Aktualitātes
61.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], sadalīšanu.

Priekules novada dome izskatīja V[:] B[:], [dzīvesvieta], 13.12.2011.  iesniegumu Nr.3-13/879 par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Iesniegumam pievienots apstiprināts zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

Īpašums [adrese], 62,8 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 06.12.2007. nodalījuma Nr.153.  Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [:], ēkas un būves neatrodas.

 

Atbilstoši „Likumam par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktam, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo Priekules pagasta teritorijas plānojumu (2009.-2021. gads, apstiprinātiem ar Priekules novada domes 29.12.2009. sēdes lēmumu prot. Nr.17;45.§), teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], 62,8 ha platībā, kadastra Nr.[:], kas atrodas [adrese].

 

2. No nekustamā īpašuma [adrese] atdalīt 5. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu [adrese], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas, Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400. 

 

62.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], sadalīšanu un jauna nosaukuma [adrese] piešķiršanu.

Priekules novada dome izskatīja Z[:] R[:], [dzīvesvieta], 22.12.2011.  iesniegumu Nr.3-13/900, par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jauna nosaukumu piešķiršanu. Iesniegumam pievienots apstiprināts zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

Īpašums [adrese],  99,55 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 06.02.2006., zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0000 0789.  Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [:] atrodas dzīvojamā ēka un četras palīgceltnes.

 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktam, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar spēkā esošo Priekules pagasta teritorijas plānojumu (2009-2021 gads, apstiprinātu ar Priekules novada domes 29.12.2009. sēdes lēmumu prot. Nr.17;45.§), teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 1. Sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], 99,55 ha platībā, kadastra Nr.[:].

 

2. No nekustamā īpašuma [adrese] atdalīt 3. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu [adrese], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

 

3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

 

63.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], sadalīšanu un jauna nosaukuma [adrese] piešķiršanu.

Priekules novada dome izskatīja Z[:] R[:], [dzīvesvieta], 08.12.2011.  iesniegumu Nr.3-13/876, par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu. Iesniegumam pievienots apstiprināts zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.

Īpašums [adrese],  99,55 ha platībā ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 06.02.2006. nodalījuma Nr.1000 0000 0789.  Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [:] atrodas dzīvojamā ēka un četras palīgceltnes.

 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktam, Ministru kabineta 20.06.2006 .noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar spēkā esošo Priekules pagasta teritorijas plānojumu (2009-2021 gads, apstiprinātiem ar Priekules novada domes 29.12.2009. sēdes lēmumu prot. Nr.17;45.§), teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], 99,55 ha platībā, kadastra Nr [:], kas atrodas [adrese].

 

2. No nekustamā īpašuma [adrese] atdalīt 4. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu [adrese], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

 

3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas.

 

64.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi zemes gabala atdalīšanai no nekustamā īpašuma [adrese].

 

Priekules novada Dome izskatījusi I[:] M[:] pilnvarotās personas A[:] E[:], [dzīvesvieta], 21.12.2011. ģenerālpilnvara Nr.7996, 02.01.2012. iesniegumu, par zemes gabala 5,4 ha lielā platībā (pirms uzmērīšanas) atdalīšanu no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:]. Atdalītajam zemesgabalam piešķirt nosaukumu [adrese].
Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka zemesgabalu sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
Projekta izstrādes ierosinātāja ir nekustamā īpašuma īpašniece I[:] M[:], kuras īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu [adrese], nostiprinātas Liepājas zemesgrāmatu nodaļā Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000421212.
Iesniegumam pievienots nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], zemes robežu plāns ar plānoto zemes sadalījumu.
Saskaņā ar Priekules novada Virgas pagasta Teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, atdalāmais zemes gabals atrodas uz lauksaimniecībā izmantojamas teritorijas.
Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likums” 3.pantu, 22.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2., 11. punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus, pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija, Ministru kabineta 2006. gada 20.jūnija noteikumu Nr.496„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu un Priekules novada Domes 28.01.2010.gada saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, kas sastāv no Priekules novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās bijušās Virgas pagasta padomes 28.03.2007. gada saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Virgas pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 
1. Atļaut uzsākt nekustamā īpašuma sadalīšanas projekta izstrādi zemes gabalam [adrese], kadastra Nr.[:]. Zemes robežu plāns ar plānoto sadalījumu uz 1lp. pielikumā Nr.1.
 
2. Apstiprināt darba uzdevumu nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanas zemes ierīcības projekta izstrādei. Pielikumā uz 1 lp.(skatīt pielikumu Nr.2).
 
3. Plānotā atdalāmā zemesgabala nosaukums – [adrese].
 
4. Atdalāmajam zemesgabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
 
5. Atdalāmajam zemesgabalam noteikt šādus apgrūtinājumus:
            5.1.aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu līdz 20 kV;
            5.2. aizsargjoslas teritorija gar valsts 2.šķiras autoceļu;
            5.3. aizsargjoslas teritorija gar ierīkotu ūdensnoteku;
            5.4. servitūta ceļš.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gada laikā.
 
7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
65.§ Par vēja elektrostacijas būvniecību īpašumā „Jaunie Dūči”, Bunkas pag., Priekules nov.

Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 22. maija noteikumiem Nr.331 par būves publisko apspriešanu, būves ierosinātājs SIA „SPD C” (reģistrācijas Nr.40103222173), saskaņojot ar Priekules novada domi, Bunkas kultūras nama telpās laikā no 2011.gada 16.novembra līdz 15.decembrim veica iedzīvotāju aptauju par vēja elektrostacijas būvniecību ar maksimālo jaudu 600kW, nekustamajā īpašumā "Jaunie Dūči", Bunkas pagastā, Priekules novadā.

Iecere publicēta Priekules novada ziņu novembra (10) numurā. 28. novembrī Bunkas kultūras namā notika publiskās apspriešanas prezentācijas pasākums, par vēja ģeneratora jaunbūvi nekustamajā īpašumā "Jaunie Dūči", Bunkas pagastā.  Apspriešanas rezultātā nav saņemta neviena iebilde pret projekta īstenošanu.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

            Atļaut vēja elektrostacijas būvniecību nekustamajā īpašumā "Jaunie Dūči", Bunkas pagastā, Priekules novadā.

 

66.§ Par dzīvokļa Nr.4, „Ērgļi”, Virgas pag., Priekules nov., īres līguma izbeigšanu ar Z. L[:].

Pamatojoties uz Z[:] L[:], pers. kods [:], [dzīvesvieta], 23.01.2012. personīgo iesniegumu (25.01.2012., reģ.Nr.3-13/110, saņemts novada domē) ar lūgumu izbeigt dzīvokļa Nr.4, ”Ērgļos”, Virgas pag., Priekules nov., īres līgumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Izbeigt ar Z[:] L[:], personas kods [:], 2009.gada 6.janvārī Virgas pagasta padomē noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu par 3-istabu dzīvokli Nr.4, „Ērgļos”, Virgas pag., Priekules nov..

 

Pasākumu kalendārs