustamā īpašuma [:] atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], platība 12,14 ha Priekules pagastā Priekules novadā. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu [:], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
 5. No nekustamā īpašuma [:] atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], platība 1,76 ha Priekules pagastā Priekules novadā. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu [:], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

6.  Palikušajai  zemes vienībai [:], apzīmējums kadastrā [:], platība 11,98 ha,  atstāt spēkā zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. V.B., 1 eks. Guntai Briekmanei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma [:] sadalīšanu Priekules pag. Priekules novadā un jaunu nosaukumu piešķiršanu’’(40.pielikums).

41. Par nekustamā īpašuma „Dārziņi” Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 V.Jablonska- 2015.gada 20.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts  L.P., iesniegums, kurā lūgts atsavināt  pašvaldībai piederošu īpašumu „Dārziņi”, Gramzdas pag., Priekules nov. L. P. iesniegumā min, ka uz zemes gabala atrodas viņam piederošas ēkas. L.P. iesniegumam pievienojis zemesgrāmatu apliecības kopiju.

 

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Atļaut nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu- „Dārziņi”, Gramzdas, Priekules nov., kadastra numurs 6458 001 0119    6,01 ha kopplatībā,  pārdodot par nosacīto cenu.

2.     Uzdot Priekules novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt nekustama īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

3.     Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 Lēmums izsūtāms

1 eks. G.Briekmanei;

1 eks. Atsavināšanas komisijai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma „Dārziņi”  Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai’’ (41.pielikums).

42. Par zemes “Spalvas”, Kalētu pagastā, Priekules novadā iznomāšanu E.J.

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts E.J. 2015.gada 25.novembra iesniegums ar lūgumu iznomāt apbūvētu zemes vienību „Spalvas”  9,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0116, Kalētu pagastā, Priekules novadā, lauksaimniecības vajadzībām.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.² punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Slēgt ar 2016.gada 03.janvāri zemes nomas līgumu  ar E. J., dzīvojošu [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Spalvas” 9,4 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 004 0116, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 03.01.2021.

2.2. gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot zemes lietu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot attiecīgu zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai;

1 eks. E. J., [:], Kalētu pag., Priekules nov., LV 3484.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par zemes ‘’Spalvas’’, Kalētu pagastā Priekules novadā, iznomāšanu E.J.’’ (42.pielikums).

43. Par 01.12.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/39/2010 termiņa pagarināšanu S.O., Virgas pag., Priekules nov.

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts S.O.,iesniegums, ar lūgumu pagarināt 01.12.2010. zemes nomas līguma termiņu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 01.12.2010. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/39/2010 un 06.01.2015. Vienošanās Nr.2.3.4/3, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un S.O., noteikto līguma termiņu un noteikt to līdz 2020.gada 31.decembrim.

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu- noteikt gada nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot attiecīgus grozījumus 01.12.2010. zemes nomas līgumā Nr.3-36/39/2010 atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu grozījumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. S.O.,[:], Virgas pag., Priekules nov., LV- 3485;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par 01.12.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/39/2010 termiņa pagarināšanu S.O., Virgas pag., Priekules nov.’’ (43.pielikums).

44. Par zemesgabala Paplakas iela 28, Priekule, nomas līguma (garāžas uzturēšanai) izbeigšanu

 Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izlemt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 2015.gada 10.decembra tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.     Izbeigt 2008.gada 30.oktobrī starp Iznomātāju Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada pašvaldība) un Nomnieku A.B., personas kods [:],   noslēgto Zemesgabala nomas līgumu Nr. 72/2008 par daļu no zemesgabala Paplakas iela 28,Priekule, 65.28 m² platībā nomu, sakarā ar nomnieka nāvi. 

2.     Atzīt par spēkā neesošu 28.05.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma (prot. Nr. 9) 25.§” par grozījumiem ar Paplakas ielā 28,Priekulē, garāžu lietotājiem (nomniekiem) noslēgtajos līgumos” 1.punkta 1.5.apakšpunktu.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par zemesgabala Paplakas iela 28, Priekule, nomas līguma (garāžas uzturēšanai) izbeigšanu’’(44.pielikums).

45. Par platības precizēšanu zemes vienībai Upes iela 3, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 005 0044

 V.Jablonska- izskatam SIA „Metrum” Liepājas biroja iesniegto Zemes robežu plānu - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0044, adrese: Upes iela 3, Priekule, Priekules nov., par zemes vienības platības precizēšanu.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, SIA „Metrum” reģistrācijas Nr. 40003388748, 2015.gada 17.jūlijā veikto robežu uzmērīšanu, 2015.gada 10.decembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0044, adrese: Upes iela 3, Priekule, Priekules nov., pēc kadastrālās uzmērīšanas platību 0,6920 ha, saskaņā ar pielikumu.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par platības precizēšanu zemes vienībai Upes iela 3, Priekule,  Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 005 0044’’ (45.pielikums).

46. Par platības precizēšanu zemes vienībai Upes iela 4, Priekule, Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 005 0045

 V.Jablonska- izskatam SIA„LATVIJASMERNIEKS.LV” Dienvidkurzemes  biroja  iesniegto Zemes robežu plānu - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0045, adrese: Upes iela 4, Priekule, Priekules nov., par zemes vienības platības precizēšanu.

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, SIA „LATVIJASMERNIEKS.LV”,2015.gada 26.februārī veikto robežu uzmērīšanu, 2015.gada 10.decembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0045, adrese: Upes iela 4, Priekule, Priekules nov., pēc kadastrālās uzmērīšanas platību 0,8613 ha, saskaņā ar pielikumu.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. Finanšu nodaļai

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par platības precizēšanu zemes vienībai Upes iela 4, Priekule,  Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 005 0045’’ (46.pielikums).

 

47. Par zemes vienības „Jaunā degvielas noliktava” un zemes vienības „Līči” Gramzdas pagastā, Priekules novadā, apvienošanu

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldība izskata SIA „Liepu aleja” iesniegumu, kurā ir teikts, ka zemes vienības vēlams apvienot vienā zemes vienībā un izteikta vēlēšanās jaunizveidoto zemes vienību atsavināt.

 

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu,  atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apvienot zemes vienību„Līči””, Gramzdas pag., Priekules nov. ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0162, platība 1,5 ha un zemes vienību „Jaunā degvielas noliktava” Gramzdas pag., Priekules nov. ar apzīmējumu kadastrā 6458 001 0407, platība 0,0572.

2. Piešķirt jaunizveidotajai zemes vienībai nosaukumu „Līči”, Gramzdas pag., Priekules nov.

3. Zemes vienībainoteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība mežsaimniecība, kods 0201.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par zemes vienības „Jaunā degvielas noliktava”  un zemes vienības „Līči” Gramzdas  pagastā, Priekules novadā, apvienošanu’’ un grafiskais pielikums (47.pielikums).

48. Par rezerves zemes fonda zemes „Jaunskrundenieki Jaunie” ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0037 , Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu IK „Līga JV”

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldība izskatījusi IK „Līga JV” pārstāves L.J.-V. iesniegumu  ar lūgumu iznomāt  zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 6446 007 0037, Bunkas pag. 1.30 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Ar 2016.gada 1.janvāri iznomāt IK „Līga JV”  reģ.nr.42102036308, rezerves zemes fonda  zemi, kadastra apzīmējums  6446 007 0037, 1.30 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām, nosakot:

1.1. nomas maksu  1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības . Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

 Nomas  līguma termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 1. Uzdot  Bunkas pagasta Zemes lietu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

            1   eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

            1 eks. IK „Līga JV”  L.J.-V. : [:], Durbes novads, LV-3446 .

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par rezerves zemes fonda zemes „Jaunskrundenieki Jaunie” ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0037, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu IK ‘’Līga JV’’ un grafiskais pielikums (48.pielikums).

49. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma [:], Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanai

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts A.O.  iesniegums ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu[:], Bunkas pagastā. Atdalītajam zemesgabalam, ar plānoto atdalāmo platību 8.00  ha , piešķirot nosaukumu [:].

 

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu, kas nosaka , vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija., un 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums  2015.-2026.gadam, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar kadastra Nr.[:] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanu (zemes robežu plāns 2.pielikumā).

 

2.Apstiprināt zemes ierīcības projekta nosacījumus (1.pielikums).

 

3.Plānotajam atdalāmajam zemesgabalam pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukums – [:], Bunkas pagasts, Priekules novads.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  [:], Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanai’’ ar 1.pielikumu-nosacījumi zemes ierīcības projektam un 2.pielikumu-grafisko attēlu (49.pielikums).

50. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu L. S. uz pašvaldībai piekritīgo zemi „Krotes Vālodzes ”, Bunkas pag., Priekules nov.

 V.Jablonska- izskatam L. S. iesniegumu ar lūgumu izbeigt zemes  nomas tiesības uz zemi „ Krotes Vālodzes ” Bunkas pag., 0.70  ha platībā.

 

L.S. uz 08.12.2015. izveidojies 42.23. EUR parāds uz iznomāto zemes gabalu.

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Izbeigt ar 2015.gada 31.decembri L. S., personas kods[:], zemes nomas tiesības uz zemi „Krotes Vālodzes”  0.70 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 001 0031, Bunkas pagastā.
 2. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte.
 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
 4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. L. S. :[:],  Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446;

1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei I.Lācītei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par zemes nomas tiesību izbeigšanu  L. S.  uz pašvaldībai piekritīgo zemi  ‘’Krotes Vālodzes’’, Bunkas pag., Priekules nov.’’ un grafiskais attēls (50.pielikums).

51. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar R.K. uz nekustamo īpašumu „Jaunie Dālderi”, Bunkas pag., Priekules novadā

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts R.K., iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu  uz nekustamo īpašumu „Jaunie Dālderi”, Bunkas pagastā 7.40  ha platībā .

 

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līguma Nr.3-36/41-2011 pagarināšanu, „Jaunie Dālderi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0237 7.40 ha  platībā ar R.K., personas kods [:] , dzīv.[:], Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads , (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim;

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte

3.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. R.K.:[:], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar R.K. uz  nekustamo īpašumu „Jaunie Dālderi’’ Bunkas pag., Priekules novadā’’ un grafiskais attēls (51.pielikums).

52. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma [:], Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanai

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts A. S.  iesniegums ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu [:], Bunkas pagastā. Atdalītajam zemesgabalam, ar plānoto atdalāmo platību 10.20  ha, piešķirot nosaukumu [:].

 

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu, kas nosaka , vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija., un 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums  2015.-2026.gadam, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar kadastra Nr.[:] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanu (zemes robežu plāns 2.pielikumā).

 

2.Apstiprināt zemes ierīcības projekta nosacījumus (1.pielikums).

 

3.Plānotajam atdalāmajam zemesgabalam pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukums – [:], Bunkas pagasts, Priekules novads.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

 1   eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

 1 eks. A.S.:[:], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  [:], Bunkas pag.,  Priekules nov., sadalīšanai’’ un 1.pielikums –nosacījumi pie zemes ierīcības projekta un 2.pielikums- grafiskais attēls (52.pielikums).

 

53. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu E.D. „Garāžas” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts E.D. iesniegums, kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu  nomas līgumu. Nomas telpa atrodas „Garāžas”, Bunkas pag., Priekules nov.

 

Ar E.D. 02.06.2010. noslēgts līgums par garāžas telpas nomu. Nomas līguma beigu termiņš 31.12.2015. Uz minēto garāžu E.D. nav nomas parādu.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Edgara Darguža iesniegumu., atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.                         Pagarināt garāžas telpas nomas līgumu, slēdzot papildus vienošanos  ar E. D., personas kods [:], [:] , Bunkas pagasts, Priekules nov., par telpu, ēkā „Garāžas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0252 001 par telpu 93.7 m2 platībā (skat. pielikumā izkopējumu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, telpa iezīmēta ar zaļu līniju ) garāžas  vajadzībām, nosakot:

2.   Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot.Nr.8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” , nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām , ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3.   Noteikt nomas termiņu no 2016.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim. 

4.   Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5.   Uzdot Priekules novada Bunkas pagasta pašvaldības zemes lietu  speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums izsūtāms:

1 eks.   Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. E. D.,adrese : [:], Bunkas pagasts, Priekules novads LV-3446;

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai;

1 eks. Bunkas kasierei, nodokļu administratorei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu  E.D. „Garāžas” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā’’ un grafiskais attēls (53.pielikums).

54. Par nekustamā īpašuma [:] Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts I.A. iesniegums ar lūgumu ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu [:], Bunkas pagastā, divos atsevišķos īpašumos.

 

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], Bunkas pag., Priekules nov.,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6446 004 0050, saskaņā ar pielikumu- zemes robežu plānu.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0050 piešķirt nosaukumu [:] un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. I. A.:[:], Bunkas pagasts, Priekules novads , LV-3446;

1 eks. Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401;

1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma [:], Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu’’ un grafiskais attēls (54.pielikums).

 

55. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma [:], Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanai

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts I. Ķ. iesniegums ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu [:], Bunkas pagastā. Atdalītajam zemesgabalam, ar plānoto atdalāmo platību 10.4  ha , piešķirot nosaukumu [:].

 

 

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu, kas nosaka , vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija., un 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums  2015.-2026.gadam, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma [:], Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar kadastra Nr.[:] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanu (zemes robežu plāns 2.pielikumā ).

 

2.Apstiprināt zemes ierīcības projekta nosacījumus  (1.pielikums).

 

3.Plānotajam atdalāmajam zemesgabalam pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukums – [:], Bunkas pagasts, Priekules novads.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

 1 eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

 1 eks. I. Ķ.: [:], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  [:], Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanai’’ un 1.pielikums –nosacījumi zemes ierīcības projektam un 2.pielikums- grafiskais attēls (55.pielikums).

56. Par Deleģēšanas īguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību - SIA “Priekules nami” par ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu Virgas pagastā

 V.Jablonska- saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā – ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu.

 

24.09.2015. Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.14, 6.§) “Par Priekules novada Virgas pagasta ūdens un kanalizācijas apsaimniekošanas funkcijas nodošanu kapitālsabiedrībai SIA “Priekules nami” ” ar kuru nolēma ar 2016.gada 1.janvāri Virgas pagasta ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu un apsaimniekošanu nodot SIA “Priekules nami”.

Lai nodrošinātu uzņēmuma sniegtos pakalpojums - ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu – visiem novada iedzīvotājiem, nepieciešams vienoties par pakalpojuma sniegšanas pienākuma nosacījumiem.

Ņemot vērā augstāk minēto, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Priekules nami”, reģ.Nr.42103020465 par komunālo pakalpojumu sniegšanu ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas jomā Virgas pagastā.

 

 

Izsūtāms: izpilddirektoram; SIA “Priekules nami”; Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par Deleģēšanas īguma slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību - SIA “Priekules nami”  par ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu Virgas pagastā’’ un līguma paraugs(56.pielikums).

57. Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Virgas pagastā

 V.Jablonska- 2015.gada 15.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Priekules nami’, reģ.Nr.LV42103020465, adrese: Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads lūgums apstiprināt Priekules novada Virgas pagastā ūdensapgādes un kanalizācijas tarifus.

 

           

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta c apakšpunktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ar 2016.gada 1.janvāri noteikt sekojošus centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifus Virgas pagastā ( EUR bez PVN):

 

 

Ūdensapgāde m3

Kanalizācija m3

VIRGAS PAGASTS

 

 

Centrs

1.08

0.97

Purmsāti

0.67

0.60

Mazdzērves

0.91

0.60

Virgas skola

1.08

0.97

Mazadatiņas

1.08

0.97

Maztornīši

1.08

0.97

 

2. Ar 2016.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Priekules novada pašvaldības domes  27.03.2014. lēmumu (sēdes prot. Nr.7,7.§  4.1.pielikums) „Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos” daļā par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem Virgas pagastā ( EUR bez PVN).

 

Izsūtāms:

SIA “Priekules nami”, Virgas pagasta pārvalde, Finanšu nodaļa.

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu Virgas pagastā’’ (57.pielikums).

58. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2015.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”’’ apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi 2015.gada 20.februāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” (noteikumi pielikumā).

2.     Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.13 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2015.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”.           

 

Nosūtāms: Finanšu nodaļai

 

Pielikumā: lēmums ‘’ Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2015.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2015.gadam’’’’ apstiprināšanu ‘’ un saistošie noteikumi Nr.13 (58.pielikums).

59. Par grozījumiem Priekules novada medību koordinācijas komisijas sastāvā

 V.Jablonska- pašvaldībā  saņemts Irēnas Indriekienes iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no medību koordinācijas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas no šā gada 3.decembra.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav, (deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Atbrīvot Irēnu INDRIEKIENI no Priekules novada medību koordinācijas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2015.gada 30.decembri.

2.     Uzdot Priekules novada medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājam Ainaram Cīrulim nosūtīt uzaicinājumu biedrībai “Zemnieku saeima” jauna pārstāvja izvirzīšanai darbam Priekules novada medību koordinācijas komisijā.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I.Indriekienei;

1 eks. Priekules novada medību koordinācijas komisijai;

1 eks. biedrībai “Zemnieku saeima”.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par grozījumiem Priekules novada medību koordinācijas komisijas sastāvā’’ (59.pielikums).